23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 023-051543
Offentliggjort
01.02.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
22.02.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a110e756-6789-43c8-9679-f1446480b124/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus

Opdateringer

Annullering
(11.03.2019)

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde iht. dansk ret gælder også følgende øvrige udelukkelsesgrunde:
- Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område,
- Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling,
- Ordregiver kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgers integritet,
- Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning,
- Ordregiver kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt,
- Ordregiver kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke Ordregivers beslutningsproces, hvis ansøger har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøger groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.
Det er ift. den udbudte opgave et mindstekrav, at Leverandøren ejer/råder over eget slaggesorteringsanlæg.

Sortering, transport og afsætning af slagge ift. Affaldscenter Aarhus, Forbrændingsanlægget i Lisbjerg


Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus
55133018
Bautavej 1
Aarhus V
8210
Danmark
Kontaktperson: Vicki Hald Neergaard
E-mail: vhc@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a110e756-6789-43c8-9679-f1446480b124/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a110e756-6789-43c8-9679-f1446480b124/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a110e756-6789-43c8-9679-f1446480b124/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a110e756-6789-43c8-9679-f1446480b124/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Sortering, transport og afsætning af slagge ift. Affaldscenter Aarhus, Forbrændingsanlægget i Lisbjerg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter sortering, transport og afsætning af slagge til genanvendelse.

Opgaven består i at få råslaggen fra affaldsenergianlægget/forbrændingsanlægget sorteret og efterfølgende skal salgsslaggen og jern/metalfraktionen afsættes til genanvendelse.

Leverandøren har mulighed for at vælge frit mellem at transportere al slaggen til et stationært anlæg eller at sortere det med mobile anlæg.

Det er ift. den udbudte opgave et mindstekrav, at Leverandøren ejer/råder over eget slaggesorteringsanlæg.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90510000
90513000
90513300
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Affaldsenergianlægget/forbrændingsanlægget på Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N (Aarhus Kommune).

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter afhentning, sortering, transport og nyttiggørelse af råslaggen fra affaldsenergianlægget/forbrændingsanlægget.

Håndtering af slagge er reguleret af Bekendtgørelse om anvendelse af rest-produkter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald (restproduktbekendtgørelsen), BEK nr. 1672 af 15.12.2016.

Affaldsenergianlægget/forbrændingsanlægget producerer årligt ca. 45 000 tons råslagge svarende til ca. 18% af den indfyrede mængde affald. Affaldsenergianlægget/forbrændingsanlægget forventer at øge den indfyrede tonnage i de kommende år, fra ca. 240 000 ton til 260 000 ton. Dermed vil mængden af råslagge øges med ca. 4 000 tons pr. år.

I dag udsorteres ca. 3 400 tons jern og metal, mens ca. 800 tons er uforbrændt og leveres til forbrænding. Råslaggen er våd, når den kommer ud i slaggegården, hvorfor en del af slaggen vil være vand. I dag afsættes der ca. 30 000 tons færdigmodnet slagge fra affaldsenergianlægget/forbrændingsanlægget.

Den faktiske mængde i perioden vil dog være afhængig af de faktiske driftstimer, affaldets sammensætning samt resultatet af arbejdet med at øge kapaciteten på anlægget mv., hvorfor en vis variation i den samlede mængde må forventes.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af slaggesorteringsanlæg / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2019
Slut: 30/04/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges med 3 x 2 år, dvs. i op til 6 år i alt på uændrede vilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere, der på baggrund af de adspurgte informationer ift. ”Teknisk og/eller faglig kapacitet” (referencer), jf, afsnit 4.2. i prækvalifikationsbetingelserne, vurderes mest egnede (ift. de anførte referencers kvalitative indhold, herunder referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes i ESPD angive nøgletallene "egenkapital" og "omsætning" for hver af de seneste 2 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Det er et mindstekrav, at ansøger i hvert af de senest 2 afsluttede regnskabsår har haft en positiv egenkapital,

- Det er et mindstekrav, at ansøger i hvert af de senest 2 afsluttede regnskabsår har haft en årlig omsætning på minimum 10 000 000 DKK pr. år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ordregiver accepterer kun tilbud fra ansøgere, som:

- I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende leveringer inden for de seneste 3 år forud for fristen for ansøgning om prækvalifikation. Der skal angives 6 referencer – hvoraf 3 af referencerne skal vedrøre afsætning af slagge fra affaldsenergianlæg/forbrændingsanlæg og 3 af referencerne skal vedrøre sortering af slagge fra affaldsenergianlæg/forbrændingsanlæg.

Ift. de 3 referencer vedr. sortering af slagge bedes anført måden, hvorpå ansøger oplagrer slaggen inden sortering og måden hvorpå ansøger udsorterer jern og metaller og sigterest efterfølgende (papir og plast).

Såfremt én reference både indeholder sortering af slagge og afsætning af slagge tæller referencen for 2 (dvs. både som 1 gyldig reference vedr. afsætning af slagge og 1 gyldig reference vedr. sortering af slagge),

- Med lignende referencer forstås opgaver, der i sin karakter (indhold/omfang) er sammenlignelig med den udbudte opgave med sortering, transport og afsætning af slagge til genanvendelse,

- Ift. hver reference bedes anført: en beskrivelse af referencen, herunder hvilke produkter/ydelser leverancen dækker, tidspunktet for udførelse af referencen, angivelse af kontaktperson hos den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mailadresse samt vederlag (årlig kontraktsum) ift. referencen,

- Referencerne skal være færdiggjorte og afsluttede ydelser/projekter, eller dele af ydelser/projekter, der dokumenterbart er udført eller afsluttet, inkl. løbende aftale(r) omkring sortering, transport og afsætning af slagge.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger har 6 sammenlignelige referencer.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Leverandøren skal senest 10 kalenderdage efter rammeaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til rammeaftalen. Sikkerhedsstillelsen skal (på tidspunktet for aftaleindgåelse og i hele aftaleperioden, inkl. eventuelle forlængelser heraf) udgøre 10% af den forventede årlige aftalesum.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Rammeaftalen indeholder følgende klausuler: klausul vedr. arbejdsvilkår, uddannelsesklausul samt klausul om etik og socialt ansvar.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/02/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde iht. dansk ret gælder også følgende øvrige udelukkelsesgrunde:

- Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område,

- Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling,

- Ordregiver kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgers integritet,

- Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning,

- Ordregiver kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt,

- Ordregiver kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke Ordregivers beslutningsproces, hvis ansøger har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøger groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

Det er ift. den udbudte opgave et mindstekrav, at Leverandøren ejer/råder over eget slaggesorteringsanlæg.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud,og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/01/2019

Send til en kollega

0.106