23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 221-505852
Offentliggjort
16.11.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
11.01.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=224823&B=DINFORSYNING

Udbyder

DIN Forsyning A/S

Vindere

Valgt firma

(09.09.2019)
Marius Pedersen A/S
Ørbækvej 851
5863 Ferritslev

Tømningsordning af dagrenovation


DIN Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
DIN Forsyning A/S
32661149
Ulvsundvej 1
Esbjerg N
6715
Danmark
Kontaktperson: Poul Erik Lundsgaard Olesen
Telefon: +45 74747530
E-mail: pelo@dinforsyning.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dinforsyning.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/269437

I.1) Navn og adresser
DIN Forsyning Affald A/S
32078788
Ulvsundvej 1
Esbjerg N
6715
Danmark
Kontaktperson: Jens Stræde Bondesen
Telefon: +45 21778733
E-mail: jsb@dinforsyning.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dinforsyning.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/269437

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=224823&B=DINFORSYNING
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=224823&B=DINFORSYNING
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

En tømningsordning af dagrenovation

 

Sagsnr.: S2017-02388
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90500000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

DIN Forsyning udbyder hermed en kontrakt på dagrenovation på indsamlingen af restaffald, madaffald og genbrug ved samtlige husstande, inkl. sommerhuse i Varde Kommune (efterfølgende benævnt ”Tømningsordning”) til DIN Forsyning Affald A/S.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511000
90512000
90513100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Varde Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

DIN Forsyning udbyder hermed en kontrakt på dagrenovation på indsamlingen af restaffald, madaffald og genbrug ved samtlige husstande, inkl. sommerhuse i Varde Kommune (efterfølgende benævnt ”Tømningsordning”) til DIN Forsyning Affald A/S.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har endvidere option på at forlænge kontrakten yderlig 36 måneder, af en eller flere gange. Såfremt ordregiver benytter sig af ovennævnte optionsmulighed, skal dette ske på uændrede vilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver har endvidere option på at forlænge kontrakten yderlig 36 måneder, af en eller flere gange. Såfremt ordregiver benytter sig af ovennævnte optionsmulighed, skal dette ske på uændrede vilkår.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Oplysningerne danner grundlag for ordregivers vurdering af, om tilbudsgiver er udelukket fra at deltage i udbuddet, og om tilbudsgiver er egnet til at udføre den udbudte opgave.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

Såfremt en potentiel tilbudsgiver gerne ønsker at afgive tilbud, men ikke kan overholde ovennævnte minimumskrav, kan tilbudsgiveren på anden måde synliggøre hvordan ordregiver kan have sikkerhed for at tilbudsgiveren vil være i stand til at udføre opgaven tilfredsstillende, (evt. indbetale en sikkerhedsstillelse på 100% udover den i udbudsmaterialet afsnit 4.8 nævnte garantistillelse, eller udstedelse af en bankgaranti på de nævnte beløb).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Kopi af de seneste 3 godkendte revisionspåtegnede/årsrapporter. Det er et minimumskrav at Tilbudsgiver skal have haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 år, eller har en soliditetsgrad på mindst 10% for de seneste 6 mdr. i dette årsregnskab,

- Tilsagn fra bank, penge- eller kautionsforsikringsinstitut om sikkerhedsstillelse,

- Tilsagn og/eller dokumentation til at finansiere af købet af evt. ny vognpark.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Referenceliste over de mest betydeligste og sammenlignelige dagrenovationsydelser (antal husstande og geografiske områdestørrelse) for de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancernes volumen i ton samt angivelse af kontaktpersoner. Skema til oplysningerne er vedlagt som Bilag G,

- Dokumentation for at de enkelte medarbejdere har gennemgået relevante uddannelse, jf. kravspecifikationen afsnit 11.3,

- Oplysning om antal medarbejdere,

- Oplysning om gennemsnitlig anciennitet for virksomhedens medarbejdere som beskæftiges med indsamling af dagrenovation,

- Oplysning om størrelse af vognpark, fordelt på genbrugsbiler, biler til kørsel i sommerhusområder og biler til kørsel i helårsområder, med oplysning om bilernes alder,

- Dokumentation for opfyldelse af generelle krav for indsamlingskøretøjer, jf. kravspecifikationens afsnit 7.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Er der indgået kontrakt vedrørende levering af dagrenovationsydelse vedr. indsamlingen af restaffald og organisk affald ved samtlige husstande, inkl. sommerhuse i Varde Kommune til ordregiver.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

 

Rammeaftalen er gældende i 5 år + option for 3 års forlængelse pga. tilbudsgiverens store investering i nyt materiel (afskrivningsperiode).

 

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/01/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 11/06/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/01/2019
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Dette udbud forventes i medio 2026

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 3529100
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/11/2018

Send til en kollega

0.093