23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
07.02.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
12.02.2019 Kl. 16:00

Udbyder

Energinet Eltransmission A/S

Prototypemast af THOR-GI-design til vestkysten - 18/08464


Energinet Eltransmission A/S

Opgavebeskrivelse Prototypemast af rundjerns gittermast designet til vestkysten.
Annonceret 7. februar 2019 14:30:00 CET
Deadline 12. februar 2019 16:00:00 CET
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Varekøb
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
CPV kode 44212222
Myndighedstype Andet

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=231027&B=&PS=1&PP=

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Udvælgelseskriterier Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling inkl. prækvalifikation.

Energinet prækvalificerer de 2-3 bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave som beskrevet. Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes formål, herunder særligt produktion af gitterkonstruktioner med særlig fokus på udførelse i rørjern samt styring og kontrol af underleverandører.

I forbindelse med prækvalifikationen skal følgende vedlægges ansøgningen via EU-Supply:

Generelt:
Ansøger skal give en generel virksomhedsbeskrivelse, herunder om ejermæssige og organisatoriske forhold hos ansøger. Der skal angives CVR-nr. samt kontaktoplysninger med angivelse af kontaktperson, telefonnummer og e-mail adresse.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheder, skal ansøgeren vedlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen. Støtteerklæringen eller dokumentationen skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren eller tilbudsgiveren.

Ordregiveren forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggørende oplysninger hos ansøger.

Økonomisk og finansiel formåen:
Ansøgeren skal vedlægge den seneste revisorpåtegnede årsrapport med information fra seneste års regnskab i relation til følgende økonomiske nøgletal:

• Egenkapital (Samlet egenkapital inkl. aktiekapital, reserver, opskrivninger, overført resultat mv.)
• Soliditetsgrad (Egenkapital / Samlet balancesum)

I den forbindelse skal følgende mindstekrav opfyldes:

• Egenkapitalen skal minimum udgøre 25 pct. af den forventede totale kontraktsum
• Soliditetsgraden skal minimum være 20 pct.
o Hvis soliditetsgraden er mellem 15 pct. og 20 pct., kan leverandøren godkendes, hvis egenkapitalen overstiger den forventede totale kontraktsum

Ordregiveren forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggørende oplysninger hos ansøger.

Teknisk og faglig formåen:
Ansøgeren skal vedlægge referenceliste over de mest sammenlignelige opgaver udført indenfor de seneste 3 år indeholdende kundenavn, kontraktperiode og detaljeret opgavebeskrivelse. Der skal maksimalt vedlægges 5 referencer. Såfremt der vedlægges flere end 5, vil alene de 5 første indgå i evalueringen.

Ordregiveren forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggørende oplysninger hos ansøger.

Kontaktperson

Navn Anette Dahl
Telefon +45 61244391
E-mail adb@energinet.dk

Ordregiver

Navn Energinet Eltransmission A/S
Adresse Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
DK
Telefon +45 76224000
E-mail indkob@energinet.dk
WWW https://energinet.dk/

Kommentarer

Kommentarer til ændringer Indgivelse af klage:
Klager over nærværende udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden for de i Håndhævelsesloven fastsatte frister, jf. Håndhævelseslovens § 7, stk. 2, nr. 3 (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).

Web-site: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

Ansøgningen skal afleveres gennem Energinets elektroniske udbudssystem, EU-Supply.
For at få adgang til udbudsmaterialet og få mulighed for at aflevere ansøgningen til prækvalifikation, registrer venligst jeres virksomhed/log ind i EU-Supply.

Følg nedestående link for at blive ført til EU-Supply:
https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

 

Send til en kollega

0.108