23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
07.12.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
16.01.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=226529&B=&PS=1&PP=

Udbyder

Femern A/S

Vindere

Valgt entreprenør:

(30.04.2019)
MSE Entreprise A/S
Alstrup Strandvej 2B
4840 Nr. Alslev

Opdateringer

Opdatering
(19.02.2019)

De prækvalificerede er:
• Arkil A/S
• Barslund A/S
• M.J. Eriksson A/S
• MSE Entreprise A/S
• Per Aarsleff A/S

PPW-05 - Graveentreprise


Femern A/S

Opgavebeskrivelse Udførelsen af denne entreprise omfatter helt overordnet etablering af veje og drænsystem samt forsyningspunkter med vand, kloak og el, herunder lægning af kabler i jord og underboring under banelegemet.
Arbejdet omfatter følgende typer af opgaver:
(a) Udgravning af ledningsgrave, håndtering og lægning af ledninger samt tilfyldning af ledningsgrave for stærkstrømskabler, vandledninger og spildevandsledninger.
(b) Trækning af kabler i eksisterende trækrør samt i trækrør etableret i denne entreprise (styret underboring)
(c) Etablering af forsyningspunkter, herunder udgravninger, støbning af fundamenter, ledningsarbejder og tilfyldninger.
(d) Etablering af veje i camp område og ved indgang til produktionsområde for tunnelelementer. Herunder udgravning, vejopbygning, afvanding, asfaltarbejder, kørebaneafmærkning, autoværn og belysning
(e) Etablering af afvandingssystem for regnvand i camp området, herunder pumpestation (nedgravet pumpebrønd med pumpeinstallationer).
(f) Deltage i koordinering og detailplanlægning af ledningsejeres ydelser i forbindelse med udførelse, tilsyn og indmålinger af ledningsarbejder. Den overordnede tidsplanlægning varetages af Bygherren.
Annonceret 7. december 2018 12:00:00 CET
Deadline 16. januar 2019 12:00:00 CET
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antal prækvalificerede tilbudsgivere 5
CPV kode 45231000
Myndighedstype Andet
Skønnet kontraktsum 26 000 000,00

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=226529&B=&PS=1&PP=

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Udvælgelseskriterier Vedrørende prækvalifikationsanmodningens indhold, disposition og mindstekrav henvises til udbudsbetingelserne. Hvis der er mere end 5 ansøgere, vil Femern A/S ved udvælgelsen lægge vægt på de angivne referencer, herunder særligt hvem der har vedlagt de bedste og mest relevante referencer. Femern A/S vil ved vurderingen af referencerne tage udgangspunkt i opgaven, således som den er beskrevet i SAB Styring og Samarbejde pkt. 1.4 - 1.6. Femern A/S vil i forlængelse heraf tillægge referencer, der demonstrerer erfaring med håndteringen og lægningen af store elkabler og kloakledninger samt med styrede underboringer større vægt end de øvrige opgavetyper, der er beskrevet i SAB Styring og Samarbejde pkt. 1.4 - 1.6.

Kontaktperson

Navn Anne Bøgh Johansen
Telefon +45 33414449
E-mail ajo@femern.dk

Ordregiver

Navn Femern A/S
Adresse Vester Søgade 10
1601 København
DK
Telefon +45 33414449
E-mail ajo@femern.dk
WWW https://femern.com/da

Modtager af tilbud

Navn Femern A/S

Kommentarer

Kommentarer til ændringer 1) Femern A/S udbyder hovedentrepriseaftalen som en samlet aftale. Dette vurderes i højere grad at sikre Femern A/S stordriftsfordele, mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakten samt minimere risici. En opdeling i delkontrakter vurderes ikke at kunne være med til at skabe et større konkurrencefelt.
2) Det understreges, at den angivne estimerede værdi i nærværende udbudsbekendtgørelse er baseret på Femern A/S' estimat i et komplekst projekt. Estimatet vil derfor kunne afvige betydeligt i både op- og nedadgående retning.
3) Anmodning om prækvalifikation og tilbud skal afgives under overholdelse af de formkrav der fremgår af hhv. udbudsbetingelsernes pkt. 5 og 6.
4) Opgaven indeholder bl.a. arbejder vedrørende en styret underboring under banelegeme. Der gøres opmærksom på, at Banedanmark stiller krav om at udførende entreprenør skal være godkendt til at arbejde på Banedanmarks arealer. Se https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Adgang/Ledningsarbejder

Send til en kollega

0.122