23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 214-490434
Offentliggjort
07.11.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
10.12.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=223631&B=NST

Udbyder

Naturstyrelsen

Vindere

Valgt firma

(05.03.2019)
RL Skovservice
Sepstrupvej 26
8653 Them

Bestandsgående flishugning i Jylland og på Fyn


Naturstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Naturstyrelsen
33157274
Førstballevej 2
Randbøl
7183
Danmark
Kontaktperson: Thomas Claudi Westh
Telefon: +45 72543000
E-mail: tcw@nst.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.naturstyrelsen.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/250996

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=223631&B=NST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=223631&B=NST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af bestandsgående flishugning i Jylland og på Fyn

 

Sagsnr.: NST-044-00077
II.1.2) Hoved-CPV-kode
77211000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud omfatter:

- Bestandsgående flishugning i Jylland og på Fyn, opgaven er opdelt i 2 delaftaler.

En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen.

Tjenesteydelsen består af:

- Bestandsgående flishugning,

- Udtransport af flis til bilfast vej og læsning i containere.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 13 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77211000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter:

- Bestandsgående flishugning i Jylland og på Fyn, opgaven er opdelt i 2 delaftaler.

En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen.

Tjenesteydelsen består af:

- Bestandsgående flishugning,

- Udtransport af flis til bilfast vej og læsning i containere.

Kontrakten er opdelt i 2 særskilte delaftaler, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.6.

- Delaftale I – primært Thy, Vendsyssel og Himmerland - 12 500 KFM pr år +/- 20%,

- Delaftale II – primært Jylland syd for Mariager Fjord og Fyn - 18 000 KFM pr år +/- 20%.

Ordregiver er forpligtet til at tilbyde en mængde svarende til den anførte årlige produktion minus 20%. Se nærmere i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Maskinernes egnethed / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 75
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 13 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på at kunne forlænge kontrakterne i 2 gange 1 år på uændrede betingelser, idet der dog er mulighed for prisregulering i henhold til kontraktens bestemmelser herom.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og besvare afsnit: Del IV, afsnit α:

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- En nettoomsætning på mindst 1 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår samt mindst 1 000 000 DKK i 1 af de 2 foregående regnskabsår.

Ved ”seneste disponible regnskabsår” forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse,

- Relevant erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på mindst 10 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og besvare afsnit Del IV, afsnit α:

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

- Det er et kontraktmæssigt krav, at leverandøren og eventuelle underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende fagligeområde mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/12/2018
Tidspunkt: 12:05
Sted:

 

Naturstyrelsen, Driftscentret, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

A) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem EU-Supply, jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

— Kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Tidsfrister i relation til spørgsmål og svar fremgår af udbudsbetingelserne,

— Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

B) Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Se nærmere herom i udbudsbetingelserne.

— Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, med mindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, eller for at udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om kontrakttildeling,

— Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD-et i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/11/2018

Send til en kollega

0.115