23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 015-032612
Offentliggjort
22.01.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Silkeborg Forsyning A/S

Rammeaftale vedrørende landinspektørydelser


Silkeborg Forsyning A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Silkeborg Forsyning A/S
31857848
Tietgensvej 3
Silkeborg
8600
Danmark
Kontaktperson: Trine Schultz
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/92253536.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.silkeborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Silkeborg Spildevand A/S
Silkeborg
Danmark
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.silkeborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Silkeborg Vand A/S
Silkeborg
Danmark
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.silkeborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Silkeborg Varme A/S
Silkeborg
Danmark
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.silkeborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Silkeborg Genbrug og Affald A/S
Silkeborg
Danmark
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.silkeborgforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende landinspektørydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71355000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftale om landinspektørydelser til levering af landinspektørrådgivning i forbindelse med udbygning, vedligeholdelse og tinglysning af ledningsnettet til spildevand, vand og varmeforsyning i Silkeborg Forsynings forsyningsområde samt opmålingsopgaver for affaldsområdet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71315300
71353000
71356000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter ydelser, som angivet her nedenfor:

Traditionelle opmålings- og afsætningsopgaver:

— Opmåling og afsætning af ledninger, brønde og bygværker for vand, varme og afløb,

— Opmåling og afsætning af vejprofil og tværsnit ved ledningsrenovering,

— Udarbejdelse af kort med terrænforhold (højdekurver og punkter) til fastlæggelse af ledningstracé for bassiner, pumpestationer, boringer, bygværker mv,

— Afsætning af ledningstracé ved byggemodninger og evt. kotepunkt til brug for den udførende entreprenør,

— Fladenivellementer.

Rådgivningsbistand:

— Matrikulære arbejder i henhold til lov om landinspektørvirksomhed,

— Bistand i forbindelse med ledningsrettigheder,

— Tinglysning af ledningsrettigheder,

— Servitutundersøgelse,

— Afsætning, rådgivning og bistand ved ekspropriationer,

— Skøder.

— Matrikulære ændringer og berigtigelser.

Drone- og 3D laserscanningsopgaver:

— 3D opmålinger af bygværker (underjordiske),

— Droneoverflyvninger ved eksempelvis bassiner og lodsejerekspropriationer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 25
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 190-430714
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende landinspektørydelser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
28/11/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Energivej 34
Ballerup
2750
Danmark
Telefon: +45 77332222
E-mail: udbud@le34.dk
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2019

Send til en kollega

0.11