23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 027-060089
Offentliggjort
07.02.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
08.03.2019 Kl. 09:00

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København

Vindere

Valgt team

(27.06.2019)
Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, Christensen & Co Arkitekter og 1til1 Landskab
med Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma og Teknologisk Institut

Opdateringer

Rettelse
(13.02.2019)

II.2.4
I stedet for:
Der skal desuden opføres lokaler til 10 daginstitutionsgrupper. Det afsatte grundstykke er ca. 9 000 kvm.
Læses:
I opgaven indgår derudover, at 500 kvm daginstitution nedrives og erstattes af 1 700 kvm nybyggeri indeholdende 10 gruppers daginstitution samt udeareal for denne.

II.2.9
I stedet for:
Blandt egnede ansøgere vil ordregiveren vælge dem med den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter, udført indenfor de seneste 3 år. Ved sammenlignelige projekter forstås projekter, der indeholder følgende elementer:
— totalrådgivning omfattende projektering (både arkitektonisk, ingeniørmæssig og landskabsarkitektonisk) af undervisningsbyggeri og/eller offentligt byggeri svarende i størrelse og kompleksitet til GABYS,
— totalrådgivning omfattende nyt byggeri > 5 000 kvm, der er indpasset i eksisterende kulturmiljø,
— totalrådgivning omfattende bæredygtighedsprojekter > 5 000 kvm, hvorved menes konkretisering af genanvendelses- og livcyklusstrategier eller innovative tiltag for reduktion af energi- og ressourceforbrug.
Læses:
Blandt egnede ansøgere vil ordregiveren vælge dem med den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter, hvor hovedprojekt er afleveret indenfor de seneste 5 år. Ved sammenlignelige projekter forstås projekter, der indeholder følgende elementer:
— totalrådgivning omfattende projektering (både arkitektonisk, ingeniørmæssig og landskabsarkitektonisk) af undervisningsbyggeri og/eller offentligt byggeri svarende i størrelse og kompleksitet til GABYS,
— teknisk rådgivning omfattende nyt byggeri > 5 000 kvm, der er indpasset i eksisterende kulturmiljø,
— teknisk rådgivning omfattende bæredygtighedsprojekter > 5 000 kvm, hvorved menes konkretisering af genanvendelses- og livcyklusstrategier eller innovative tiltag for reduktion af energi- og ressourceforbrug.

De Gamles By Skole (GABYS)


Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
Nyropsgade 3, 2
København V
1602
Danmark
Kontaktperson: Eva Susanne Holm-Jørgensen
Telefon: +45 20333220
E-mail: zr1h@kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kk.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

De Gamles By Skole (GABYS)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Totalrådgivning vedrørende en ny 3-sporet skole med idrætshal og produktionskøkken i De Gamles By.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71220000
71320000
71420000
71520000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Sjællandsgade 38-42/Edith Rodes Vej 4 og 8, 2200 København N

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Københavns Kommune har besluttet at opføre en ny 3-sporet skole med idrætshal og produktionskøkken. Skolen opføres i De Gamles By, Sjællandsgade 38-42, hvor 3 eksisterende administrationsbygninger (ca. 10 000 m2) nedrives for at give plads til ca. 10 000 m2 nybyggeri. Derudover ombygges 2 eksisterende bygninger (ca. 1 500 m2); Edith Rodes Vej 4 og 8. Terrænarbejder omfatter udearealer for skolen, herunder anlæg af en regnvandssø og terrænregulering, som en del af skybrudssikring i området. Der skal desuden opføres lokaler til 10 daginstitutionsgrupper. Det afsatte grundstykke er ca. 9 000 m2.

Med beslutningen er der igangsat udarbejdelse af en helhedsplan med lokal inddragelse. Helhedsplanen skal sikre den rette balance mellem kommunale funktioner og grønne arealer i De Gamles By. Helhedsplanens konklusioner er skoleprojektets grundlag.

Den udbudte rådgiverydelse omfatter totalrådgivning vedr. nedrivning, nybyggeri, ombygning, terræn inkl. skybrudssikring fra og med forundersøgelser og ideoplæg til projektforslag, samt bistand til udbud af totalentreprisekontrakt med projektforslaget som grundlag, idet det påregnes, at visse ydelser, herunder nedrivning og evt. byggegrube udbydes særskilt. Efter udbud udfører totalrådgiver bygherretilsyn og indgår i bygherregruppen som teknisk rådgiver frem til 1-års gennemgang.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt egnede ansøgere vil ordregiveren vælge dem med den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter, udført indenfor de seneste 3 år. Ved sammenlignelige projekter forstås projekter, der indeholder følgende elementer:

— totalrådgivning omfattende projektering (både arkitektonisk, ingeniørmæssig og landskabsarkitektonisk) af undervisningsbyggeri og/eller offentligt byggeri svarende i størrelse og kompleksitet til GABYS,

— totalrådgivning omfattende nyt byggeri > 5 000 kvm, der er indpasset i eksisterende kulturmiljø,

— totalrådgivning omfattende bæredygtighedsprojekter > 5 000 kvm, hvorved menes konkretisering af genanvendelses- og livcyklusstrategier eller innovative tiltag for reduktion af energi- og ressourceforbrug.

Ansøgeres erfaring dokumenteres ved at fremsende referencer for relevante projekter. Fremsendte referencer bør være så detaljerede, at de giver mulighed for at bedømme ansøgerens erfaring.

Der må ikke afleveres flere end 10 referencer i alt. Referencer kan indskrives i ansøgerens ESPD, men kan også fremsendes i et særskilt dokument.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver anvender de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. For så vidt angår udelukkelsesgrunden i § 137, stk. 1, nr. 3, er anvendelsen begrænset til de tilfælde, hvor ansøger har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Udvælgelseskriterierne omfatter ansøgeres soliditetsgrad og årsomsætning i hvert af de 2 seneste tilgængelige regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende krav til ansøgernes økonomiske formåen:

— en soliditetsgrad på mindst 15% i hvert af de 2 seneste tilgængelige regnskabsår,

— en omsætning på mindst 30 000 000 DKK i hvert af de 2 seneste tilgængelige regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der henvises til pkt. II.2.9 ovenfor. Tjenesteydelser anses for præsteret, hvis der er afleveret hovedprojekt.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der skal afleveres mindst en reference for hver af de kategorier af referencer, som er nævnt under pkt. II.2.9.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/03/2019
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Byggeweb - TN nr.255220A.

Ved ansøgning om prækvalifikationen fremsendes følgende:

- Udfyldt ESPD (eventuelt genereret ved anvendelse af udbudsdokument - ESPD-fil),

- Referencer (medmindre de indskrives i ESPD’et).

Såfremt ansøgningen er baseret på andres økonomiske og/eller tekniske formåen, skal der fremsendes dokumentation for, at disse enheder er juridisk forpligtet til at stille nødvendige ressourcer til rådighed for ansøgeren, jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Ordregiverens skabelon kan eventuelt anvendes.

Ansøgningen om prækvalifikation skal afleveres digitalt på www.rib-software.dk under det konkrete udbud. Der henvises i det hele taget til Byggeweb Udbud.

Forud for ansøgningsfristen kan ansøgere stille spørgsmål til udbuddet. Spørgsmål skal stilles på det konkrete Byggeweb Udbud under ”Spørgsmål og svar”. Besvarelse af spørgsmål vil ske hurtigst muligt og løbende via Byggeweb.

Alle spørgsmål, der stilles senest 14 dage før ansøgningsfristen, vil blive besvaret Spørgsmål, der stilles senere end 14 dage før ansøgningsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, at besvarelse kan afgives senest 6 dage før ansøgningsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før ansøgningsfristen, kan ikke forventes besvaret. I særlige tilfælde kan ordregiver vælge at besvare senere indkomne spørgsmål.

Udvalgte ansøgere vil i forbindelse med prækvalifikation blive afkrævet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/02/2019

Send til en kollega

0.14