23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 021-044969
Offentliggjort
30.01.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk/udbudsportal

Anmodning om deltagelse

Til
25.02.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk/udbudsportal

Udbyder

Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S

Vindere

Valgt storentreprenør

(02.07.2019)
MT Højgaard
Lystrupvej 50
8240 Risskov

Opdateringer

Rettelse
(08.02.2019)

VI.3
I stedet for:
www.rib-software.dk/udbudsportal med udbudsnummer TN440177
Læses:
www.rib-software.dk/udbudsportal med udbudsnummer TN440117A

Universitetsbyen - Bygningskompleks 1870 - Delprojekt 1 - Udbudspakke 1


Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S
10395933
Finlandsgade 14
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Erik Pagaard Nielsen
Telefon: +45 87153374
E-mail: epn@feas.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.feas.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Ejendomsaktieselskab på vegne af offentligretligt organ (Aarhus Universitet)
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Udlejning af erhvervslejemål

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Universitetsbyen - Bygningskompleks 1870 - Delprojekt 1 - Udbudspakke 1

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45214000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Formålet med det aktuelle projekt er at skabe nutidige, velfungerende og fleksible forsknings- og undervisningsrammer for AU. Bygningerne skal således understøtte de ønskede funktioner i såvel rumlig som teknisk henseende.

Byggeriet indrettes til ca. 400 fastansatte og ca. 600 studerende og omfatter ca. 29 000 kvm. inklusive kælder og teknikrum. De primære funktioner i bygningskomplekset indrettes til laboratorier, men der planlægges også med kontorer/undervisning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C (Det tidligere kommunehospital - nu benævnt "Universitetsbyen").

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

DP1_E1 - Storentreprise, omfattende:

- Byggeplads både for nærværende entreprise og for efterfølgende entreprisearbejder i delprojekt 1,

- Miljøsanering,

- Nedbrydning,

- Samprojektering (konstruktive ændrigner) med totalrådgiveren,

- Konstruktive ændringer,

- Murer- og betonarbejder (bl.a eventuelle facaderenoveringer),

- Tømrerarbejder (tagrenovering),

- Blikkenslagerarbejder,

- Facadearbejder (udskiftning af udvendige vinduer og døre).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 32
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil FEAS vælge 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil FEAS med udgangspunkt i de modtagne referencer vurdere sammenligneligheden med den udbudte opgave i relation til størrelse og styringskompleksitet. Jo mere sammenlignelig, des bedre vurdering. Det vægtes ikke positivt, at ansøger baserer sin ansøgning på andre virksomheder med specialkompetencer indenfor nedbrydning og miljøsaneringsarbejder, idet disse forventes, at kunne være tilknyttet flere/tilknyttes alle ansøgere som underentreprenører.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det er et mindstekrav, at den tilbudsgivende entreprenør dokumenterer erfaring med opgaver af samme art, som de udbudte.

Ved ”opgaver af samme art” forstås opgaver indenfor facaderenovering/tagrenovering/byggeplads/styring heraf samt væsentlige nedbrydningsarbejder med konstruktive ændringer. Følgende skal dokumenteres i forbindelse med ansøgningen om prækvalifikation: Minimum 3 opgaver af samme art i størrelsesordenen hver med en kontraktværdi over 50 000 000 DKK ekskl. moms. Opgaverne skal dokumentere erfaring i forhold til volumen og styringsegenskaber.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Til dokumentation for ansøgers tekniske og faglige formåen (og til brug for FEAS' prækvalifikation), skal ansøger beskrive/vedlægge referencer som følger:

Ansøgers væsentligste referencer vedrørende ”opgaver af samme art” som beskrevet ovenfor, inden for de seneste 5 år, herunder minimum 3 referencer, der opfylder det fastlagte minimumskrav. Ansøger må gerne markere, hvilke (mindst) 3 referencer ansøger anser for at opfylde miniumskrav.

Følgende oplysninger bør fremgå af beskrivelsen af de enkelte referencer:

- Bygherre/Kunde,

- Opgavens størrelse (areal, kontrakt- og anlægssum ekskl. moms, og lign.),

- Beskrivelse af opgaven og af egne ydelser i forbindelse med opgaven,

- Udførelsesperiode (status, herunder om projektet er afleveret til bygherre).

Ansøger bør maksimalt vedlægge 10 referencer a ca. 1 A4-side pr. reference.

Hvis der fremsendes/beskrives flere end 10 referencer, lægges der alene vægt på de 10 nyeste udførte referencer. Beskrivelser i referencer udover 1 A4-side vil ikke indgå i vurderingen af opfyldelsen af mindstekrav eller udvælgelsen, jf. herom ovenfor i afsnit II.2.9.

Oplysningerne afgives ved i ESPD’en at henvise til et vedlagt bilag indeholdende oplysningerne.

FEAS ser gerne, at referencer - indenfor de ca. 1 A4-side pr. reference - også suppleres af billeder, el.lign.

FEAS fremhæver, at også ansøgninger fra konsortier eller fra aktører med inddragelse af 'rådigheds-/underleverandører' samlet set kun bør vedlægge 10 referencer. Såfremt en ansøgning indeholder mere end 10 referencer, vil FEAS tage udgangspunkt i det nyeste, udførte referencer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

- Entrepriseaftalen udføres på grundlag af udkast til aftale vedlagt udbudsmaterialet, på grundlag af AB92,

- Entrepriseaftalen er betinget af, at AU opnår godkendelse af indsendt aktstykke vedrørende det påtænkte lejemål,

- Entrepriseaftalen indeholder vilkår om løbende igangsætning og betaling, af afgrænsede dele af den samlede aftales omfang.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/02/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

www.rib-software.dk/udbudsportal med udbudsnummer TN440177

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: nh@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Udbudslovens § 7, stk. 2, nr. 1:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrlesn
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/01/2019

Send til en kollega

0.2