23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 021-046711
Offentliggjort
30.01.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Energistyrelsen

Vindere

Delaftale 1

(30.01.2019)
Fortum Waste Solutions A/S
Lindholmvej 3
5800 Nyborg

Delaftale 2

(30.01.2019)
Special Waste System A/S
Herthadalvej 4 A
4840 Nørre Alslev

Kontrakt om kapacitet til destruktion af farligt affald


Energistyrelsen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Energistyrelsen
59778714
Amaliegade 44
København K
1256
Danmark
Kontaktperson: Annette Arent
E-mail: ens@ens.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ens.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kontrakt om kapacitet til destruktion af farligt affald

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90520000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I 2014 udbød Miljøstyrelsen (2014/S 193-340909) en kontrakt om kapacitet til destruktion ved forbrænding af farligt affald. Kontrakten bestod af 2 delaftaler med en leverandør på hver. Ved affald til destruktion forstås affald, som efter EU og internationale regler er underlagt krav om destruktion, f.eks. PCB-affald, samt affald, som af f.eks. hygiejne- og smittemæssige hensyn skal destrueres. De 2 delaftaler indebærer, at 2 virksomheder mod betaling stiller en samlet kapacitet på 100 000 tons farligt affald til rådighed årligt. Leverandørerne får dog ikke eneret til eller er garanteret behandling af denne mængde farligt affald. Delaftale 1 har særlig fokus på volumen og flere forskellige fraktioner farligt affald, mens delaftale 2 har særlig fokus på bestemte fraktioner af farligt affald.

Denne bekendtgørelse vedrører en ændring i begge delaftaler. Delaftale 1 blev indgået med Fortum Waste Solutions A/S, og delaftale 2 blev indgået med Special Waste System A/S.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 300 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Kontrakt om kapacitet til destruktion af farligt affald — 1

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90523000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 1 vedrører kapacitet til destruktion af store mængder og/eller mange forskellige typer farligt affald. Kontrakten omfatter en mængde på 95 000 tons farligt affald pr. år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontrakten kan forlænges med 12 måneder.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Kontrakt om kapacitet til destruktion af farligt affald — 2

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90523000
90524200
90524300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 2 vedrører navnlig kapacitet til destruktion af klinisk risikoaffald, lægemidler m.v. Kontrakten omfatter en mængde på 5 000 tons farligt affald pr. år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontrakten kan forlænges med 12 måneder.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Energistyrelsen ønsker at lave en ændring i de indgåede kontrakter med Special Waste System A/S og Fortum Waste Solutions A/S inden for kontrakterne og udbuddets rammer.

I henhold til den oprindelige kontrakts bilag 3, pkt. 11 er det følgende begrænsning for det årlige vederlag:

”Det aftalte vederlag kan for et kalenderår (eller den kortere periode, som regnskabet måtte vedrøre, jf. punkt 8) ikke overstige 80% af udgifterne til vedligeholdelse og udvikling af de aktiver, der anvendes til at levere de af Kontrakten omfattede aktiviteter (navnlig forbrændingsanlægget).”

Ændringen af kontrakten angår en præcisering heraf, idet det efter denne begrænsning tilføjes, at:

”For at kunne tilrettelægge vedligeholdelsesopgaver så de forstyrrer driften mindst muligt, men fortsat gøre driften effektiv, er det muligt at beregne udgifter til vedligeholdelse for et givet kalenderår, som et gennemsnit over en periode op til 3 år.”

Der er ikke tale om ændring af et grundlæggende element i kontrakten, idet betingelserne i udbudslovens § 178, stk. 2, ikke er opfyldt. Det fremhæves særligt, at de ved ændringen opnåede effektivitetsgevinster i forbindelse med planlægningen og afviklingen af vedligeholdelse mv. forventes at blive reflekteret i lavere omkostninger og dermed et lavere vederlag til anlæggene. Kontraktens økonomiske balance ændres således ikke til leverandørens fordel.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2014/S 193-340909

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Delkontraktnr.: 1
V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
28/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Fortum Waste Solutions A/S
16756288
Lindholmvej 3
Nyborg
5800
Danmark
NUTS-kode: DK031
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 300 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Delkontraktnr.: 2
V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
28/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Special Waste System A/S
16756288
Herthadalvej 4 A
Nørre Alslev
4840
Danmark
NUTS-kode: DK022
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 300 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det bemærkes, at delaftale 1 er tildelt Fortum Waste Solutions A/S,og delaftale 2 er tildelt Special Waste System A/S.

I relation til punkt IV.1.1) og afkrydsningen af "tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse" og afkrydsningen i punkt IV.1.1) "Udbuddet er ikke omfattet af direktivet" skal det bemærkes, at kontrakten allerede har været offentliggjort ved en bekendtgørelse, jf. også bekendtgørelsen nævnt i punkt IV.2.1). Denne bekendtgørelse vedrører en ændring i kontraktens vilkår, hvilket Energistyrelsen anser for at være indenfor udbudslovens rammer, jf. også begrundelsen i punkt IV.1.1).

Det anførte beløb i punkt II.1.7) og V.2.4) udgør et skøn over den forventede kontraktsum for begge delaftaler i kontrakternes fulde løbetid inkl. option.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), kan klager indgives til Klagenævnet for Udbud. Efter kontraktindgåelse vil Energistyrelsen offentliggøre en bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt i Den Europæiske Unions Tidende, som vil igangsætte fristerne for indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud. De følgende klagefrister gælder:

Klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Klager skal senest på det tidspunkt, hvor klagen indgives til Klagenævnet, underrette den ordregivende myndighed om klagen, og om klagen er indgivet i standstill perioden (dvs. 10 kalenderdage at regne fra dagen efter denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort i TED).

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/01/2019

Send til en kollega

0.121