23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 235-537569
Offentliggjort
06.12.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
22.01.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hcxlsyhptb

Udbyder

Vejdirektoratet

Opdateringer

Rettelse
(23.12.2018)

I.3
Placering af det tekst, der skal ændres:Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via:
I stedet for:
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hcxlsyhptb
Læses:
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wpnqccepht

Rettelse
(17.01.2019)

III.1.3
I stedet for:
Såfremt virksomheden baserer sig på andres formåen, henvises til punkt VI.3).
Læses:


Yderligere oplysninger
Ovennævnte tekst i pkt. VII.1.2) ovenfor udgår.

Rammeaftale om rådgivning vedr. geoteknik - BMM.R02


Vejdirektoratet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vejdirektoratet
Thomas Helsteds Vej 11
Skanderborg
8660
Danmark
Kontaktperson: Jimmi Laursen
Telefon: +45 72443333
E-mail: jila@vd.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vejdirektoratet.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Sider/Aktuelleudbud.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hcxlsyhptb
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

BMM.R02 Rammeaftale om rådgivning vedr. geoteknik

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71332000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven er benævnt "BBM.R02 Rammeaftale om rådgivning vedrørende geoteknik”.

Rammeaftalen omfatter i hovedtræk geoteknisk rådgivning, udførelse af geotekniske feltundersøgelser, herunder boringer og CPTU-forsøg, udførelse af pumpeboringer og okkerundersøgelser, prøvetagning, jordartsbedømmelse og geotekniske laboratorieforsøg, afrapportering i form af geotekniske rapporter og notater samt datarapporter og geoteknisk tilsyn.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalerne er ikke eksklusive, det vil sige Vejdirektoratet kan i konkrete situationer vælge at indgå en rådgiveraftale om geotekniske opgaver med rådgivere, der ikke har en rammeaftale.

Gennemførelse af miniudbud vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet ”laveste pris”.

Opgaven følger Vejdirektoratets faseopdeling, der indeholder faserne 1-6. Nærværende rådgivningsydelse dækker faserne 1-5.

Der henvises til udkast til rammeaftale inkl. bilag for en mere detaljeret beskrivelse af opgaven.

Den anslåede værdi i II.1.5 og i II.2.6 er udtryk for et skøn, og usikkerheden vurderes at være+/- 5 000 000 DKK.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalerne kan forlænges med 2 gange 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal fremsende oplysninger om virksomhedens nettoomsætning for de seneste 1 regnskabsår (revisorpåtegnet eller kopi af årsregnskab).

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde minimumskravet.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der gives fuldmagt til en person, der bemyndiges til at tegne sammenslutningen. Samtlige deltagende virksomheder hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Nettoomsætning for seneste regnskabsår skal være mindst 10 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Til dokumentation af den tekniske formåen skal tilbuddet indeholde følgende:

— Tilbudsgivers dokumenterede referencer for tilsvarende opgaver udført inden for de sidste 3 år. Ved tilsvarende opgaver forstås geoteknisk rådgivning i forbindelse med statsveje, baneprojekter, broer (motor-vejsbroer eller større) eller højhusbyggeri (mindst 10 etager).

Referencer bør omfatte relevante oplysninger om ordregiver, kort beskrivelse af opgaven, herunder oplysninger om de konkrete ydelser, der er leveret, oplysning om opgavens størrelse i kr. ekskl. moms, og periode for opgavens gennemførelse.

Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer direkte. For tilbudsgivere, der har været etableret i mindre end 3 år, oplyses der om referencer for så lang en periode som muligt.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) skal oplysningerne om teknisk og/eller faglig formåen gives for hver enkelt virksomhed, der deltager i sammenslutningen. Ved sammenslutning af virksomheder er det summen af de afgivne dokumenterede referencer, der samlet bliver vurderet.

Såfremt virksomheden baserer sig på andres formåen, henvises til punkt VI.3).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have løst mindst 1 tilsvarende geoteknisk opgave til en kontraktværdi over 500 000 DKK inden for de seneste 3 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. ILO-konvention nr. 94.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/01/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/01/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Vejdirektoratet forventer at genudbyde opgaven efter udløbet af rammeaftaler udbudt ved dette udbud.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbud skal afgives på dansk, men bilag vedr. betingelser for deltagelse accepteres på dansk, engelsk, norsk og svensk.

Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 4.

Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført i I.3), under Aktuelle udbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/12/2018

Send til en kollega

0.222