23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 243-555275
Offentliggjort
18.12.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Aalborg Kommune

Vindere

Valgt leverandør

(18.12.2018)
Energi Danmark A/S
Hedeager 5
8200 Aarhus

Formidlingsaftale vedrørende samlet indkøb og leverance af elektricitet til gadebelysning og trafiksignalanlæg, Aalborg kommune 2019 - 2020


Aalborg Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Kommune
29189420
Stigsborg Brygge 5
Aalborg
9400
Danmark
Kontaktperson: Lise Gansted-Mortensen
Telefon: +45 99312388
E-mail: lise.gansted-mortensen@aalborg.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.aalborg.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Formidlingsaftale vedrørende samlet indkøb og leverance af elektricitet til gadebelysning og trafiksignalanlæg, Aalborg kommune 2019 - 2020

 

Sagsnr.: 2018-085538
II.1.2) Hoved-CPV-kode
09310000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Formidlingsaftale vedrørende samlet indkøb og leverance af elektricitet til gadebelysning og trafiksignalanlæg, Aalborg Kommune 2019 - 2020.

Forbruget af elektricitet er aktuelt fordelt på 537 målepunkter for gadebelysning samt 108 målepunkter for trafikanlæg. Gadebelysningen lyser ca. 4 000 timer /år, profil og forventet månedsforbrug, mens trafiksignalanlæg er i funktion alle døgnets timer.

Det forventede samlede forbrug pr år:

- Gadebelysning ca. 10 000 000 kWh,

- Trafikanlæg ca. 600 000 kWh.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se afsnit II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse i 12 måneder.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs
Forklaring:

 

Formidlingsaftalen vurderes at være undtaget Udbudslovens afsnit II og III, jf. § 21 stk. 1 nr. 5) og derfor udbydes formidlingsaftalen som Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse i henhold til ”Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15.12.2015” (EU-udbud) § 81 stk.1, nr. 3). Formidlingsaftalen vedrører køb af elektricitet på en varebørs, hvor formidleren ikke på noget tidspunkt selv ejer varerne, men udelukkende handler på vegne af Ordregiver.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 2018-04098
Betegnelse:

 

Formidlingsaftale vedrørende samlet indkøb og leverance af elektricitet til gadebelysning og trafiksignalanlæg, Aalborg Kommune 2019-2020

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10/12/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Energi Danmark A/S
17225898
Hedeager 5
Aarhus
8200
Danmark
Telefon: +45 87446790
E-mail: mb@energidanmark.dk
Fax: +45 87426263
NUTS-kode: DK042

Internetadresse: https://www.energidanmark.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 50 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 50 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på klfu.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/12/2018

Send til en kollega

0.062