23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 215-491434
Offentliggjort
08.11.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Vejdirektoratet

AAU - SUND


Vejdirektoratet

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vejdirektoratet
Thomas Helsteds Vej 11
Skanderborg
8660
Danmark
Kontaktperson: Lasse Rud Pedersen
Telefon: +45 41701078
E-mail: laped@vd.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vd.dk/

Internetadresse for køberprofilen: http://www.vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/leverandoerportal/sider/aktuelleudbud.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

AAU-SUND

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45214000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Vejdirektoratet har midlertidigt overtaget det styrings- og udførelsesmæssige ansvar for gennemførelsen af 4 af Bygningsstyrelsens byggeprojekter, herunder AAU-SUND, der vedrører et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet på Aalborg Universitet, som denne vejledende forhåndsmeddelelse knytter sig til. Byggeriet består af 2 lange atriumbygninger SUND 1 og SUND 2 i hhv. 4 og 3 etager.

Vejdirektoratet ønsker med nærværende vejledende forhåndsmeddelelse, at:

- informere potentielle bydende om det kommende udbud samt tidsplanerne herfor,

- opnå en dybere forståelse for de potentielle bydende, og de potentielle bydendes tilgang til opgavens løsning,

- tilpasse udbudsmaterialet samt udbudsprocessen, således at det bliver mere attraktivt for de potentielle bydende at byde på opgaven,

- få be- eller afkræftet Vejdirektoratets antagelser om ”det gode byggeprojekt” gennem dialog med markedet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 335 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214000
45214420
45214600
45214500
45214610
45214620
45215100
45215120
45215147
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Byggeriet tager afsæt i lokalplanen for området ved Nyt Aalborg Universitetshospital og består af 2 lange atriumbygninger SUND 1 og SUND 2 i hhv. 4 og 3 etager. De 2 bygninger forbindes sammen af en mellembygning, der samtidig danner ankomst til undervisningsbyggeriet fra vest og kobles sammen med Universitetshospitalet med en foyerbygning mod øst. Den østlige ankomst i den fælles koblingszone opføres sideløbende med nærværende projekt af Region Nordjylland, hvor der skal forberedes for sammenbygning af den østlige gavl af SUND 1-bygningen og Koblingszonen.

Vejdirektoratet agter at udbyde projektet i hovedentreprise og vurderer, at værdien af entreprisearbejderne i denne kontrakt udgør ca. 335 000 000 DKK.

Vejdirektoratet har ansvaret for statsvejnettet, som består af motorveje, en række hovedlandeveje og mange af landets broer – i alt cirka 3 800 km vej.

Da Vejdirektoratet ikke normalt udbyder byggeprojekter, er Vejdirektoratets intention med denne markedsundersøgelse er at få konkrete input fra byggebranchen i forbindelse med udbuddet af AAU-SUND.

Med henblik på at opnå konkrete input har Vejdirektoratet udarbejdet et spørgeskema til interesserede potentielle bydende. De potentielle tilbudsgivere opfordres til at benytte lejligheden til at influere udbudsmaterialet på en konstruktiv måde ved udfyldelse af spørgeskemaet. Spørgeskemaet skal sikre ligebehandling af alle deltagere i markedsundersøgelsen. Vejdirektoratet vil endvidere afholde individuelle møder på 1,5 time med de potentielle tilbudsgivere som udfylder spørgeskemaet og som måtte ønske et individuelt møde.

Vejdirektoratet har oplistet sine særlige interessepunkter i spørgeskemaet og opfordrer de potentielle bydende til at fokusere herpå.

Fristen for svar på spørgeskemaet er den 23.11.2018, kl. 12:00. Individuelle møder vil blive afholdt i uge 48.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
28/02/2019

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Vejdirektoratet har til brug for nærværende markedsundersøgelse udarbejdet et spørgeskema, der er tilgængeligt her: http://www.vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/leverandoerportal/sider/aktuelleudbud.aspx - Sundhedsvidenskabeligt Fakultet - AAU-SUND – Indledende markedsundersøgelse

Input til Vejdirektoratet bedes givet via udfyldelse og fremsendelse af føromtalte spørgeskema. Generisk markedsføringsmateriale bør ikke indsendes.

Bemærk at svarfristen er den 23.11.2018 kl. 12:00.

Det udfyldte spørgeskema samt evt. anden dokumentation skal sendes til udbud@vd.dk laped@vd.dk og tsha@vd.dk

 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/11/2018

Send til en kollega

0.109