23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 015-030451
Offentliggjort
22.01.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Lejerbo Århus, afd. 1249-0

Vindere

Valgt ejendomsselskab

(22.01.2019)
K/S ERDA II
Banegårdspladsen 14
8000 Aarhus C

Valgt ejendomsselskab

(22.01.2019)
Ejendomsselskabet Lokesvej 5, Aarhus ApS
Mariagervej 58 B
9500 Hobro

Totalentreprisekontrakt om opførelse af 29 almene familieboliger i blandet byggeri på Lokesvej 5 og Åbyvej 77, 8230 Åbyhøj, Danmark efter den delegerede bygherremodel


Lejerbo Århus, afd. 1249-0

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Lejerbo Århus, afd. 1249-0
26772249
Gammel Køge Landevej 26
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Andreas Sandberg
Telefon: +45 30845280
E-mail: and@lejerbo.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.lejerbo.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprisekontrakt om opførelse af 29 almene familieboliger i blandet byggeri på Lokesvej 5 og Åbyvej 77, 8230 Åbyhøj, Danmark efter den delegerede bygherremodel

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211340
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kontrakten indgås som led i køb af byggeretter på ejendommene Lokesvej 5 og Åbyvej 77, 8230 Åbyhøj, Danmark fra Ejendomsselskabet Lokesvej 5, Aarhus ApS og K/S ERDA II. Den angår opførelse af 29 almene familieboliger på i alt 2 806 m2 bruttoetageareal i blandet byggeri, idet der tillige opføres private boliger og parkeringskælder i samme byggeri. De nævnte selskaber skal i forbindelse med opførelsen af de almene boliger agere udbudsbefuldmægtigede for Lejerbo Århus, afd. 1249-0 i henhold til den delegerede bygherremodel. Derved sikres, at bygge- og anlægsarbejderne udbydes i henhold til udbudsloven.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 33 740 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Lokesvej 5 og Åbyvej 77, 8230 Åbyhøj, Danmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se venligst beskrivelsen under pkt. II.1.4.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

De i pkt. V.2.1 angivne datoer er for beslutning om tildeling af kontrakten. Kontrakten indgås først efter udløbet af standstill perioden.

Der vil blive indgået én samlet totalentreprisekontrakt med både Ejendomsselskabet Lokesvej 5, Aarhus ApS og K/S ERDA II. Kontraktsummerne under Del V.2.4 er i denne bekendtgørelse fordelt forholdsmæssigt mellem selskaberne efter erhvervede byggeretter.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Lejerbo Århus, afd. 1249-0 (herefter ”Lejerbo”) har til hensigt at indgå kontrakt med Ejendomsselskabet Lokesvej 5, Aarhus ApS (herefter ”Lokesvej”) og K/S ERDA II (herefter ”ERDA”) om opførelse af alment byggeri efter den delegerede bygherremodel i Århus Kommune.

Lokesvej og ERDA er private selskaber, som bl.a. har til formål at opføre byggeri.

Lejerbo Århus er en almen boligorganisation, hvis formål er at stille passende boliger, af god og tidssvarende stand, til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje.

Lokesvej ejer ejendommen Lokesvej 5, 8230 Åbyhøj, matr.nr. 5bh Åby By, Åby.

ERDA II ejer ejendommen Åbyvej 77, 8230 Åbyhøj, matr.nr. 5ad Åby By, Åby.

De 2 matrikler (herefter ”Ejendommen” under ét) er beliggende ved siden af hinanden.

Lokesvej og ERDA ønsker på Ejendommen at opføre private boliger og en parkeringskælder. Den for Ejendommen gældende lokalplan nr. 1068, PlanID 3767275, kræver at der på Ejendommen tillige opføres almene boliger. Disse skal udgøre mindst 20 pct. af lokalplanområdets bruttoetageareal, svarende til ca. 2 800 m2.

Opførelsen af de almene boliger kan, under hensyntagen til selskabernes projekt, mest naturligt ske som del af et blandet byggeri bestående af de private boliger samt almene boliger, der opføres oven på en parkeringskælder.

Lejerbo har til hensigt at erhverve byggeretter på Ejendommen. Der vil fra Lokesvej blive erhvervet en byggeret på 703 m2 bruttoetageareal, mens der fra ERDA vil blive erhvervet en byggeret på 2 103 m2 bruttoetageareal. I alt erhverves fra selskaberne 2 806 m2 bruttoetageareal til opførelse af 29 almene familieboliger.

De almene boliger skal opføres som en integreret del af det blandede byggeri, således at almene og private boliger vil ligge side om side. Det vil derfor ikke med mening være muligt at udskille de almene boliger til opførelse af en særskilt bygherre. Endvidere foreligger der et særligt byplanlægningsmæssigt forhold, jf. lokalplanens krav om opførelse af almene boliger, idet det dog har været valgfrit for de nuværende ejere af Ejendommen, hvordan projektet skulle udformes, herunder hvad angår placeringen af de almene boliger. Lejerbos formål og boligsociale bidrag til både bebyggelsen på Ejendommen og det nye brokvarter ved Søren Frichs Vej, jf. kommunens udviklingsplan herfor, samt kommunens særlige byplanlægningsmæssige interesse i opførelse af almene boliger på Ejendommen, jf. lokalplanens krav herom, medfører at Lejerbo vurderer at have en helt særlig interesse i byggeri på Ejendommen og at der ikke findes rimelige praktisable og attraktive alternativer til opførelse af byggeri på den pågældende Ejendom.

Derfor vil Lejerbo indgå aftale med Lokesvej og ERDA om opførelse af byggeriet af de almene boliger iht. den delegerede bygherremodel. Dette indebærer, at Lokesvej og ERDA, med respekt af udbudsloven, forestår opførelsen af boligerne, herunder foretager udbud i fornødent omfang af de til projektet tilknyttede bygge- og anlægsarbejder. Lejerbo har vurderet, at indgåelse af aftalen er i overensstemmelse med udbudsloven, forudsat, at Lokesvej og ERDA udbyder bygge- og anlægsarbejderne efter udbudslovens regler, og således løfter udbudspligten mod betaling som udbudsbefuldmægtiget på vegne af Lejerbo. Der henvises til EU-Domstolens dom af 12.7.2001 i sag C-399/98 (Ordine).

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Ejendomsselskabet Lokesvej 5, Aarhus ApS
39135442
Mariagervej 58 B
Hobro
9500
Danmark
NUTS-kode: DK05
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 8 453 036.35 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
K/S ERDA II
38627724
Banegårdspladsen 14
Aarhus C
8000
Danmark
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 25 286 963.65 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Der henvises til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2019

Send til en kollega

0.094