23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 225-514781
Offentliggjort
22.11.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
20.12.2018 Kl. 10:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=225023&B=DK_UDBUD

Udbyder

Jammerbugt Kommune

Opdateringer

Annullering
(24.11.2018)

Se det samlede prækvalifikations- og udbudsmateriale, inkl. tilhørende bilag, for en uddybende beskrivelse af nærværende prækvalifikation og efterfølgende udbud.
Udbud er annulleret grundet forkert anvendt udbudsbekendtgørelse.

Totalrådgivning til Jammerbugt kommune på opførelse af ny skole i Jetsmark


Jammerbugt Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Jammerbugt Kommune
29189439
Toftevej 43
Abybro
9440
Danmark
Kontaktperson: Stine Møller Gormsen
Telefon: +45 4180493
E-mail: smg@bdo.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.jammerbugt.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=225023&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=225023&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Begrænset EU-udbud af totalrådgivning til Jammerbugt kommune på opførelse af ny skole i Jetsmark

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Dette udbud omhandler totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Jetsmark i Jammerbugt kommune. Det er udbuddets formål at indhente tilbud på den samlede totalrådgivning (arkitekt- og ingeniørydelser), med henblik på efterfølgende projektering og EU-udbud i enten hoved-, stor-, eller fagentreprise.

Se udbudsmaterialet inkl. bilag for den fulde beskrivelse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Aabybro, Jetsmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette udbud omhandler totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Jetsmark i Jammerbugt kommune. Det er udbuddets formål at indhente tilbud på den samlede totalrådgivning (arkitekt- og ingeniørydelser), med henblik på efterfølgende projektering og EU-udbud i enten hoved-, stor-, eller fagentreprise.

Se det samlede prækvalifikations- og udbudsmateriale inkl. bilag for den fulde beskrivelse af udbuddet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges såfremt den obligatoriske optionen for etape 2 tages i brug. Rådgivers ydelser ved udnyttelse af optionen vedr. gennemførelse af etape 2 af projektet, omfatter samtlige ydelser, som totalrådgiver udfører i forbindelse med hovedydelsen (etape 1). Se det samlede udbudsmateriale for yderligere herom.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på Obligatoriske option på evt. udnyttelse af etape 2.

Rådgivers ydelser ved udnyttelse af optionen vedr. gennemførelse af etape 2 af projektet, omfatter samtlige ydelser, som totalrådgiver udfører i forbindelse med hovedydelsen (etape 1). Totalrådgiver vil ligeledes være forpligtet jf. nærværende udbud og tilhørende oplæg til aftalegrundlag. Se hertil bilag 6 – bygherreoplæg for en uddybning af opdelingen mellem etape 1 og 2, samt bilag 2 – Rådgiveraftale, for uddybning af aftalevilkår, samt det fulde udbudsmateriale i øvrigt.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Jammerbugt Kommune er med omkring 38 500 indbyggere den 61. største kommune ud af Danmarks i alt 98 kommuner. I gennemsnit har kommunerne cirka 55 400 indbyggere.

Se evt. mere om Jammerbugt Kommune, her: www.jammerbugt.dk

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Del IV B i ESPD-dokumentet skal udfyldes til ansøgningen. Denne del omhandler oplysningerne om ansøgers økonomiske og finansielle formåen.

Ansøger skal angive oplysninger om følgende økonomisk og finansiel formåen som ordregiver har fastsat følgende krav til:

- Samlet årsomsætning:

For de seneste 3 disponible regnskabsår med angivelse af virksomhedens samlede omsætning pr. regnskabsår.

- Mindstekrav: Ansøger skal i de seneste 3 afsluttede regnskabsår have haft en samlet omsætning på minimum 5 000 000 DKK

- Finansielle nøgletal:

- - For de seneste 3 disponible regnskabsår med angivelse af virksomhedens egenkapital pr. regnskabsår.

- Mindstekrav: Ansøger skal i de seneste afsluttede regnskabsår have haft en egenkapital på minimum 1 000 000 DKK.

- Gyldig Erhvervsansvarsforsikring:

- - Mindstekrav: Forsikring skal som minimum dækker en samlet årlig forsikringssum på 5 000 000 DKK.

- Projektansvarsforsikring:

- - Mindstekrav: Rådgiver dokumenterer senest 14 efter aftalens indgåelse, at han kan tegne en projektansvarsforsikring. De nærmere krav til fremgår af udkast til rådgiveraftale.

Oplysningerne skal alene være summariske oplysninger, og erklæres ved at udfylde ESPD Del IV, pkt. B under hhv. ”årsomsætning”, ”finansielle nøgletal”, ”erhvervsansvarsforsikring” samt under ”øvrige økonomiske og finansielle krav” hvor tilbudsgiver her, vedr. krav vedr. projektansvarsforsikring, kan tilkendegive at have accepteret dette.

Såfremt ansøgers seneste regnskabsår er afsluttet mere end 6 måneder inden ansøgningsfristen, skal ansøgningen vedlægges erklæring om og i givet fald i hvilket omfang, der er sket væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske forhold efter udløb af seneste regnskabsår.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren.

- Særligt vedr. nyopstartede virksomheder:

Har ansøger eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøger fremlægge de i pkt. 6.3.1.1, nævnte oplysninger for de år, hvor ansøger har aflagt regnskab.

- Dokumentation: Vindende tilbudsgiver skal på anmodning fremsende ansøgers seneste godkendte årsregnskab (eller uddrag derfra) eller revisorpåtegnet erklæring om den efterspurgte dokumentation af økonomisk og finansiel formåen, samt kopi af gyldig forsikringspolice.

Ordregiver forbeholder sig ret til at verificere de afgivne oplysninger.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Såfremt en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligter under Kontrakten.

Se i øvrigt pkt. 6.3.1.1 i prækvalifikations- og udbudsmaterialet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Samlet årsomsætning:

For de seneste 3 disponible regnskabsår med angivelse af virksomhedens samlede omsætning pr. regnskabsår.

- Mindstekrav: Ansøger skal i de seneste 3 afsluttede regnskabsår have haft en samlet omsætning på minimum 5 000 000 DKK.

- Finansielle nøgletal:

For de seneste 3 disponible regnskabsår med angivelse af virksomhedens egenkapital pr. regnskabsår.

- - Mindstekrav: Ansøger skal i de seneste afsluttede regnskabsår have haft en egenkapital på minimum 1 000 000 DKK.

- Gyldig Erhvervsansvarsforsikring:

- - Mindstekrav: Forsikring skal som minimum dækker en samlet årlig forsikringssum på 5 000 000 DKK.

- Projektansvarsforsikring:

- Mindstekrav: Rådgiver dokumenterer senest 14 efter aftalens indgåelse, at han kan tegne en projektansvarsforsikring. De nærmere krav til fremgår af udkast til rådgiveraftale.

Se i øvrigt pkt. 6.3.1.1 i prækvalifikations- og udbudsmaterialet

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143.

Del IV C i ESPD-dokumentet skal udfyldes til ansøgningen. Dette omhandler oplysningerne om ansøgers tekniske og/eller faglige formåen.

Ansøger skal udfylde og angive oplysninger om, hvorvidt ansøger lever op til følgende krav, som ordregiver har fastsat til teknisk og/eller faglig formåen.

- Mindstekrav: Ansøger skal som minimum angive 3 referencer fra sammenlignelige opgaver.

Ansøger må maksimalt angive 8 referencer fra sammenlignelige opgaver,

- Ved sammenlignelig reference forstås totalrådgivning, arkitektrådgivning eller ingeniørrådgivning i forbindelse med nyopførelse af folkeskoler, som er tilsvarende den udbudte opgave / projekt,

- Det er et krav, at ansøger kan dokumentere kendskab til DGNB-systemet eller lignende system/bæredygtighedsstrategi,

- Det vægtes positivt, såfremt ansøger har leveret ydelser vedrørende afdækning af bæredygtighedsmål og udarbejdelse af bæredygtighedsstrategier,

- Det er et krav, at ansøger kan dokumentere kendskab til udarbejdelse af entrepriseudbud,

- Det vægtes positivt, såfremt ansøger har gennemført udbud, hvor partnering/OPP/driftselementer er indarbejdet i entrepriseudbuddet.

Referencerne skal være fra igangværende opgaver eller opgaver afleveret inden for de sidste 3 år (2015 inkl.).

Referencerne bør indeholde:

- En kort beskrivelse af opgaven, herunder særlige karakteristika/udfordringer ved den pågældende opgave / projekt,

- Oplysninger om ansøger ydelser og funktion (totalrådgiver eller underrådgiver til en totalrådgiver) i forbindelse med opgaven, herunder entrepriseform, udbudsform og hvilke dele af rådgiverydelsen, der evt. er udført af underrådgivere,

- Oplysninger om kendskab til, eller erfaring med anvendelse af styringsprincipperne for DGNB-systemet eller lignende system/bæredygtighedsstrategi, samt leverede ydelser vedrørende afdækning af bæredygtighedsmål og udarbejdelse af bæredygtighedsstrategier,

- Oplysning om erfaring med udarbejdelse af udbudsmodeller, hvor partnerings/OPP/driftselementer indarbejdes i entrepriseudbuddet,

- Ydelsesperiode,

- Kundens navn og reference,

- Opgavens lokalisering,

- Opgavens beløb og størrelse (opgivet i DKK, og i m2), samt oplysning om budget og byggeregnskab, hvis afsluttet.

Referencerne må ikke fylde mere end 1 A4-side pr. reference. Alt derudover vil ikke blive taget med i vurderingen.

Ansøger må dog ud over bilag 1A – Referenceliste, vedlægge maksimalt én A4-side med illustrative tegninger eller billeder pr. reference. Det skal være tydeligt angivet hvilken reference illustrationerne hører til. Eventuel tekst på disse illustrative tegninger, tillægges ingen vægt i vurderingen af referencen.

Referencer fra ikke-vundne konkurrencer eller fra vundne, men ikke realiserede opgaver, vil ikke blive taget til vurdering.

Ordregiver forbeholder sig ret til at verificere de afgivne oplysninger, herunder kontakte de bygherrer der er angivet i referencerne.

Alt materiale derudover, pr. reference, vil ikke blive taget i betragtning. Der henstilles til at ansøger alene fremsender det som Ordregiver anmoder om, og ikke fremsender andet reklame og lignende materiale.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder, at ansøger som en del af dokumentationen det vil blive indhentet, skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Se i øvrigt pkt. 6.3.1.2 i prækvalifikations- og udbudsmaterialet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Mindstekrav: Ansøger skal som minimum angive 3 referencer fra sammenlignelige opgaver

Ansøger må maksimalt angive 8 referencer fra sammenlignelige opgaver,

- Ved sammenlignelig reference forstås totalrådgivning, arkitektrådgivning eller ingeniørrådgivning i forbindelse med nyopførelse af folkeskoler, som er tilsvarende den udbudte opgave / projekt,

- Det er et krav, at ansøger kan dokumentere kendskab til DGNB-systemet eller lignende system/bæredygtighedsstrategi,

- Det vægtes positivt, såfremt ansøger har leveret ydelser vedrørende afdækning af bæredygtighedsmål og udarbejdelse af bæredygtighedsstrategier,

- Det er et krav, at ansøger kan dokumentere kendskab til udarbejdelse af entrepriseudbud,

- Det vægtes positivt, såfremt ansøger har gennemført udbud, hvor partnering/OPP/driftselementer er indarbejdet i entrepriseudbuddet.

Referencerne skal være fra igangværende opgaver eller opgaver afleveret inden for de sidste 3 år (2015 inkl.).

Referencerne bør indeholde:

- En kort beskrivelse af opgaven, herunder særlige karakteristika/udfordringer ved den pågældende opgave / projekt,

- Oplysninger om ansøger ydelser og funktion (totalrådgiver eller underrådgiver til en totalrådgiver) i forbindelse med opgaven, herunder entrepriseform, udbudsform og hvilke dele af rådgiverydelsen, der evt. er udført af underrådgivere,

- Oplysninger om kendskab til, eller erfaring med anvendelse af styringsprincipperne for DGNB-systemet eller lignende system/bæredygtighedsstrategi, samt leverede ydelser vedrørende afdækning af bæredygtighedsmål og udarbejdelse af bæredygtighedsstrategier,

- Oplysning om erfaring med udarbejdelse af udbudsmodeller, hvor partnerings/OPP/driftselementer indarbejdes i entrepriseudbuddet,

- Ydelsesperiode,

- Kundens navn og reference,

- Opgavens lokalisering,

- Opgavens beløb og størrelse (opgivet i DKK, og i m2), samt oplysning om budget og byggeregnskab, hvis afsluttet.

Se i øvrigt pkt. 6.3.1.2 i prækvalifikations- og udbudsmaterialet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se det fulde udbudsmateriale, hertil også bilag 2 - rådgiveraftale.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/12/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/12/2018
Tidspunkt: 10:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Ansøgninger og tilbud åbnes først efter udløb af den fastsatte frist for aflevering af hhv. ansøgning og tilbud. De ansøgende og eller bydende har ikke adgang til at overvære åbningen af ansøgning eller tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Se det samlede prækvalifikations- og udbudsmateriale, inkl. tilhørende bilag, for en uddybende beskrivelse af nærværende prækvalifikation og efterfølgende udbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/11/2018

Send til en kollega

0.094