23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 019-040002
Offentliggjort
28.01.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
12.04.2019 Kl. 13:00

Udbyder

Frederikshavn Boligforening, afd. 1 og 1A

Vindere

Valgt hovedentreprenør

(29.08.2019)
HP Byg A/S
Aalborg Øst

Opdateringer

Rettelse
(15.02.2019)

III.1.3
I stedet for:
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Der er følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet:
— Referencer: Ansøger skal have mindst ét referenceprojekt som indeholder renovering af boliger opført som hovedentreprise,
— Projektorganisation: Der skal til projektet knyttes mindst én ansat, som har daglig gang på byggepladsen og som på sit CV har minimum ét referenceprojekt på en renoveringssag.
Læses:
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Der er følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet:
— Referencer: Ansøger skal have mindst ét referenceprojekt som indeholder renovering af boliger opført som hoved- eller totalentreprise,
— Projektorganisation: Der skal til projektet knyttes mindst én ansat, som har daglig gang på byggepladsen og som på sit CV har minimum ét referenceprojekt på en renoveringssag.

Vinkelgården, Frederikshavn


Frederikshavn Boligforening, afd. 1 og 1A

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederikshavn Boligforening, afd. 1 og 1A
Harald Lunds Gade 15
Frederikshavn
9900
Danmark
Kontaktperson: Jesper Nymark
E-mail: jesper@fbmail.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.frederikshavnboligforening.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://portal.iprojekt.dk/link/Helhedsplanvinkelgaarden
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vinkelgården, Frederikshavn

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet omfatter renovering af i alt 66 boliger samt opførsel af 14 bolig ovenpå en af de eksisterende bygningers tagkonstruktion, beliggende P. Møllersgade 22-36, Vinkelvej 3,5,7, 9900 Frederikshavn.

Projektet udbydes i hovedentreprise. For nærmere beskrivelse henvises der til udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektet omfatter renovering af 66 boliger samt opførsel af 14 bolig oven på én af de eksisterende bygninger, beliggende P. Møllersgade 22-36, Vinkelvej 3-7, 9900 Frederikshavn.

Projektet udbydes i hovedentreprise. For nærmere beskrivelse henvises der til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved vurdering heraf vil ordregiver lægge særlig vægt på, de oplyste referencer omhandlende lignende byggeopgaver. Der vil ved vurdering lægges vægt på, at få det bedste konkurrencefelt til opgaven. Se i øvrigt udbudsbetingelser.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Liste over nødvendige oplysninger, som skal angives i ansøgningen, findes i udbudsbetingelsernes pkt. 9.2.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet:

— Ansøger skal have en gennemsnitlig omsætning på mindst 105 000 000 DKK ekskl. moms i de seneste 3 regnskabsår,

— Ansøger skal have en gennemsnitlig soliditetsgrad (egenkapital /balancesum x 100) på mindst 10% i de seneste 3 regnskabsår,

— Ansøger skal have en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

CV´er og referencer:

En liste med beskrivelse af den tilbudte projektorganisation, inkl. max 5 CV´er á 1 A4 side, for ledende medarbejdere og nøglemedarbejder, der kunne ses anvendt på denne type projekt. CV´erne skal angive medarbejdernes uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer og erfaringer.

En liste med tidligere udførte referenceprojekter. Der må maksimalt angives 5 referencer inkl. referencer fra andre virksomheder, som ansøger baserer sig på. Referencer for byggeri, der er afleveret for mere end 5 år siden, vil ikke blive tillagt værdi.

Det er tilladt at vedlægge supplerende bilag indeholdende referencer. Hver reference må maksimalt fylde 2 A4-sider. Fylder en reference mere end 2 A4-sider, vil alene de første 2 sider blive inddraget i bedømmelsen af den pågældende reference.

Referencer fra tilsvarende bygge- og anlægsopgaver udført indenfor de seneste 5 år, med oplysning om projektnavn, bygherre, opførelsesår, størrelse (m2), anlægssum og ansøgers rolle i den konkrete opgave. Af hensyn til vurderingen er det vigtigt at alle oplysninger fremgår.

Yderligere beskrivelse findes i udbudsbetingelsernes pkt. 9.2.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet:

— Referencer: Ansøger skal have mindst ét referenceprojekt som indeholder renovering af boliger opført som hovedentreprise,

— Projektorganisation: Der skal til projektet knyttes mindst én ansat, som har daglig gang på byggepladsen og som på sit CV har minimum ét referenceprojekt på en renoveringssag.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

AB 18 er gældende med de præciseringer, tilføjelser og ændringer, der følger af aftalegrundlaget. Særlige krav om sikkerhedsstillelse fremgår af udbudsmaterialet.

Projektet omfatter almene boliger, hovedentreprenøren skal således medvirke til at sikre, at de særlige krav, der gælder ved alment byggeri, overholdes.

Krav til sociale klausuler og arbejdsklausuler fremgår af udbudsmaterialet.

Der kræves ingen særlig retlig form. Deltagerne i et eventuelt konsortium eller lignende sammenslutning skal påtage sig solidarisk og direkte hæftelse over for bygherre. Mindst én af konsortiedeltagerne skal have fuldprokura for konsortiet.

For yderligere se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/04/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7.

— Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation,

— Andre klager over udbud eller beslutninger, f. eks. Tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om indgåelse af kontrakt,

— Angår klagen overtrædelser af Tilbudsloven eller Udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/01/2019

Send til en kollega

0.125