23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 024-053972
Offentliggjort
04.02.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
04.03.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/99010087.aspx

Udbyder

Frederiksberg Fjernvarme A/S

Vindere

Valgt firma

(18.04.2019)
Energysolution A/S
True Møllevej 1
8381 Tilst

Energibesparelser


Frederiksberg Fjernvarme A/S

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Frederiksberg Fjernvarme A/S
10157056
Stæhr Johansens Vej 38
Frederiksberg
2000
Denmark
Contact person: Søren Berg Lorenzen
E-mail: solo@frb-forsyning.dk
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: https://permalink.mercell.com/99010087.aspx

Address of the buyer profile: www.frb-forsyning.dk

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://permalink.mercell.com/99010087.aspx
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://permalink.mercell.com/99010087.aspx
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Frederiksberg Fjernvarme A/S - Prækvalifikation til udbud på energibesparelser

 

Reference number: 40-2 Frederiksberg Fjernvarme A/S - Energibesparelser
II.1.2)Main CPV code
71314200
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Ydelsen omfatter levering af indberetningsberettigede energibesparelser i henhold til energispareaftalen indgået den 16.12.2016 mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie.

L-Engineering A/S fungerer som den ordregivende myndigheds rådgiver i dette udbud og varetager derfor kontakten med ansøgere/tilbudsgivere.

Tryk her https://permalink.mercell.com/99010087.aspx

 

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 15 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01
II.2.4)Description of the procurement:

Ydelsen omfatter levering af indberetningsberettigede energibesparelser i henhold til energispareaftalen indgået den 16.12.2016 mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie.

Ordregiver udbyder én samlet aftale for levering af indberetningsberettigede energibesparelser på ca. 17 GWh i år 2019 samt levering af ca. 23 GWh i år 2020.

Den samlede leverance for perioden 2019-20 er ca. 40 GWh.

 

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 15 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2019
End: 31/03/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Ordregiver vil prækvalificere op til 5 ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud.

Ansøgere prækvalificeres på baggrund af oplysninger, der sandsynliggør, at ansøger har den tekniske og økonomiske kapacitet til at kunne gennemføre ordren. Såfremt der findes flere end 5 ansøgere, der opfylder kravene, vil ordregiver primært udvælge ansøgeren på baggrund af de største referencer målt i GWh indenfor de seneste 3 år.

Sekundært tillægges referencer til distributionsselskaber indenfor fjernvarme større vægt end leverancer til andre typer af kunder.

 

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Ansøgerne skal oplyse ansøgerens samlede omsætning, bruttofortjeneste, egenkapital, resultat før skat samt solidaritetsgrad for de seneste 2 tilgængelige regnskabsår.

 

Minimum level(s) of standards possibly required:

- Ansøgers bruttofortjeneste skal i hvert af de 2 seneste regnskabsår skal være minimum 10 000 000 DKK ekskl. moms,

- Ansøgers resultat før skat skal i hvert af de seneste 2 regnskabsår være større end 1 000 000 DKK ekskl. moms,

- Ansøgers soliditetsgrad skal i det seneste regnskabsår være større end 30%.

 

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Ansøger skal inden for de seneste 3 år kunne dokumentere minimum 5 referencer på levering af indberetningsberettigede energibesparelser.

 

Minimum level(s) of standards possibly required:

- Ansøger skal inden for de seneste 3 år kunne dokumentere minimum 5 referencer på levering af indberetningsberettigede energibesparelser.

 

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Ansøgere, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6 samt § 135, stk. 3, er afskåret fra at afgive tilbud. Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6 samt § 135, stk. 3.

 

III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:
III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Såfremt ansøgning og tilbud afgives af et konsortium, skal alle deltagere i konsortiet hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse, og der skal udpeges en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftale på konsortiets vegne.

 

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/03/2019
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 06/03/2019
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internet address: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/01/2019

Send til en kollega

0.078