23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 026-057091
Offentliggjort
06.02.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
08.03.2019 Kl. 12:00

Addresse
DP23_udbud@4projectsmail.com

Udbyder

Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Vindere

DP23 - Solcelleanlæg

(07.06.2019)
Better Energy Management A/S
Axeltorv 2F, 6 sal
1609 København V

DP23 - Solcelleanlæg

(07.06.2019)
Better Energy Solutions A/S
Lollandsgade 4
6400 Sønderborg

Totalentreprise vedrørende Delprojekt 23 - Solcellepark (DP23)


Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
29190909
Glisholmvej 2A
Odense S
5260
Danmark
Kontaktperson: Mohamad Mansour
Telefon: +45 76631263
E-mail: DP23_udbud@4projectsmail.com
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprise vedrørende Delprojekt 23 - Solcellepark (DP23)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09332000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Totalentreprisen omfatter projektering og udførelse af solcellepark til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45300000
09330000
09300000
09332000
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

5260 Odense S

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Region Syddanmark udbyder delprojekt 23 (DP23) for Nyt Odense Universitets Hospital (Nyt OUH).

I forbindelse med byggeriet af Nyt OUH skal der etableres en solcellepark på terræn plan. Anlægget etableres med henblik på, at opfylde bygningsreglementets BR2020 krav for energiforbrug for den efterfølgende drift af Nyt OUH, ligeledes tilsigtes anlægget at forsyne byggepladsen med byggestrøm.

Den udbudte opgave omfatter udførelse af et komplet solcelleanlæg, således at der opnås et anlæg som overholder minimumskravet om en ydelse minimum på 4 500 MWh om året på det i udbudsmaterialet anførte areal.

Formålet med en solcellepark er, i videst mulig grad at være selvforsynende med el både i forbindelse med driften af Nyt OUH og i byggeperioden, samt imødekomme kravene i bygningsreglementet om nærhedskriterie mellem bygning og VE-anlæg.

Den udbudte opgave omfatter samtlige ydelser i form af projektering og udførelse af solcelleanlæg inklusiv tekniske installationer, transformere, vejrstation, styreprogram og adgangsforhold, fra som området henligger i dag til fuldt færdigt og funktionsdygtigt solcelleanlæg, som opfylder kravene i byggeprogrammet, og i det øvrige udbudsmateriale.

Arbejdet forventes udført i perioden marts 2019 til august 2019.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Udførelsesperioden forventes at være på 6 måneder. Mulighed for tidsfristforlængelse reguleres af ABT 93, som med Region Syddanmarks tilføjelser og præciseringer er gældende for entreprisen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver benytter udbudsportalen Viewpoint i forbindelse med dette udbud.

Tilbud skal uploades i Viewpoint via: DP23_udbud@4projectsmail.com

Tilbudsgivere skal løbende holde sig orienteret om nyt på udbudsportalen, hvor evt. spørgsmål og svar samt rettelsesblade løbende vil blive offentliggjort.

Se nærmere i Udbudsbetingelserne.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

De frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4 og 5 finder ikke anvendelse.

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis et af forholdene i ESPD del III i øvrigt er til stede.

For at godtgøre, at en eller flere af udelukkelsesgrundene nævnt i ESPD del III ikke er til stede, skal tilbudsgiver ved udfyldelse af eESPD-dokumentets del III erklære sig om, hvorvidt dette er tilfældet.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at ESPD del III, afsnit D, ikke kræver udfyldelse.

Den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, skal før Ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten fremlægge følgende dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD, del III, når Ordregiver anmoder herom:

Dokumentation for de stillede krav til tilbudsgivers personlige forhold (udelukkelsesgrunde), kan for danske virksomheder bestå i en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel, hvorfor det anbefales, at de virksomheder, der afgiver tilbud, rekvirerer en sådan i god tid.

Tilbudsgiverne opfordres derfor til, allerede i forbindelse med tilbuddets udarbejdelse, at indhente nødvendig dokumentation for oplysningernes korrekthed fra relevante myndigheder, således at den nødvendige dokumentation hurtigt kan frembringes, såfremt tilbudsgiveren vurderes som forventet vinder af udbuddet.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ordregiver vil kun indgå kontrakt med økonomisk solide virksomheder, da det har væsentlig betydning, at tilbudsgivers virksomhed består under hele kontraktperioden.

Tilbudsgiver skal oplyse den samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B.

Herudover skal tilbudsgiver oplyse egenkapitalens størrelse og soliditetsgrad (egenkapital/totale aktiver) for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B.

Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør,) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre enheder. Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, fx ved at fremlægge støtteerklæring for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden.

En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, skal sikre, at Ordregiver modtager vedkommendes eget fælles europæiske udbudsdokument og herudover i et separat fælles europæisk udbudsdokument meddele relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Når grupper af økonomiske aktører (fx et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen skal der desuden for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt fælles europæisk udbudsdokument.

Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger herom.

Oplysningerne i ESPD benyttes som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiveren opfylder det nedenfor anførte mindstekrav.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver, i hvert af de senest 3 regnskabsår, har haft en årlig omsætning på mindst 30 000 000 DKK.

Hvis tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede årlige omsætning i de seneste 3 regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede årlige omsætning i de seneste 3 regnskabsår.

Herudover skal tilbudsgiver, i minimum 2 af de seneste 3 regnskabsår, kunne fremvise en egenkapital på mindst 3 000 000 DKK og en soliditetsgrad (egenkapital/totale aktiver) på mindst 15%.

Hvis tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, tages der udgangspunkt i tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital og samlede totale aktiver i de seneste 3 regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) tages der udgangspunkt i deltagernes samlede egenkapital og samlede totale aktiver i de seneste 3 regnskabsår.

Den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, skal før Ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten fremlægge følgende dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD del IV, afsnit B, når Ordregiver anmoder herom:

Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 5 regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor tilbudsgiver er etableret.

Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiveren vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Ordregiveren forlanger.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiverne skal i ESPD del IV, afsnit C, oplyse, om tilbudsgiveren lever op til det mindstekrav som følger nedenfor.

Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør,) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre enheder. Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, fx ved at fremlægge støtteerklæring for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden.

En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, skal sikre, at Ordregiver modtager vedkommendes eget fælles europæiske udbudsdokument og herudover i et separat fælles europæisk udbudsdokument meddele relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Når grupper af økonomiske aktører (fx et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen, skal der desuden for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt fælles europæisk udbudsdokument.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver inden for de seneste 5 år har dokumenteret erfaring med levering og montering af solcelleanlæg på over 100 kWp.

Den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, skal før Ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten fremlægge følgende dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD del IV, afsnit C, når Ordregiver anmoder herom:

En referenceliste over de betydeligste tilsvarende arbejder, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 5 år. Af referencen skal fremgå oplysninger om bygherre, årstal for udførelsen, størrelsen af entreprisen i DKK og kWp samt m2 solcelleareal, omfanget af opgaven samt tilbudsgivers rolle i udførelsen.

Ordregiver forbeholder sig ret til at undersøge de angivne referencer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at entreprenøren og eventuelle underentreprenører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. De nærmere forpligtelser vil fremgå af udbudsmaterialet.

Kontrakten indeholder en social klausul med krav om uddannelses- eller praktikaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. som forpligter entreprenøren. De nærmere forpligtelser vil fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/03/2019
Tidspunkt: 14:00
Sted:

 

Via den elektroniske udbudsportal Viewpoint.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Elektronisk licitation, se nærmere i Udbudsbetingelser.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver benytter udbudsportalen Viewpoint i forbindelse med dette udbud.

Opgavens omfang og vilkår er uddybende beskrevet i det samlede udbudsmateriale, som er fuldt tilgængeligt på:

https://n3g.4projects.com/document/publicfiles.aspx?DocumentID=8f417276-9178-48cb-986d-375801315232&isRec=true&VC=true

Der er fri teknisk support ved kontakt til viewpoint@forprojects.dk / +45 3145 4603.

Eventuelle rettelsesblade til udbudsmaterialet vil blive offentliggjort via samme udbudsportal.

Det er op til tilbudsgiver selv at kontrollere, at adgangen til den digitale udbudsportal fungerer.

På samme måde er det op til tilbudsgiver selv løbende at holde sig orienteret om nyt på udbudsportalen, hvor eventuelle spørgsmål og svar samt rettelsesblade løbende vil blive offentliggjort.

Tilbud uploades ligeledes i Viewpoint via: DP23_udbud@4projectsmail.com

Orienteringsmøde og besigtigelse:

Der afholdes orienteringsmøde d. 8.2.2019 kl. 09:00, hos Projektorganisationen for Nyt OUH, Glisholmvej 2A, 5260 Odense S.

Se nærmere beskrivelse og information om tilmelding i udbudsbetingelserne pkt 4.5.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 33326144

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/02/2019

Send til en kollega

0.125