23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 225-514852
Offentliggjort
22.11.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
04.01.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mmzcrmciha

Udbyder

Østjyllands Brandvæsen I/S

Vindere

Valgt totalrådgiverteam

(12.04.2019)
Cubo Arkitekter med Ingeniørfirmaet Viggo Madsen

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af en ny brandstation i Aarhus Nord


Østjyllands Brandvæsen I/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Østjyllands Brandvæsen I/S
37164712
Ny Munkegade 15
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Projektchef Lone Mossin
Telefon: +45 86767676
E-mail: brandvaesen@ostbv.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ostbv.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mmzcrmciha
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mmzcrmciha
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af totalrådgivning i forbindelse med opførelse af en ny brandstation i Aarhus Nord

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Østjylland er et område i vækst, hvorfor det ønskes at opføre en ny fuldtidsstation i Lisbjerg. Formålet er primært, at sikre en bedre dækning for borgerne i det nordlige Aarhus, fastholde robustheden i Aarhus midtby og samtidig hurtigt at kunne bistå andre brandstationer i Østjylland.

Station Aarhus Nord skal vise vejen for et godt arbejdsmiljø via gennemtænkte indretningsløsninger, der understøtter et godt flow i arbejdsprocesserne med fokus på adskillelse af rene og beskidte områder. Herudover er veldisponerede arbejds- og opholdsarealer, et godt indeklima og attraktive muligheder for ophold og aktivitet, inde og ude, ved døgnophold på stationen afgørende.

Brandstationen kategoriseres i 2 forskellige zoner: semi-offentlig og privat og skal i alt udgøre ca. 1120 m2, hvoraf ca. 75 m2 er uopvarmet areal.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus, Lisbjerg.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Østjyllands Brandvæsen I/S udbyder totalrådgivning i forbindelse med opførelse af en ny brandstation i Aarhus Nord. Ordregiver ønsker at modtage tilbud fra rådgiverteams med arkitekter og ingeniører. Udbuddet gennemføres i 2 faser – prækvalifikation og tilbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV'er / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 22
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt ordregiver modtager flere egnede ansøgninger end de ønskede 5, udvælger ordregiver de bedst egnede. Ved vurdering heraf vil ordregiver:

- vægte de oplyste referencer omhandlende sammenlignelige opgaver. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Såfremt flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse anses for lige kvalificerede, vælges de ansøgere, som sikrer den bedst mulige konkurrence med et bredt konkurrencefelt (hvorved forstås en blanding af mindre, mellemstore og store virksomheder).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Nøgletal fra årsregnskaber for de seneste 3 disponible regnskabsår med angivelse af:

— Ansøgers samlede omsætning,

— Ansøgers egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Det er et mindstekrav, at ansøger har en gennemsnitlig omsætning på minimum 3 000 000 DKK,

- Det er et mindstekrav, at ansøger har en positiv egenkapital.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Antal gennemsnitlige beskæftigede i virksomheden de seneste 3 år,

— Maksimalt 7 referencer for sammenlignelige opgaver for det samlede team. Ved sammenlignelige forstås projekter indenfor de seneste 3 år vedr.

- Totalrådgivning i alle faser for byggerier af tilsvarende arealmæssigt og/eller økonomisk omfang,

- Brandstationer eller lignende typer af byggeri.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles ikke mindstekrav.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder en klausul om arbejdsvilkår og en klausul om etik og socialt ansvar.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/01/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger vil være udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af én eller flere af følgende forhold under del III C:

- ”Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren”,

- ”Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure”,

- ”Skyldig i afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdte oplysninger, ude af stand til at fremlægge de dokumenter, der anmodes om, og indhentede fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure”.

De resterende forhold under denne del er ikke relevante for dette udbud og skal ikke besvares.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus — Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

— Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation,

— Andre klager over udbud eller beslutninger, fx tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skall være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/11/2018

Send til en kollega

0.078