23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 009-015810
Offentliggjort
14.01.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
22.02.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/97011929.aspx

Udbyder

Fredensborg Kommune

Vindere

Valgt leverandør

(30.04.2019)
Orloff Firmatøj A/S
Tarupvej 53
5210 Odense NV

Opdateringer

Rettelse
(12.02.2019)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 15-02-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 22-02-2019
Time: 12:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 15-02-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 22-02-2019
Time: 12:00

II.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Start
I stedet for:
Dato: 01-04-2019
Læses:
Dato: 15-04-2019

II.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Slut
I stedet for:
Dato: 31-03-2023
Læses:
Dato: 14-04-2023

Offentligt EU udbud på levering af arbejdsbeklædning til NSPV (Nordsjællands Park og Vej)


Fredensborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fredensborg Kommune
29188335
Egevangen 3 B, Brønsholm
Kokkedal
2980
Danmark
Kontaktperson: Susan Mohr Ernst
Telefon: +45 72562427
E-mail: sume@fredensborg.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/97011929.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.fredensborg.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/97011929.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/97011929.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Offentligt EU udbud på levering af arbejdsbeklædning til NSPV (Nordsjællands Park og Vej)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
18100000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Fredensborg Kommune udbyder på vegne af Nordsjællands Park og Vej (NSPV) en rammeaftale på arbejdsbeklædning. Udbuddet omfatter bestilling og levering af arbejdsbeklædning til Nordsjællands Park og Vejs medarbejdere.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18130000
18140000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Fredensborg Kommune udbyder på vegne af Nordsjællands Park og Vej (NSPV) en rammeaftale på arbejdsbeklædning. Udbuddet omfatter bestilling og levering af arbejdsbeklædning til Nordsjællands Park og Vejs medarbejdere.

Nordsjællands Park og Vej (NSPV) er et paragraf 60 selskab og er et tværkommunalt samarbejde mellem Fredensborg og Helsingør Kommuner. NSPV servicerer og vedligeholder ca. 550 kilometer veje samt de kommunale områder i de 2 kommuner.

Blandt opgaverne hos NSPV er at salte, rydde sne, slå rabatter og vedligeholde kommunale områder i begge kommuner samt at hjælpe til ved beredskabssituationer.

Nordsjællands Park og Vej er geografisk fordelt på 3 matrikler i Kvistgård, Nivå og Helsingør, og omfatter p.t. ca. 125 medarbejdere. Leveringsadresserne er beskrevet i bilag 3.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde og Service / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2019
Slut: 31/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Årsomsætning - Tilbudsgivers årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Overskudsgrad - Forholdet mellem driftsresultat (resultat før finansielle poster) og omsætning,

- Årsregnskab - Tilbudsgiver bedes oplyse, om der i de seneste 2 års aflagte årsregnskaber har været revisionspåtegning, der tager forbehold for Tilbudsgivers fortsatte drift eller indikerer, at almindelige nationale regnskabsregler og god regnskabsskik i øvrigt, ikke er overholdt.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav til tilbudsgivers samlede årsomsætning:

Minimum 3 000 000 DKK pr. år i de sidste 3 afsluttede regnskabsår. Afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, kræves der stadig minimum 3 000 000 DKK pr. afsluttede regnskabsår siden virksomhedens oprettelse.

Mindstekrav til overskudsgrad:

Tilbudsgivers gennemsnitlige overskudsgrad skal i de seneste 3 regnskabsår være positiv. Afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, kræves der stadig en positiv overskudsgrad pr. afsluttede regnskabsår siden virksomhedens oprettelse.

Mindstekrav til de seneste 2 års aflagte årsregnskab:

Må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for Tilbudsgivers forsatte drift eller indikerer, at almindelige nationale regnskabsregler og god regnskabskik i øvrigt, ikke er overholdt.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer - Tilbudsgiver skal oplyse referenceliste med 2 referencer for tilsvarende leverancer som den udbudte.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav:

Referenceliste med 2 referencer for tilsvarende leverancer som den udbudte.

Med "tilsvarende leverancer" menes rammeaftaler/kontrakter om levering af samme ydelse som den udbudte til offentlige eller private myndigheder, med en varighed af rammeaftalen/kontrakten på minimum 3 år. For de 2 referencer, skal tilbudsgiver dokumentere kontaktoplysninger, herunder kontaktperson, adresse og telefonnummer, som kan bekræfte tilbudsgivers udførelse af arbejdet/ydelsen. Ordregiver forbeholder sig ret til at tage kontakt til de anførte referencer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/02/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/02/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/01/2019

Send til en kollega

0.095