23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 026-058714
Offentliggjort
06.02.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
08.03.2019 Kl. 13:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=230931&B=HOFOR

Udbyder

Hofor A/S

Vindere

Valgt enteprenør

(11.07.2019)
Per Aarsleff A/S
Viby J

Omlægninger af HOFORs afløbsledninger før Letbanen - Herlev


Hofor A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
HOFOR A/S
10073022
Ørestads Boulevard 35
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Lise Dalsgaard Hansen
Telefon: +27 953817
E-mail: lidh@hofor.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=230931&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=230931&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Omlægninger af HOFORs afløbsledninger før Letbanen - Herlev

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

HOFOR skal for at gøre plads til Hovedstadens Letbane omlægge eksisterende kloak- og vejafvandingsledninger i Herlev Ringvej. Vejafvandingssystemet udbygges for at forbedre afvandingsforholdene af Herlev Ringvej. Samtidig separeres dele af vejafvandingen, så aflastninger, med opblandet spildevand til Kagsåen og Harrestrup Å, reduceres for et bedre vandmiljø. Aftalen omfatter omlægninger af enkelte eksisterende afløbsledninger og etablering af ca. 6 km vejafvandings-hovedledninger i diameteren Ø 200 – Ø 1 400 mm, beton- og plastledninger inkl. diverse brønde og bygværker. Eksisterende kommunale vejafvandingsstik skal tilsluttes hovedledningerne, der desuden skal forberedes for tilslutning af afvandingsstik fra den kommende Letbane. Afløbsledningerne udføres ved alm. opgravning i en dybde på ca. 2-5 meter under terræn. Dette på begge sider af Herlev Ringvej, som ledningerne desuden skal krydse flere steder. Trafikomlægninger udgør derfor en stor del af entreprisen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45231100
45231110
45233210
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Herlev

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

HOFOR skal for at gøre plads til anlæg af Hovedstadens Letbane (ikke en del af denne entreprise) omlægge HOFORs eksisterende kloak- og vejafvandingsledninger i Herlev Ringvej. Vejafvandingssystemet skal i denne forbindelse udbygges. Dette for at forbedre afvandingsforholdene af Herlev Ringvej ved regnhændelser. Samtidig skal der flere steder ske en separering af vejafvandingen, sådan at aflastninger, med opblandet spildevand til Kagsåen og Harrestrup Å, reduceres for et bedre vandmiljø.

Entreprisen er beliggende i Herlev Kommune.

Aftalen omfatter levering af omlægninger af enkelte eksisterende afløbsledninger og etablering af ca. 5 km vejafvandings-hovedledninger i diameteren Ø 200 – Ø 1 400 mm, beton- og plastledninger inkl. diverse brønde og bygværker. Eksisterende kommunale vejafvandingsstik skal tilsluttes hovedledningerne, der desuden skal forberedes for tilslutning af afvandingsstik fra den kommende Letbane.

Afløbsledningerne skal udføres ved alm. opgravning i en dybde på ca. 2-5 meter under terræn. Dette på begge sider af Herlev Ringvej, en strækning på ca. 2,4 km. Ledningerne skal desuden krydse Herlev Ringvej flere steder. Trafikomlægninger udgør derfor en stor del af entreprisen.

Det nye vejafvandingssystem skal erstatte det eksisterende vejafvandingssystem, Ø 200-Ø 300 mm, der skal fjernes eller rørfyldes.

Entreprisearbejderne skal udføres i etaper efter koordineret tidsplan med Hovedstadens Letbane og andre ledningsejere m.fl. Ofte skal der udføres arbejder flere steder på én gang i entrepriseområdet.

Det nye vejafvandingsanlæg skal ligeledes idriftsættes etapevis. Enkelte steder vil det ikke være muligt, at idriftsætte det nye anlæg i forbindelse med den enkelte etapes færdiggørelse. Her skal den eksisterende vejafvanding opretholdes, indtil idriftsættelse af det nye anlæg er mulig, evt. frem til anlægsopstart af Letbanen, hvor Letbanens entreprenør tilslutter kommunale vejafvandingsstik og stik fra Letbanen til HOFORs nye vejafvandingssystem.

Afløbsledningerne skal hovedsagligt etableres under eksisterende vejareal, men få steder også i det, der bliver fremtidigt vejareal ifbm. anlæg af Hovedstadens Letbane. Vejafvandingen fra hovedledningerne skal herudover tilsluttes eksisterende kloakanlæg, der flere steder er uden for Herlev Ringvej og på privat matrikel.

For en vellykket entreprise, skal der udover god dialog med myndigheder og naboer, ske en professionel og fyldestgørende koordinering med andre ledningsejere, graveaktører, byggeprojekter samt Hovedstadens Letbanes entreprise m.fl., der samtidig skal arbejde i området

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Risikohåndtering / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Metodebeskrivelse / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

HOFOR vil udvælge 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen, jf. dog pkt. 3.1.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Tillægsarbejder (Optioner) fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 1.5 Optioner.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

En økonomisk aktør, herunder underleverandører til ansøgere, udelukkes fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § § 135-136.

Derudover udelukkes en økonomisk aktør fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde jf. Udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1-7.

En ansøger, der ansøger om deltagelse alene, men baserer sig på andres kapacitet fx underleverandører eller koncernforbundne selskaber, skal sikre, at HOFOR modtager ansøgers eget ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de andre enheder, som denne baserer sig på, med de relevante oplysninger, jf. ESPD, del II, afsnit C.

I det omfang ansøgeren baserer sig på andres formåen, skal ansøgningen ledsages af en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk har juridisk forpligtende rådighed over den nødvendige økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen. Eksempel på en sådan støtteerklæring er vedlagt udbudsmaterialet.

Udgør ansøger en gruppe af økonomiske aktører, herunder konsortier og midlertidige sammenslutninger, der deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et separat ESPD med de oplysninger der kræves i ESPD del II-VI.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

HOFOR lægger i udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte aftalen. Ansøger skal mindst opfylde følgende:

— omsætning inden for aftaleområdet (seneste regnskabsår) udgør minimum 75 000 000 DKK,

— gennemsnitlige soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør mindst 15 pct,

— Positiv egenkapital for de seneste 3 disponible regnskabsår.

Hvis ansøger ikke har været etableret i 3 år, skal der oplyses nøgletal for den tid ansøger har været etableret. Mindstekrav vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret.

For sammenslutninger af virksomheder (fx et konsortium) beregnes sammenslutningens soliditetsgrad og overskudsgrad som hhv. sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent og sammenslutningens samlede resultat før skat i forhold til sammenslutningens samlede omsætning, udregnet i procent.

Såfremt ansøger baserer sig på andre virksomheders økonomiske formåen, beregner HOFOR ansøgers soliditetsgrad og overskudsgrad hhv. som ansøgers og disse andre virksomheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Og som ansøgers og disse andre virksomheders samlede resultat før skat i forhold til ansøgers og disse andre virksomheders samlede omsætning, udregnet i procent.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

HOFOR stiller følgende minimumskrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

Referencer:

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger i ESPD’et oplyse ansøgerens mest betydelige leverancer på lignende projekter, der er udført inden for de seneste 5 år. Ansøger kan vedlægge reference-blade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne, såfremt der henvises hertil i ESPD’et.

Ansøger skal påvise mindst 4 og max. 6 referencer, der viser erfaring og ekspertise inden for kategorierne:

a) Anlæg af gravitationsledninger med en dimension på Ø 200 - Ø 1 400 mm,

b) Anlægsarbejder i svært trafikerede områder,

c) Omfattende og fleksibel koordinering med andre graveaktører, myndigheder og berørte naboer til projektet.

Én reference kan indeholde mere end én af de ovenstående kategorier, således at en enkelt reference, rummer flere kategorier.

For hver reference-kategori ovenfor, bør tilbudsgiver angive følgende i reference-listen:

I. Angivelse af hvilke(n) kategori(er) referencen vedrører,

II. Navn på Ordregiver,

III. Periode for udførelse,

IV. Projektlokalitet,

V. Beskrivelse af ansøgers konkrete rolle i projektet, herunder hoved-leverancer,

VI. Projektets samlede projektøkonomi samt ansøgers andel heraf.

Kvalitetsledelsessystem / Miljøledelsessystem / Arbejdsmiljøledelsessystem

Ansøger skal have et kvalitetsledelsessystem baseret på ISO 9001:2015 eller tilsvarende.

Ansøger skal have et arbejdsmiljøledelsessystem baseret på OHSAS 1800:2008 eller tilsvarende. (Skrives i ESPD´et i afsnit C) i feltet ”miljøledelsesforanstaltninger”).

Ansøger skal have et miljøledelsessystem baseret på ISO 14001:2015 eller tilsvarende.

Dokumentationen herfor behøver ikke indgå i ansøgningen, men skal fremlægges når HOFOR anmoder herom, jf. pkt. 7.2.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Såfremt ansøger er certificeret, skal der fremsendes et gyldigt certifikat.

Hvis ansøger anvender et ikke-certificeret system, skal dette som minimum indeholde nedenstående punkter. Besvarelserne skal kunne opnå Bygherres godkendelse.

Kvalitetsledelsessystem:

a) Beskrivelse af virksomhedspraksis for, hvordan kunden får den kvalitet af produkt /ydelse, som er aftalt med kunden.

b) Beskrivelse af, hvordan virksomheden sikrer, at medarbejderne har de rette kompetencer og er bevidst om, hvilken kvalitet der er aftalt med kunden.

c) Beskrivelse af, hvordan virksomheden håndterer ændringer i den aftalte kvalitet af produkt eller ydelse internt i virksomheden og eksternt med kunden.

d) Beskrivelse af, hvordan virksomheden håndterer kundeklager.

e) Beskrivelse af, hvordan virksomheden registrerer og håndterer fejl.

f) Beskrivelse af hvordan virksomheden evaluerer egen præstation i forhold til levering af den aftalte kvalitet.

g) Beskrivelse af, hvordan virksomheden arbejder med kvalitetsforbedring af produkter/ydelser.

Arbejdsmiljøledelsessystem:

a) Beskrivelse af virksomhedens overordnede politik på arbejdsmiljøområdet, samt oplysning om navn og stilling på den ansvarlige for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

b) Beskrivelse af, hvordan virksomheden løbende sørger for at holde sig opdateret omkring ny lovgivning på arbejdsmiljøområdet.

c) Beskrivelse af, hvordan virksomheden registrerer og håndterer ulykker, nærved-ulykker, påbud m.m., samt hvordan virksomheden forsøger at forebygge at lignende ulykker, nærved-ulykker, påbud m.m. sker igen.

d) Beskrivelse af, hvordan virksomheden planlægger det daglige arbejde for de ansatte, herunder vurderer særlige risici ved arbejdet.

Miljøledelsessystem:

a) Beskrivelse af praksis for håndtering af virksomhedens miljøforhold og hvordan virksomheden undgår miljøuheld.

b) Beskrivelse af de arbejdsgange som medarbejderne skal følge for at undgå miljøuheld. Hvis der er udarbejdet instrukser, kan der henvises til dem og de kan vedlægges som dokumentation.

c) Beskrivelse af praksis for, hvordan virksomheden bliver bedre til at håndtere miljøforhold, eksempelvis hvordan virksomheden har fulgt op på påbud og/eller bøder.

d) Beskrivelse af virksomhedens praksis for oplæring af medarbejdere i håndtering af miljøforhold og miljøuheld.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

I henhold til udbudsmaterialet.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

I henhold til udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form.

Hvis tilbud afgives af et konsortium eller partnerskab omfattende flere ansvarlige tilbudsgivere, skal de juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles befuldmægtiget (projektansvarlig), som HOFOR med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftale med.

Deltagerne hæfter solidarisk. Såfremt et konsortium eller partnerskab får tildelt kontrakten, skal hvert medlem af konsortiet eller partnerskabet afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse. Et eksempel på en sådan erklæring er vedlagt udbudsmaterialet

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I henhold til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/03/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 08/09/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/02/2019

Send til en kollega

0.114