23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 030-065998
Offentliggjort
12.02.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
11.03.2019 Kl. 13:00

Udbyder

Boligselskabet Domea Aabybro, afd. 5812

Opdateringer

Annullering
(14.05.2019)

Udbuddet annulleres som følge af at der alene blev modtaget 1 tilbud og dette tilbud lå væsentligt over ordregivers budget for entrepriseudgiften.

Udbud i Totalentreprise af 96 almene boliger, Rhododendronpladsen i Brønderslev


Boligselskabet Domea Aabybro, afd. 5812

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligselskabet Domea Aabybro, afd. 5812
Oldenburg Alle 3
Taastrup
2630
Danmark
Kontaktperson: Steen Grøn Thomsen
E-mail: sgt@domea.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.domea.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=vkqbcgwydj
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud i Totalentreprise af 96 almene boliger, Rhododendronpladsen i Brønderslev

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet omfatter opførelsen af 68 almene familieboliger samt 28 almene ungdomsboliger.

Projektet udbydes som funktionsudbud i Totalentreprise og omfatter nedbrydning, jordforberedende arbejder, færdigprojektering og opførelse af nøglefærdigt og ibrugtagningsklart byggeri.

For en nærmere beskrivelse af udbuddet henvises til udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektet omfatter opførelsen af 68 almene familieboliger samt 28 almene ungdomsboliger.

Projektet udbydes som funktionsudbud i Totalentreprise og omfatter nedbrydning, jordforberedende arbejder, færdigprojektering og opførelse af nøglefærdigt og ibrugtagningsklart byggeri.

For en nærmere beskrivelse af udbuddet henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Som option til den udbudte opgave, skal tilbudsgiver give tilbud på:

1) opførelse af yderligere 14 private ejerboliger på toppen af punkthusene samt

2) opførelse af en detailforretning i forbindelse med det øvrige byggeri.

Ordregiver på de 2 optioner er xxxxx.

For en nærmere beskrivelse af optionerne henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Bygherren ønsker, at udbyde opgaven i Totalentreprise for, at undgå de koordineringsmæssige ydelser samt at mindske ansvarsgrænseflader i projektet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 bedste ansøgere. Ved vurdering heraf vil ordregiver lægge særlig vægt på:

— De oplyste referencer omhandlende lignende byggeopgaver. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering,

— At få det bedste konkurrencefelt til opgaven.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet:

a) Ansøger skal have en gennemsnitlig omsætning på mindst 110 000 000 DKK ekskl. moms i de seneste 3 regnskabsår,

b) Ansøger skal have en gennemsnitlig soliditetsgrad (egenkapital/balancesum x 100) på mindst 10% i de seneste 3 regnskabsår,

c) Ansøger skal have en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 bedste ansøgere. Ved vurdering heraf vil ordregiver lægge særlig vægt på:

— De oplyste referencer omhandlende lignende byggeopgaver. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering,

— At få det bedste konkurrencefelt til opgaven.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet:

a) Ansøger skal have mindst 1 referenceprojekt, som indeholder nyopførelse af min. 7 000 m2 opført som hoved- eller totalentreprise.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

ABT 18 er gældende med de ændringer og præciseringer, der følger af aftalegrundlaget.

Der gælder et særligt krav om til sikkerhedsstillelse, idet denne skal stilles på 15% af entreprisesummen Inkl. moms.

Projektet omfatter almene boliger, totalentreprenøren skal således medvirke til at sikre, at de særlige krav, der gælder ved alment byggeri, overholdes.

Der kræves ingen særlig retlig form. Deltagerne i et eventuelt konsortium eller lignende sammenslutning skal påtage sig solidarisk og direkte hæftelse over for ordregiver. Mindst én af konsortiedeltagerne skal have fuldprokura for konsortiet.

For yderligere se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/03/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7.

— Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation,

— Andre klager over udbud eller beslutninger, f. eks. Tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om indgåelse af kontrakt,

— Angår klagen overtrædelser af Tilbudsloven eller Udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2019

Send til en kollega

0.229