23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 235-536569
Offentliggjort
06.12.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Spørgsmål

Addresse
Kuben Management A/S
Jupitervej 1
6000 Kolding
Kontaktperson: Nana Ussing Lunøe
E-mail: nalu@kubenman.dk

Anmodning om deltagelse

Til
14.01.2019 Kl. 12:00

Udbyder

Museum Sønderjylland

Opdateringer

Rettelse
(12.12.2018)

II.2.4
I stedet for:
Der henvises til udbudsbetingelserne.
For at få adgang til det samlede udbudsmateriale skal ansøger anvende nedenstående link: http://www.ibinder.dk
Læses:
Der henvises til udbudsbetingelserne.
For at få adgang til det samlede udbudsmateriale skal ansøger anvende nedenstående link: http://https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dazcmjfzre

Rettelse
(10.01.2019)

II.2.4
I stedet for:
Der henvises til udbudsbetingelserne.
For at få adgang til det samlede udbudsmateriale skal ansøger anvende nedenstående link: http://www.ibinder.dk
Læses:
Der henvises til udbudsbetingelserne.
For at få adgang til det samlede udbudsmateriale skal ansøger anvende nedenstående link: https://www.ibinder.com/login2/Default.aspx?publiclinkId=dazcmjfzre&marketid=3&lang=3

Totalentreprise -Museum Sønderjylland


Museum Sønderjylland

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Museum Sønderjylland
Aastrupvej 48 a
Haderslev
6100
Danmark
Kontaktperson: Flemming Sørensen
E-mail: flsr@msj.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.msj.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.ibinder.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Kuben Management A/S
Jupitervej 1
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Nana Ussing Lunøe
E-mail: nalu@kubenman.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kubenman.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://www.ibinder.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentrepriseudbud -Museum Sønderjylland

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet omfatter opførelse af magasin, konserveringscenter og læringsfacilitet til Museum Sønderjylland beliggende i Rødekro.Projektet udbydes i totalentreprise.

For nærmere beskrivelse henvises der til udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Rødekro.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til udbudsbetingelserne.

For at få adgang til det samlede udbudsmateriale skal ansøger anvende nedenstående link:

http://www.ibinder.dk

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil udvælge 3 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 3 konditionsmæssige ansøgninger fra ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og som opfylder egnethedskravene, udvælges de 3 ansøgere, som ud fra hensynet til en optimal konkurrence, vurderes bedst egnede til at løse opgaven.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer, med vægt på referencernes relevans med den udbudte opgave. Referenceprojekter med stor relevans med udbudte opgave vægtes højere end andre referencer, herunder nybyggeri af magasinbyggeri, større totalentrepriser gennemført af totalentreprenøren samt om- og nybyggeri af større erhvervsbyggeri (handel/kontor og produktion).

Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Udvælgelseskriterier er endvidere gengivet i udbudsbetingelserne.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Opgaven udbydes i totalentreprise for at undgå de koordineringsmæssige ydelser samt for at mindske ansvarsgrænseflader i projektet.

Der er direkte adgang til udbudsmaterialet via det link, der fremgår af udbudsbekendtgørelse del I.3.. Afgivelse af prækvalifikationsansøgning kan kun ske igennem den digitale udbudsportal.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende nøgletal for de senest 3 afsluttede regnskabsår, indeholdende oplysninger om:

— Samlet omsætning,

— Soliditetsgrad i procent,

— Egenkapital.

Udvælgelseskriterier er endvidere gengivet i udbudsbetingelserne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet for de 3 senest afsluttede regnskabsår:

A Samlet omsætning: Minimum 50 000 000 DKK,

B Soliditetsgrad i procent: Minimum 15%,

C Egenkapital: Minimum 10 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende:

Referenceprojekter med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver.

Med formuleringen "sammenlignelige Opgaver" sigtes der primært på:

- nybyggeri af magasinbyggeri,

- større totalentrepriser gennemført af totalentreprenøren,

- om- og nybyggeri af større erhvervsbyggeri (handel/kontor og produktion).

Udvælgelseskriterier er endvidere gengivet i udbudsbetingelserne.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

ABT 18 er gældende med de præciseringer, tilføjelser og ændringer, der følger af aftalegrundlaget.

Krav til sociale klausuler og arbejdsklausuler fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/01/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.(loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde forbeslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3 stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/12/2018

Send til en kollega

0.114