23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 018-038515
Offentliggjort
25.01.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
21.02.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gbphkltuuo

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Commissioning i forbindelse med modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter - Fase 2 og Fase Forlig


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Christian Enemark, projektleder
E-mail: fes-pso03@mil.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ejendomsstyrelsen.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gbphkltuuo
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gbphkltuuo
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Commissioning i forbindelse med modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter — Fase 2 og Fase Forlig — Udbud af commissioning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Der pågår pt. et totalrådgivningsudbud om handlende fase 2 og fase forlig af Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter (MHMM fase 2). Dette totalrådgivningsudbud har tilbudsfrist for de fem tilbudsgivere den 18.2.2019 og den vindende tilbudsgiver har projekteringsopstart den 1.4.2019.

I forbindelse med gennemførsel af MHMM fase 2 og fase forlig er der behov for en ekstern rådgiver der kan varetage commissioning-rådgivning. MHMM fase 2 er et langsigtet projekt, der består af en række delprojekter, som skal være med til at sikre et kvalitetsløft af Hærens faciliteter i form af bade-, omklædnings- og materielfaciliteter samt forbedrede garageforhold ved opførelse af en række nye standardgarager, værksteds- og mandskabsfaciliteter. Den samlede udførelse af MHMM Fase 2 og forlig er budgetteret til 1,2 mia. DKK, hvilket omfatter både totalrådgivning og entreprisearbejder.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000
71500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

 

Entrepriserne skal udføres på Garderkaserne Høvelte, Antvorskov kaserne, Almegaard kaserne, Fredericiakaserne, Oksbøllejren, Skive kaserne, Holstebro kaserne og Aalborg kaserne.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omhandler commissioning-ledelse i forbindelse med Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter — Fase 2 og Fase Forlig.

Det forventes, at der under MHMM — Fase 2 og Fase Forlig skal nybygges ca. 72.415 m2 etageareal fordelt på ca. 25-27 bygninger på otte forskellige etablissementer i Danmark. Udover nybyggerierne skal der gennemføres et antal nedrivningsprojekter, etableres erstatningsparkering samt udføres et par mindre følgeprojekter, Hver af de otte etablissementer og dertilhørende projekter forventes udbudt særskilt i hovedentreprise. Der henvises til hovedtidsplanen for en nærmere præcisering af kontraktens udførelsesperiode.

Commissioning-ledelsen udføres for alle 8 etablissementer, hvilket medfører at commissioning-lederen skal koordinere og styre en commissioning-organisation pr. etablissement, læs yderligere i ydelsesbeskrivelsen.

Der er til udbudsmaterialet vedlagt byggeprogrammer for totalrådgivningsudbuddet til orientering samt hovedtidsplan for gennemførsel af projekterne.

Af hensyn til ordregivers behov for en ekstern commissioning-rådgiver på projektet, kan commissioning-kontrakten ikke tildeles en økonomisk aktør, som allerede er tildelt totalrådgiverkontrakten i det udbudte projekt »Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter — Fase 2 og Fase Forlig, Udbud af totalrådgivning« ved udbudsbekendtgørelse 2018-164709. En økonomisk aktør, som allerede er prækvalificeret under det anførte totalrådgiverudbud, vil ikke være afskåret fra at ansøge om prækvalifikation under nærværende udbud. Såfremt en økonomisk aktør tildeles totalrådgiver-kontrakten, vil denne dog samtidigt blive udelukket fra nærværende commissioning-udbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 6 ansøgere opfylder ordregivers minimumskrav til egnethed og samtidig ikke er udelukkede fra at deltage i udbuddet, udvælger ordregiver de 6 ansøgere, der efterfølgende skal deltage i udbuddet på baggrund af en vurdering af ansøgernes kompetencer til at gennemføre den udbudte opgave. I forbindelse med denne vurdering lægges der alene vægt på ansøgernes referencer, herunder navnlig disse dele af referencerne, som vægtes lige:

(a) udførelse af rådgivningsopgaver indeholdende commissioning, idet det vægter positivt, såfremt rådgivningen er udført som ansvarlig for commissioning-ledelsen. Alternativt vægtes på ansøgers rolle i rådgivningsopgaven, samt hvor stor en del af rådgivningsopgaven, der er udført af ansøger.

(b) udførelse af den styrende og koordinerende rolle for alle faser i commissioningprocessen ved gennemførsel af projekter med tilsvarende kompleksitet, herunder samtidig gennemførsel af flere ens byggerier med geografisk adskillelse.

(c) udførelse af commissioning-ledelse for bygge- og anlægsopgaver af tilsvarende byggeteknisk art, dvs. opgaver vedrørende bade- og omklædningsfaciliteter og/eller garage- og værkstedsfaciliteter, hvoraf erfaring med opførelse og renovering af garage- og værkstedsfaciliteter vægter højest, samt involvering af et større antal fagdiscipliner og byggerier i bygningsklasse 2020.

(d) udførelse af projekter for offentlige bygherrer, herunder erfaring med iagttagelse af gældende lovgivning og retningslinjer for offentlige bygherrer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Omsætning:

Ansøger skal i ESPD Del IV, B, boks »Samlet årsomsætning« oplyse ansøgers samlede omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Soliditetsgrad:

Ansøger skal i ESPD Del IV, B, boks »Øvrige økonomiske og finansielle krav« oplyse ansøgers soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Soliditetsgrad angives i procent og beregnes som:

Soliditetsgrad = Egenkapital / Aktiver x 100

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— (omsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår):

Ansøger skal have en gennemsnitlig omsætning på mindst 6 000 000,00 DKK ekskl. moms over de seneste tre afsluttede regnskabsår.

— (soliditetsgrad):

Ansøger skal have en gennemsnitlig soliditetsgrad på mindst 15 % over de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Er ansøger et konsortium, beregnes omsætning som konsortiets samlede omsætning.

Hver enkelt økonomisk aktør i et konsortium skal have en soliditetsgrad, der opfylder minimumskravet for at være konditionsmæssig.

Hvis ansøger har eksisteret under 3 år, skal minimumskravene være opfyldt for det/de år, ansøger har eksisteret.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge udfyldt ESPD, afsnit IV.C, med angivelse af følgende oplysninger, jf. udbudsloven §§143 og 155.

Ansøger bedes vedlægge en liste over maksimalt 5 af ansøgerens betydeligste sammenlignelige referencer, som ansøger helt eller delvist har udført i de seneste 3 år med angivelse af:

1) Entreprisesum og rådgiverhonorar;

2) Udførelsesperiode, herunder afleveringstidspunkt;

3) Ansøgers rolle og ydelse i forbindelse med commissioning-opgaven;

4) Bygherre og kontaktperson;

5) Ansøgers øvrige roller i projektet;

6) Kort beskrivelse af byggeriet, herunder information om:

(a) byggeriet er nybyggeri, ombygning eller andet;

(b) etageareal;

(c) type af byggeri (anvendelse); og

(d) yderligere oplysninger, såfremt ansøger finder det relevant.

Der må maksimalt angives 5 referencer inkl. referencer fra andre virksomheder, som ansøger baserer sig på. Referencer ud over de første fem angivne vil ikke blive taget i betragtning.

Referencerne må maksimalt være 3 år gamle fra ansøgningstidspunktet om prækvalifikation. Referencer for byggeri, der er afleveret for mere end 3 år siden, vil ikke blive tillagt værdi. Såfremt den i referencen angivne commissioning-opgave endnu ikke er afleveret, vil udelukkende den del af opgaven, som er udført indtil ansøgningstidspunktet, blive tillagt vægt i evalueringen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal som minimum i tre af de vedlagte referencer kunne dokumentere erfaring med lignende commissioning-opgaver.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

1) Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registeret forUdenlandske Tjenesteydere (RUT). Se www.erst.dk.

2) Kontrakten indeholder en arbejdsklausul.

3) Alt arbejde under kontrakten skal formidles på dansk både i tale og på skrift.

4) Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

5) Kontrakten indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelse af kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet »Til Tjenestebrug«, jf. Statsministerietssikkerhedscirkulære CIS nr. 10338 af 17.12.2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU og WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelses interesse.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/02/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/02/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, iBinder, jf. punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen eller tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via detelektroniske udbudssystem, iBinder. Eventuelle spørgsmål til udbuddet bedes fremsendt via spørgefunktionen på iBinder senest den 30.1.2019. Spørgsmålene vil blive besvaret senest den 6.2.2019. Det er ansøgers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på iBinder.

Såfremt ansøger oplever problemer med iBinder, kan iBinder Support kontaktes via mail support@ibinder.dk eller telefon (+45) 89 88 78 30.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudsloven § 148, stk. 1, nr.1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudsloven §§ 135-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt de frivillige udelukkelsesgrunde anført i udbudsloven § 137, nr. 1-5, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

På tidspunktet for afgivelse af tilbud skal tilbudsgiver fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til udbudsloven §§ 151-153, jf. § 153.

Af hensyn til ordregivers behov for en ekstern commissioning-rådgiver på projektet, kan commissioning-kontrakten ikke tildeles en økonomisk aktør, som allerede er tildelt totalrådgiverkontrakten i det udbudte projekt »Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter — Fase 2 og Fase Forlig, Udbud af totalrådgivning« ved udbudsbekendtgørelse 2018-164709. En økonomisk aktør, som allerede er prækvalificeret under det anførte totalrådgiverudbud, vil ikke være afskåret fra at ansøge om prækvalifikation under nærværende udbud. Såfremt en økonomisk aktør tildeles totalrådgiver-kontrakten, vil denne dog samtidigt blive udelukket fra nærværende commissioning-udbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171,stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tilligeangive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/01/2019

Send til en kollega

0.094