23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 021-044892
Offentliggjort
30.01.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/301

Anmodning om deltagelse

Til
28.02.2019 Kl. 13:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/301

Udbyder

Novafos A/S

Separering af Strandvejsområdet - Etape 5


Novafos A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Novafos A/S
31884993
Blokken 9
Birkerød
3460
Danmark
Kontaktperson: Martin J. Andersen
E-mail: MAJA@novafos.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.novafos.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/301
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/301
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevandsteknisk anlæg

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Separering af Strandvejsområdet - Etape 5

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Separeringen af overfladevand i Strandvejsområdet er opdelt i 5 etaper, hvor dette udbud omfatter etape 5 med et samlet areal på 40 ha. Entreprisen omfatter frakobling af afstrømmende regnvand fra vejarealer og delvist tagarealer fra grundmatrikler fra eksisterende fællessystem. Der skal etableres nyt regnvandssystem i hele området.

Arbejdet omfatter Opbrydning og retablering af ledningsgrave, Etablering af regnvandsledninger (opgravning og ”No dig”) og brønde, Gravearbejder i forbindelse med ledningsomlægninger, herunder koordinering med ledningsejere, Omkobling af eksisterende vejafvanding fra fællessystemet til de nye regnvandsledninger og brønde, Etablering af stik til skel, Afpropninger af stik, Sanering af eksisterende system ved punktopgravninger, Omlægning og opretholdelse af eksisterende fællessystem samt Supplerende TV-inspektioner.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 43 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44130000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Gentofte Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Det er Gentofte Kommunes strategi at separatkloakere Gentofte gradvist over en 40 årig periode, eller senest i 2055. Separatkloakering af Strandvejsområdet i det sydlige Hellerup er et af Novafos A/S´ første separeringsarbejder, der har til formål at opfylde gældende serviceniveau og nedsætte antallet af opstuvninger og oversvømmelser i oplandene ved kraftige regnhændelser. Ud over målet om at reducere omfanget af opstuvninger fra kloaksystemet og dermed generne for borgerne, samt overløb fra kloaksystemet til Øresund, har Gentofte Kommune en målsætning om at sikre, at Gentoftes badevand har en høj kvalitet.

Separatkloakeringen omfatter frakobling af afstrømmende regnvand fra vejarealer og delvist tagarealer fra grundmatrikler fra eksisterende fællessystem. Andelen af tagflader som tilsluttes afhænger af i hvilket omfang og hvilke borgere der ønsker at tilslutte sig. Hvem der ønsker at tilslutte sig forventes først at være endelig afklaret umiddelbart inden arbejdets udførelse.

Separatkloakeringen i Strandvejsområdet er opdelt i 5 etaper, hvor dette udbud omfatter etape 5. Etape 2 og 3 udbydes på et senere tidspunkt.

Etape 5 har et samlet areal på 40 ha, som er afgrænset ved Springbanen mod nord, Sehestedvej og Helleruplund Allé mod syd. Adskilt af jernbanen mod øst og Kaas Allé og Ole Olsens Allé mod vest. Bernstorffsvej går i gennem området.

Der skal etableres nyt regnvandssystem i hele området. Arbejdet omfatter Opbrydning og retablering af ledningsgrave, Etablering af regnvandsledninger (opgravning og ”No dig”) og brønde, Gravearbejder i forbindelse med ledningsomlægninger, herunder koordinering med ledningsejere, Omkobling af eksisterende vejafvanding fra fællessystemet til de nye regnvandsledninger og brønde, Udskiftning af saneringsmodne vejbrønde/-stik, Etablering af stik til skel, Afpropninger af stikender og stiktilslutninger, Sanering af eksisterende system ved punktopgravninger, Omlægning og opretholdelse af eksisterende fællessystem samt Supplerende TV-inspektioner.

De omtrentlige hovedmængder er:

— Ca. 5,5 km hovedledninger – Regnvand, Dimension Ø 200 - Ø 1 000, Gennemsnitsdybde ca. 2,2 m,

— Ca. 100 stk. brønde (Ø 600, Ø 1 250 og Ø 1 500),

— Ca. 300 stk. omkobling af vejbrønde,

— Ca. 100 stk. vejbrønde/stik at udskifte,

— Ca. 90 stk. stik til skel.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 43 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages mere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil de 5 prækvalificerede blive fundet ud fra de bedste og mest relevante indsendte referencer, jf. pkt. III.1.3.

Ordregiver vil i den forbindelse lægge vægt på i hvor høj grad referencens genstand er sammenlignelig med ordregivers planlagte separatkloakering med etablering af nyt regnvandssystem og frakobling af afstrømmende regnvand fra vejarealer i bymæssige bebyggelse.

Derudover vil ordregiver lægge vægt på ansøgers rolle med borgerhåndtering og trafikafvikling i projekterne, sammenlignelighed i den fysiske størrelse og antallet af sammenlignelige opgaver i referencerne.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ordregiver skal udelukke en ansøger/tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt de i udbudslovens § 137 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde. Ansøgeren skal anføre oplysningerne herom i det fælles europæiske udbudsdokument, ESDP, Del III A, B og C.

Der gøres særligt opmærksom på, at visse af disse frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet er gjort obligatoriske i den danske udbudslov, jf. § 136 (Udelukkelse pga. interessekonflikt, udelukkelse pga. konkurrencefordrejning som følge af forudgående inddragelse og udelukkelse pga. afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger eller ikke at være i stand til at fremlægge den endelige dokumentation).

Der gøres endvidere opmærksom på, at ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket, hvis ansøger eller tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 til offentlige myndigheder (jf. § 137 nr. 1, stk. 7).

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal udfylde ESPD, Del IV, afsnit B, 1. og sidste del heraf for så vidt angår:

1) Omsætning. Oplysning om ansøgers omsætning for de seneste 3 regnskabsår;

2) Egenkapital. Oplysning om ansøgers egenkapital for de seneste 3 regnskabsår;

3) Soliditetsgrad. Oplysning om ansøgers soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår.

Hvis ansøgeren ikke har været etableret i 3 år, skal erklæringer vedrørende de 2 førstnævnte år omfatte den tid, som ansøgeren har været etableret, og mindstekravet vil da gælde for den tid, som ansøger har været etableret.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet, skal ansøgeren fremlægge dokumentation for, at de pågældende enheder har afgivet juridisk bindende tilsagn om at vil stille sin økonomiske og finansielle kapacitet til rådighed for ansøger til brug for udførelsen af den udbudte opgave.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er mindstekrav, at ansøger har haft:

— 30 000 000 DKK i omsætning for hvert af de 3 seneste reviderede regnskabsår,

— 3 000 000 DKK i egenkapital for hvert af de 3 seneste reviderede regnskabsår,

— 15% i soliditetsgrad for hvert af de 3 seneste reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal udfylde ESPD, Del IV, afsnit C, 1. del for så vidt angår følgende:

1) Referencer. Ansøgningen skal vedlægges min. 3 og maks. 6 referencer fra lignende opgaver. Med lignende opgaver menes separatkloakering med etablering af nye ledningsanlæg i bymæssige bebyggelse med omfang som beskrevet i pkt. II.2.4 inklusiv borgerhåndtering og trafikafvikling.

Hvis ansøger fremsender mere end 6 referencer læses kun de første 6.

Referenceprojekterne skal have været igangværende eller afsluttet inden for de seneste 5 år.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) eller når der gøres brug af anden enheds tekniske og faglige kapacitet, gælder min. og maks. antal og mindstekrav pr. ansøgning.

Hver reference skal indeholde:

— "Beskrivelse", forstået som beskrivelse af entreprisen, herunder indhold og størrelse samt beskrivelse af ansøgers rolle inklusiv rolle i relation til borgerhåndtering og trafikafvikling,

— "Beløb", forstået som ansøgerens kontraktværdi på projektet,

— "Dato", forstået som start- og sluttidspunkt for ansøgerens udførelse,

— "Modtageren", forstået som udbyderen/rekvirenten af opgaven, herunder kontaktperson herfra.

Referencebeskrivelsen bør fylde svarende til maks. 1 A4-side.

I Del IV, afsnit D i ESPD'et anføres:

2) Hvorvidt ansøger har implementeret og vedligeholder et miljøledelsessystem.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, skal ansøgeren fremlægge dokumentation for, at de pågældende enheder har afgivet juridisk bindende tilsagn om at vil stille sin tekniske og faglige kapacitet til rådighed for ansøger til brug for udførelsen af den udbudte opgave.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Ansøgeren har mindst 3 referencer fra lignende opgaver,

— Ansøgeren har et miljøledelsessystem.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Ordregiver henviser til

1) hovedentreprisekontraktens afsnit 12 vedrørende arbejdsklausul og

2) hovedentreprisekontraktens afsnit 13 vedrørende klausuler.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/02/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Såfremt ansøger baserer sig på en anden virksomhed, for så vidt angår omsætning, egenkapital, soliditetsgrad og/eller mandskab og referencer, skal denne anden virksomhed udfylde en separat ESPD, hvor Del II, III, IV og V bliver udfyldt. Del IV dog kun med de oplysninger, som virksomheden støtter ansøger med.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal ansøgeren fremlægge dokumentation for, at de pågældende enheder har afgivet juridisk bindende tilsagn om at ville stille sin økonomiske og finansielle kapacitet og/eller tekniske og faglige kapacitet til rådighed for ansøger til brug for udførelsen af den udbudte opgave.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/01/2019

Send til en kollega

0.097