23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 025-054269
Offentliggjort
05.02.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
05.03.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://app.byggeprojekt.dk/public/1459-03764_-_Esbjerg_Grafisk_Trykcenter

Udbyder

Boligforeningen Fremad ved H. Skjøde Knudsen A/S

Murerentreprise - etageboligbyggeri


Boligforeningen Fremad ved H. Skjøde Knudsen A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligforeningen Fremad ved H. Skjøde Knudsen A/S
17442449
Blækhatten 27
Odense
5220
Danmark
Kontaktperson: Mikael Schroll-Knudsen
Telefon: +45 27221712
E-mail: msk@skjode.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skjode.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1459-03764_-_Esbjerg_Grafisk_Trykcenter
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1459-03764_-_Esbjerg_Grafisk_Trykcenter
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Murerentreprise - etageboligbyggeri

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

H. Skjøde Knudsen A/S skal for Boligforeningen Fremad opføre 30 stk. almene familieboliger efter den delegerede bygherremodel. Dette indebærer, at H. Skjøde Knudsen A/S forestår udbudspligten af bygge- og anlægsarbejderne for Boligforeningen Fremad. Udbuddet omfatter murerentreprise.

Det samlede byggeri er ca. 3 075 m2 fordelt på 3 etager. Familieboligerne er i byggeriets 1. - 3.etage.

Forud for murerentreprisen er der udført byggeplads, underkonstruktion bestående af jord, fundering, forsyningsarbejder, terrændæk og kloak, samt råhus.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45262520
45262500
45431000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Niels Lambertsens Vej, 6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering og opmuring af indv. flise- og fugearbejde, samt slidlag og klinkegulv på trapper og mellemgange, tilstøbning af skakter i etageadskillelsen, porebetonvægge og tilstøbe ved elevator.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse tilbudsgivers omsætning de seneste 3 regnskabsår. Tilbudsgiver skal endvidere oplyse tilbudsgivers egenkapital for det seneste regnskabsår.

Oplysningen afgives ved at udfylde ESPD del IV afsnit B.

Såfremt tilbudsgiver ikke har rådighed over det krævede nøgletal, skal tilbudsgiver oplyse, hvornår tilbudsgiver blev etableret. Dette gøres ved at udfylde feltet ”Etablering af virksomhed”.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav, for at tilbudsgivers tilbud vil blive taget i betragtning:

— Tilbudsgivers omsætning i de seneste 3 regnskabsår skal for hvert enkelt regnskabsår være minimum 3 mio. kr. ekskl. moms,

— Tilbudsgivers egenkapital skal i det seneste regnskabsår have været positiv.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal beskrive tilbudsgivers væsentligste referencer inden for de seneste 5 år vedrørende udførelse af murerarbejde, herunder arbejde med porebetonvægge. Referencerne skal indeholde oplysning om:

— Bygherre,

— Honorarets størrelse for udførelse af mureentreprisen,

— Tidspunktet for udførelse af murerentreprisen (startdato og slutdato),

— Beskrivelse af de udførte arbejder.

Der må maksimalt afleveres 3 referencer pr. tilbudsgiver/konsortium.

Oplysningen afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav, for at tilbudsgivers tilbud vil blive taget i betragtning:

— Tilbudsgiver skal have udført minimum 2 murerentrepriser inden for de seneste 5 år, hvorunder der i begge murerentrepriser skal have været udført arbejde i relation til porebetonvægge, og

— Tilbudsgivers honorar for udførelse af murerentrepriserne skal for hver af murerentrepriserne være minimum 2 000 000 DKK.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Arbejdsklausul:

Hvis arbejdsforhold af den i næværende kontrakt omhandlede art ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der gælder inden for det fag eller den industri, i hvilket den pågældende entreprenør har sin virksomhed, i almindelighed bydes under tilsvarende forhold.

Kvalitetssikring:

Bekendtgørelse nr. 1179 af 4.10.2013 om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri, samt tilhørende vejledning nr. 9605 af 6.11.2013, "Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri" er gældende for projektet. Entreprenør og underentreprenør skal således afsætte tid til og deltage i granskning og kvalitetssikringsmøder.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 237-540441
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/03/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på Byggeprojekt.dk og kan downloades ved at leverandøren registrerer sig samme sted med link fra udbudsbekendtgørelsen.

Efter registrering på Byggeprojekt, modtages en mail fra Byggeprojekt hvorved mailadressen godkendes. Herefter modtages endnu en mail med link til udbuddet samt en adgangskode.

Ordregiver vil udelukke tilbudsgivere, der er omfattet af:

— De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136,

— Den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Såfremt en tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 samt 137, stk. 1, nr. 2, kan tilbudsgiver ved at fremlægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed påvise, at denne alligevel ikke skal udelukkes, jf. betingelserne i udbudslovens § 138.

Tilbudsgiverne skal i forbindelse med afgivelse af tilbud aflevere et udfyldt ESPD. Vedrørende udfyldelse af ESPD henvises til angivelserne i udbudsbrevet. For hjælp til udfyldelse af det elektroniske ESPD henvises desuden til relevant vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen https://bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/ESPD%20-%20Dokumentation_og_eCertis.pdf.

Den vindende tilbudsgiver skal indlevere dokumentation for oplysningerne i ESPD'et.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klagefristen i forhold til tildeling af opgaven er 45 dage efter offentliggørelse af en tildelingsbekendtgørelse i EU-Tidende. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/02/2019

Send til en kollega

0.128