23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 243-555743
Offentliggjort
18.12.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
18.01.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dc0f3c41-4c8c-4a3a-95ed-af9e057951aa/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Vindere

Valgt rådgiver

(17.04.2019)
Orbicon A/S
Jens Juuls Vej 16
8260 Viby J

Rådgiverydelser i forbindelse med klimatilpasningsprojekter i Brendstrupgrøften, del 1 og 2


Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
55133018
Bautavej 1
Aarhus V
8210
Danmark
Kontaktperson: Vibeke Hedelund Pedersen
Telefon: +45 41855831
E-mail: vhp@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dc0f3c41-4c8c-4a3a-95ed-af9e057951aa/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dc0f3c41-4c8c-4a3a-95ed-af9e057951aa/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dc0f3c41-4c8c-4a3a-95ed-af9e057951aa/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/dc0f3c41-4c8c-4a3a-95ed-af9e057951aa/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rådgiverydelser i forbindelse med klimatilpasningsprojekter i Brendstrupgrøften, del 1 og 2

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter levering af rådgiverydelser i forbindelse med klimatil-pasningsprojekter i Brendstrupgrøften, del 1 og 2.

Der er overordnet tale om 5 delydelser:

1) Udarbejdelse af minimum 2 skitseforslag for Brendstrupgrøften del 1 med efterfølgende forprojektering af udvalgt forslag;

2) Udarbejdelse af minimum 2 skitseforslag for Brendstrupgrøften del 2 med efterfølgende forprojektering af udvalgt forslag (option);

3) Analyse af de 2 projekters indbyrdes sammenhæng/påvirkning;

4) Udarbejdelse af udbudsmateriale inkl. nødvendig detailprojektering;

5. Fag- og bygherretilsyn.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter levering af rådgiverydelser i forbindelse med klimatilpasningsprojekter i Brendstrupgrøften, del 1 og 2.

Der er overordnet tale om 5 delydelser:

1) Udarbejdelse af minimum 2 skitseforslag for Brendstrupgrøften del 1 med efterfølgende forprojektering af udvalgt forslag;

2) Udarbejdelse af minimum 2 skitseforslag for Brendstrupgrøften del 2 med efterfølgende forprojektering af udvalgt forslag (option);

3) Analyse af de 2 projekters indbyrdes sammenhæng/påvirkning;

4) Udarbejdelse af udbudsmateriale inkl. nødvendig detailprojektering;

5) Fag- og bygherretilsyn.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Forslag til opgaveløsning (metode og kvalitet) / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges således, at den udløber ved opgavens afslutning.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Aarhus Kommune prækvalificerer på baggrund af ovenstående udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier. Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres (udvælges) de ansøgere, der på baggrund af de adspurgte informationer i afsnit 6.2. ”Teknisk og/eller faglig kapacitet” samlet set vurderes bedst egnede ift. den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udarbejdelse af minimum 2 skitseforslag for Brendstrupgrøften del 2 med efterfølgende forprojektering af udvalgt forslag.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes i ESPD angive nedenstående nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed.

Aarhus Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

- Har en positiv egenkapital i alle de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Gennem de seneste 3 afsluttede regnskabsår har haft en omsætning på minimum 4 000 000 DKK årligt, og

- Har en gennemsnitlig soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår, der udgør mindst 15%.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Aarhus Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

- Har en positiv egenkapital i alle de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Gennem de seneste 3 afsluttede regnskabsår har haft en omsætning på minimum 4 000 000 DKK årligt, og

- Har en gennemsnitlig soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår, der udgør mindst 15%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Aarhus Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

- I ESPD angiver 3 referencer fra de betydeligste lignende opgaver vedrørende levering af rådgivning i forbindelse med klimatilpasning. Referencerne skal omfatte rådgivning inden for de seneste 3 år forud for fristen for ansøgning om prækvalifikation.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav at ansøger angiver 3 lignende referencer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder sociale klausuler: Personale- og uddannelsespolitik, arbejdsklausul og etik og socialt ansvar.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/01/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde gælder også følgende: Øvrige udelukkelsesgrunde:

— Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område,

— Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling,

— Aarhus Kommune kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet,

— Aarhus Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning,

— Aarhus Kommune kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt,

— Aarhus Kommune kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/12/2018

Send til en kollega

0.108