23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 238-543781
Offentliggjort
11.12.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

TREFOR Varme A/S

Vindere

Aftale af indkøb af elektricitet til dækning af TREFOR Varmes elforbrug

(11.12.2018)
EWII Energi
Kokbjerg 30
6000 Kolding

Indkøb af elektricitet til dækning af TREFOR Varmes elforbrug


TREFOR Varme A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
TREFOR Varme A/S
17 01 01 31
Kokbjerg 30
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Mette Jørgensen
Telefon: +45 70505050
E-mail: mejo@trefor.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.trefor.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsselskab
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af elektricitet til dækning af TREFOR Varmes elforbrug

Sagsnr.: D2018-127
II.1.2) Hoved-CPV-kode
09310000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aftalen omfatter levering af elektricitet til dækning af TREFOR Varmes elforbrug i kalenderåret 2019-2021 med en estimeret volumen på 2 915 MWh pr. år.

Aftalen er en formidlingsaftale om køb af elektricitet på en varebørs på vegne af TREFOR. EWII foretager købet af elektricitet på en varebørs, eksempelvis hos Nord Pool, for TREFORs regning og TREFOR opnår samtidig ejendomsretten til den indkøbte elektricitet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 68 817.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen omfatter levering af elektricitet til dækning af TREFOR Varmes elforbrug i kalenderåret 2019-2021 med en estimeret volumen på 2 915 MWh pr. år.

Aftalen er en formidlingsaftale om køb af elektricitet på en varebørs på vegne af TREFOR. EWII foretager købet af elektricitet på en varebørs, eksempelvis hos Nord Pool, for TREFORs regning og TREFOR opnår samtidig ejendomsretten til den indkøbte elektricitet.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs
Forklaring:

Aftalen vedrører køb af elektricitet til dækning af TREFOR Varmes elforbrug, som TREFOR Varme A/S planlægger at indgå med EWII Energi A/S. Aftalen er en formidlingsaftale, idet EWII Energi skal forestå indkøbet af elektricitet til dækning af TREFOR Varmes elforbrug i kalenderåret 2019-2021 på vegne af TREFOR Varme. Indkøbet af elektricitet er estimeret til en årlig volumen på 2 915 Mwh.

Det vurderes, at køb af elektricitet direkte på en varebørs er undtaget for EU-udbud, jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 50, litra g, under forudsætning af, at TREFOR Varme dels ejer den elektricitet, som EWII Energi køber på TREFOR Varmes vegne, dels at indkøbet sker på en varebørs såsom Nord Pool.

Det vurderes samtidigt, at den formidlingsaftale, som parterne indgår i forbindelse med køb af elektricitet på en varebørs kan betragtes som undtaget for Forsyningsvirksomhedsdirektivets anvendelsesområde i medfør af Forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 21, litra d. Eftersom formidlingsaftalen ikke vurderes at have klar grænseoverskridende interesse, er aftalen ikke underlagt offentlighed i henhold til de EU-traktatretlige principper.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Aftale af indkøb af elektricitet til dækning af TREFOR Varmes elforbrug

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
07/12/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
EWII Energi
20810440
Kokbjerg 30
Kolding
6000
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 68 817.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/12/2018

Send til en kollega

0.125