23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 030-065994
Offentliggjort
12.02.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
15.03.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gpxlngqpgt

Udbyder

Region Midtjylland - Hospitalsenhed Horsens

Renovering og ombygning af HEH-Højhuset: Udbud af storentreprise E02 (Teknik-, kompletterings- og byggepladsentreprisen)


Region Midtjylland - Hospitalsenhed Horsens

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland - Hospitalsenhed Horsens
Sundvej 30
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Helle Vibeke Nielsen
Telefon: +45 23815912
E-mail: hevnel@rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionshospitalet-horsens.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gpxlngqpgt
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
44623528
Jens Chr. Skous Vej 9
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Flemming Schmidt
E-mail: flsc@cowi.com
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gpxlngqpgt
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.ibinder.com
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Renovering og ombygning af HEH-Højhuset: Udbud af storentreprise E02 (Teknik-, kompletterings- og byggepladsentreprisen)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Som en del af det løbende behov for opgradering af eksisterende sundhedsfaciliteter har Hospitalsenhed Horsens (HEH) besluttet at ombygge en af Regionshospitalet Horsens’ hovedbygninger- Højhuset.

Ombygningen kræver en komplet opgradering af bygningen, så den overholder de nyeste miljømæssige og sikkerhedsmæssige bestemmelser, herunder en opgradering af de fleste serviceområder fra niveau 2 til tagniveau, ændringer i layout, fjernelse af kontamineret materiale og opgradering af arkitektoniske elementer. Ombygningen er begrundet i en renovering og opgradering af de fysiske rammer for patienter og personale og herunder en forbedring af de tekniske installationer, kliniske funktioner, energiforbedringer af klimaskærm og installationer. Renoveringen, som er opdelt i 3 etaper omfatter plan 2 til og med tagniveau.

På grund af manglen på sengekapacitet vil den samlede ombygning blive udført i forskellige faser. Dette udbud omfatter teknik-, kompletterings- og byggepladsentreprisen (E02).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Sundvej 30, 8700 Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ombygning af HEH-højhuset udføres i 3 etaper. Projektet omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

- Etablering af nyt tagteknikhus. Teknikhuset skal anvendes til ventilationsaggregater og installationer til betjening af P4, P5., P6. og P7, hvor dette ikke er placeret på de respektive etager. Ventilationsanlæg for niveau P7 er eksisterende anlæg, som inden renoveringen er placeret på taget. Udskiftning af dette anlæg er ikke indeholdt i projektet, men der skal udføres nyt friskluftindtag og afkast samt ændringer af kanaler af hensyn til nye anlæg,

- Omfattende sanering og renovering af sengestueetagerne P2, P4, P5 og P6. Her udføres ombygningsarbejder for etablering af tidssvarende indretning og funktioner,

- Sengestueetagen P7. Der udføres diverse ombygninger for etablering af bariatri sengestue med tilhørende badeværelse, samt nye medicinrum, medicindepot og skyllerum, etablering af installationsskakte gennemgående fra P8 til P6 m.v. Desuden udføres fibernet installation,

- Byggeplads. Der etableres fælles byggeplads omfattende skurby, indhegning, etablering af installationer/forsyning til el, vand og varme samt vinter-/vejrligsforanstaltninger.

Arbejderne skal udføres i 3 etaper, hvor hospitalet mellem etaperne idriftsætter de etager, som er nyrenoverede samt rydder de etager, der skal renoveres i næste etape.

Ved dette udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på teknik-, komplettering- og byggepladsentreprisen i forbindelse med ombygning og renovering af HEH-Højhuset i Etape 1 samt for Etape 2 (Option 1) og Etape 3 (Option 2). Option 1 og 2 er kontraktoptioner.

Bruttoetageareal for de 3 etaper er ca:

— Etape 1: ca. 3 000 m2,

— Etape 2: ca. 4 000m2,

— Etape 3: ca. 1 800m2.

Herudover skal der afgives pris på 3 tilbudsoptioner (Option 3-6) vedrørende overtagelse af Ordregivers kontrakter med ordregivers leverandører på bygningsautomatik, storkøkkeninventar, dørpumper og ABDL samt ADK.

Entreprisen udbydes generelt på hovedprojektniveau, dog udbydes nogle af ydelserne i entreprisen med pligt for entreprenøren til at foretage projektering/færdigprojektering som funktionsudbud, hvor opgaven for entreprenøren omfatter både projektering og udførelse af den endelige løsning. Endvidere omfatter kontrakten koordinering og montering m.m. af bygherreleverancer.

Af hensyn til projektets komplekse tekniske karakter og sparsomme pladsforhold er det afgørende for kontraktens succesfulde gennemførelse, at der indgås aftale med en entreprenør, som selv udfører den centrale tekniske del af den udbudte entreprise bestående af udførelse af VVS-installationer, jf. udbudslovens § 144, stk. 8. Det understreges således, at der derfor stilles krav om, at ansøger selv kan løfte udførelsen af samtlige VVS-installationer omfattet af entreprisen uden at skulle støtte sig på andre enheders tekniske/faglige kapacitet eller ved brug af underleverandører. Det bemærkes i den forbindelse, at udførelse af samtlige VVS-installationer udgør den centrale opgave, jf. udbudslovens § 144, stk. 8.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten indeholder en option på udførelse af Etape 2 (Option 1 med en varighed på ca. 15 måneder) samt på udførelse af Etape 3 (Option 2 med en varighed på ca. 12 måneder).

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil Ordregiver vælge de 4 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave vurderes at have den bedste tekniske og faglige formåen.

Såfremt flere end 4 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 4 ansøgere, som vurderes at være bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af, hvem der, gennem de afleverede referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer inden for de seneste 5 år set i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, størrelse og kompleksitet, herunder særligt referencer på udførelsesarbejder indeholdende:

Udførelse, koordinering og styring af stor- eller hovedentrepriser vedrørende ombygning/renovering indeholdende teknik- og kompletteringsentrepriser med hovedvægt på teknikfag i form af ventilation, VVS, el og medicinske luftarter udført på et sygehus, hospital, laboratorium eller andet lignende sundhedsbyggeri i samtidig drift.

Ordregiver lægger ved udvælgelsen vægt på, at ansøger kan påvise erfaring med flest mulige af de ovennævnte teknikfag (i én reference). En reference indeholdende ydelser indenfor flere tekniske fag vægtes således højere end en reference med færre tekniske fag indeholdt i referencen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

- Option 1: Udførelse af Etape 2 (kontraktoption),

- Option 2: Udførelse af Etape 3 (kontraktoption),

- Option 3: (Tilbudsoption) Entreprenørens overtagelse af Ordregivers kontrakt med bygningsautomatik-leverandøren og dermed overtagelse af den fulde styring, koordinering og ansvar for levering og udførelse af alle ydelser relateret til bygningsautomatik på ombygningsprojektet,

- Option 4: (Tilbudsoption) Entreprenørens overtagelse af Ordregivers kontrakt med køkkeninventar-leverandøren og dermed overtagelse af den fulde styring, koordinering og ansvar for levering og udførelse af alle ydelser relateret til køkkeninventar på ombygningsprojektet,

- Option 5: (Tilbudsoption) Entreprenørens overtagelse af Ordregivers kontrakt med dørpumpe- leverandøren og dermed overtagelse af den fulde styring, koordinering og ansvar for levering og udførelse af alle ydelser relateret til dørpumper på ombygningsprojektet,

- Option 6: (Tilbudsoption) Entreprenørens overtagelse af Ordregivers kontrakt med ADK-leverandøren, og dermed overtagelse af den fulde styring, koordinering og ansvar for levering og udførelse af alle ydelser relateret til ADK på ombygningsprojektet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der udbetales ikke honorar, vederlag eller andet for deltagelse i udbuddet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Af hensyn til projektets komplekse tekniske karakter og sparsomme pladsforhold er det afgørende for kontraktens succesfulde gennemførelse, at der indgås aftale med en entreprenør, som selv udfører den centrale tekniske del af den udbudte entreprise bestående af udførelse af VVS-installationer, jf. udbudslovens § 144, stk. 8. Der stilles således krav om, at ansøger selv kan løfte udførelsen af samtlige VVS-installationer omfattet af entreprisen uden at skulle støtte sig på andre enheders tekniske/faglige kapacitet eller ved brug af underleverandører.

Det skal fra ordregivers side understreges, at såfremt ansøgningen udformes således, at entreprenøren (dvs. Regionens kontraktpart) ikke selv står for udførelse af den centrale tekniske opgave i form af udførelse af VVS-installationer, så vil ansøgningen blive anset for ukonditionsmæssig og vil blive forkastet, jf. udbudslovens § 144, stk. 8.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøgers egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår har været positiv. Det er ligeledes et mindstekrav, at ansøger i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår har haft en omsætning på minimum 130 000 000 DKK ekskl. moms. Disse oplysninger skal angives ved udfyldelse af ESPD, Del IV, afsnit B.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra lignende opgaver vil danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere, jf. prækvalifikationsmaterialets pkt. 1.2.6. og udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9.

Nedenstående oplysninger bedes angivet ved aflevering af referencer:

— Type af byggeri/opgave,

— Beskrivelse af ansøgers ydelse og ansvar, herunder andel og omfang af egenproduktion,

— Bruttoareal,

— Honorar ekskl. moms,

— Dato for aflevering af byggeriet,

— Kunde / bygherres navn.

Referencer kan angives i ESPD, del IV eller kan vedlægges ansøgningen som et separat dokument. Oplyser ansøger samlet flere end 6 referencer, og har ansøger i sin ansøgning ikke redegjort for prioriteringen af referencerne, anvender ordregiver følgende procedure for fastlæggelse af, hvilke referencer ordregiver forholder sig til i forbindelse med evalueringen af de indkomne ansøgninger. Såfremt ansøger angiver referencer i både ESPD og i særskilt referenceark – og der ikke er identitet imellem disse – så vil referencer bliver identificeret på baggrund af referencer angivet i ESPD'et(erne) først.

Hvis intet andet er angivet i ansøgningen, og der med ansøgningen afleveres mere end ét ESPD, eksempelvis for sammenslutninger eller, når ansøger delvist baserer sin tekniske og faglige formåen på andre, vil referencer i ESPD'et fra sammenslutningens udpegede befuldmægtigede tælle forud for andre afgivne ESPD'er. Øvrige afgivne ESPD'er vil indgå i den rækkefølge, som ansøger har valgt at uploade sine ansøgningsdokumenter i.

Foranstående dokumenter går forud for efterstående. Tilsvarende gælder, at ansøgers eget ESPD går forud for ESPD'er afgivet af aktører, som ansøger baserer sig på. ESPD'er fra aktører som ansøger basere sig på vil indgå i den rækkefølge, som ansøger har valgt at uploade sine ansøgningsdokumenter i. Foranstående

dokumenter går forud for efterstående.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at den ansøgende entreprenør kan dokumentere mindst 1 reference vedrørende udførelse af mindst ét af følgende tekniske fag i egenproduktion som entreprenør udført indenfor de seneste 5 år:

- El,

- VVS,

- Ventilation,

- Luftarter.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til kontraktudkastet, der er baseret på AB 92 med Region Midtjyllands fravigelser og tilføjelser. Kontrakten indeholder sociale klausuler dels i form af en arbejdsklausul, dels i form af en klausul vedrørende lære- og praktikpladser, ligesom kontrakten indeholder dagbodsterminer, herunder dagbod på mellemfrister.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/03/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om prækvalifikationen.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via iBinder. Såfremt ansøger har spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via iBinder.

Se tidsplan for hele udbuddet i dokumentet Udbudsvilkår. Ad. III.1.1) Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD erklære, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrundene i Udbudsloven.

Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet samt tekniske og faglige kapacitet angives ligeledes i ESPD-skemaet.

Det elektroniske ESPD-dokument tilgås via https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=da. Vejledning til udfyldelse findes på: www.bedreudbud.dk

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grund for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende. Nærmere information om klageproceduren kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2019

Send til en kollega

0.108