23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 023-051328
Offentliggjort
01.02.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Udviklingsselskabet By og Havn I/S

Vindere

Valgt firma

(01.02.2019)
DHI A/S
Agern Alle 5
2970 Hørsholm

Rådgiveraftale om recipient- og kysttekniske undersøgelser for Lynetteholmen

(15.02.2019)
DHI A/S
Agern Alle 5
2970 Hørsholm

Teknisk rådgivning og udførelse af afgrænsede VVM-ydelser


Udviklingsselskabet By og Havn I/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Udviklingsselskabet By og Havn I/S
30823702
Nordre Toldbod 7
København
1259
Danmark
Kontaktperson: Hans Vasehus
E-mail: hva@byoghavn.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.byoghavn.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.byoghavn.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Teknisk rådgivning og udførelse af afgrænsede VVM-ydelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71313400
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

By & Havn skal i forbindelse med anlæg af Lynetteholmen udføre en VMM-undersøgelse, hvilken vil blive udbudt efter reglerne i udbudsloven. En nærmere afgrænset del af denne VVM-undersøgelse vedrører marine forhold, herunder recipient- og kysttekniske undersøgelser. Denne bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigthed (profylaksebekendtgørelse) vedrører denne nærmere afgrænsede del af VVM-undersøgelsen vedrørende marine forhold samt teknisk rådgivning i forbindelse hermed.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Regeringen og Københavns Kommunes overborgmester har indgået en principaftale om anlæg af øen, Lynetteholmen. Lynetteholmen etableres ved at opfylde et areal på ca. 2 000 000 m2 i Øresund i forlængelse af Refshaleøen og Lynetten. Lynetteholmen konstrueres efter principper som de seneste arealudvidelser i Nordhavn med spuns i perimeteren. Arealet inden for spunsen tilvejebringes gennem modtagelse af overskudsjord fra byggepladser mv. Ved indgåelsen af principaftalen om anlæg af Lynetteholmen er det blevet besluttet, at der igangsættes en VVM-undersøgelse af anlæg af Lynetteholmen, der vil blive udbudt efter udbudsreglerne i udbudsloven.

En nærmere afgrænset del af denne VVM-undersøgelse vedrører marine forhold, herunder recipient- og kysttekniske undersøgelser vedrørende højvandsstatistikker og designparametre, marin monitering, regionalt og lokalt vandskifte, vandkvalitet og badevandskvalitet, sedimentspild og miljøfremmende stoffer, oprensningsmængder, strøm- og bølger til navigation og anlægsarbejder og klimasikring. Denne bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed (profylaksebekendtgørelse) vedrører denne nærmere afgrænsede del af VVM-undersøgelsen vedrørende marine forhold samt teknisk rådgivning i forbindelse hermed.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

 

Det følger af udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, at en ordregiver kan anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, når i) bygge- og anlægsarbejderne, varerne eller tjenesteydelserne kun kan leveres af en bestemt økonomisk aktør, og 2. den manglende konkurrence skyldes tekniske årsager. Adgangen til at gennemføre udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse gælder således i situationer, hvor det er objektivt udelukket, at andre aktører vil kunne levere anskaffelsen.

De pågældende afgrænsede arbejder har et afsæt i og en teknisk sammenhæng med en lang række af undersøgelser om marine forhold i og omkring Københavns Havn, som DHI A/S tidligere har udført for By & Havn. Baggrundsviden fra disse tidligere undersøgelser er påkrævet for udførelsen af de nu forestående afgrænsede arbejder.

På den baggrund er betingelserne for at indgå aftale med DHI ved anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse opfyldt.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
30/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
DHI A/S
36466871
Hørsholm
Agern Alle 5
2970
Danmark
NUTS-kode: DK01

Internetadresse: https://www.dhigroup.com/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 6 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Reglerne om klagefrister findes i lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud.

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 2, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/01/2019

Send til en kollega

0.123