23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 030-067283
Offentliggjort
12.02.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
11.03.2019 Kl. 13:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fmgmyiydem

Udbyder

Aarhus Kommune Magistraten for Sundhed & Omsorg

Vindere

Valgt totalrådgiver

(08.08.2019)
Arkitektfirmaet Kjær & Richter
Mejlgade 7
8000 aarhus C.

Nyt Børne- og Sundhedshus ved Globus 1, Brabrand. Udbud af totalrådgivning


Aarhus Kommune Magistraten for Sundhed & Omsorg

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune Magistraten for Sundhed & Omsorg
55133018
Søren Frichs Vej 36 G
Aabyhøj
8230
Danmark
Kontaktperson: Kasper Andersen
Telefon: +45 41873999
E-mail: ankas@aarhus.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aarhus.dk

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune - Magistrten for Børn & Unge
55133018
Grøndalsvej 2
Viby J.
8260
Danmark
Kontaktperson: Nanna Calmar Andersen
Telefon: +45 23380128
E-mail: ncan@aarhus.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aarhus.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fmgmyiydem
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fmgmyiydem
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Nyt Børne- og Sundhedshus ved Globus 1, Brabrand. Udbud af totalrådgivning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aarhus Kommune planlægger opførelse af et Børne- og Sundhedshus i Brabrand på i alt ca. 2 100 m2. Børne- og Sundhedshus skal danne ramme for en ny daginstitution, ny privat praktiserende lægeklinik, kommunale tilbud i regi af Folkesundhed Vest og Sundhedsenhed Vest. Med nærværende udbudskendtgørelse igangsættes et udbud af totalrådgivning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus V.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektet omfatter opførelse af Nyt Børne- og Sundhedshus ved Globus 1.

Huset forventes etableret i 3 plan med et samlet areal på ca. 2 000-2 150 m2. Sundhedshus og daginstitution.

Med nærværende udbudsbekendtgørelse opfordres interesserede i at anmode om prækvalifikation.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 40
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de ansøgere som opfylder afleveringskrav vil der blive udvalgt 5 tilbudsgivere/rådgiverteams ud fra følgende kriterier:

- At ansøger har en velbegrundet teamsammensætning,

- At ansøger kan dokumentere kompetencer og tilstrækkelig erfaring med lignende opgaver,

- At ansøger har tilstrækkelig teknisk kapacitet og økonomisk styrke til at løfte opgaven.

Der vil i udvælgelsen blive taget hensyn til små og mellemstore virksomheder - ligesom der vil blive taget hensyn for at sikre en god konkurrencesituation for ordregiver.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialets udbudsbetingelser.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Jf. udbudsmaterialet.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/03/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/04/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 17/07/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fmgmyiydem

Ansøgning om prækvalifikation skal oploades på iBinder.

Ansøgningen skal omfatte følgende:

1) Præsentations- og motivationsbrev på max 2 sider (PDF);

2) Udfyldt ESPD (PDF og XML);

3) Referenceblade, max 8 stk (PDF).

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Ingen
Ingen
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at blive prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået aftale.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

I forbindelse med klage skal betales et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2019

Send til en kollega

0.133