23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2014/S 096-168349
Offentliggjort
20.05.2014
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
10.06.2014 Kl. 12:00

Addresse
COWI A/S
Jens Christian Skous Vej 9
Att: Lauge Thorup Røge
8000 Aarhus

Udbyder

Skive Fjernvarme a.m.b.a

Opdateringer

Annullering
(19.06.2018)

Maskinanlæg til flisfyret fjernvarmecentral på Holstebrovej i Skive


Skive Fjernvarme a.m.b.a

Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


Skive Fjernvarme a.m.b.a.
Marius Jensens Vej 3
Kontaktpunkt(er): Skive Fjernvarme a.m.b.a.
Att: Tage Meltofte
7800 Skive
DANMARK
Telefon: +45 97520966
Mailadresse: tm@skivefjernvarme.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: http://www.skivefjernvarme.dk/

Yderligere oplysninger fås her: COWI A/S
Jens Christian Skous Vej 9
Att: Lauge Thorup Røge
8000 Aarhus
DANMARK
Telefon: +45 24696858
Mailadresse: ltro@cowi.dk
Internetadresse: http://www.cowi.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: COWI A/S
Jens Christian Skous Vej 9
Att: Lauge Thorup Røge
8000 Aarhus
DANMARK
Telefon: +45 24696858
Mailadresse: ltro@cowi.dk
Internetadresse: http://www.cowi.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: COWI A/S
Jens Christian Skous Vej 9
Att: Lauge Thorup Røge
8000 Aarhus
DANMARK
Telefon: +45 24696858
Mailadresse: ltro@cowi.dk
Internetadresse: http://www.cowi.dk


I.2)

Hovedaktivitet

Produktion, transport og distribution af gas og varmeI.3)

Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne

Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nejDel II: Kontraktens genstand


II.1)

Beskrivelse


II.1.1)

Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Skive Fjernvarme a.m.b.a. — maskinanlæg til flisfyret fjernvarmecentral på Holstebrovej i Skive.II.1.2)

Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Bygge- og anlægsarbejder
Projektering og udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Holstebrovej 101, Skive.

NUTS-kode DK041


II.1.3)

Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontraktII.1.4)

Oplysninger om rammeaftale


II.1.5)

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

Skive Fjernvarme a.m.b.a. ønsker at opføre en flisfyret fjernvarmecentral. Fjernvarmecentralen opføres på en »bar« mark. Bygningen udbydes under anden entreprise.
Nærværende del af opgaven vedrører levering og udførelse af maskinanlægget, der i hovedtræk omfatter et 10 MW flisfyret hedtvands kedelanlæg, inkl. traverskran for flistransport, indmadningssystem, vandbehandlingsanlæg for hedtvandsproduktion, veksleranlæg mellem hedtvand og fjernvarmevand, etablering af fjernvarmepumper, levering af el og SRO-anlæg, levering af brovægt m.m.II.1.6)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45213200, 45232141


II.1.7)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: jaII.1.8)

Oplysninger om delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nejII.1.9)

Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nejII.2)

Kontraktens mængde eller omfang


II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:

Anslået værdi eksklusive moms
interval: mellem 15 000 000 og 25 000 000 DKKII.2.2)

Oplysninger om optioner

Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Vil fremgå af udbudsmaterialet.II.2.3)

Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nejII.3)

Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Påbegyndelse 1.10.2014 Færdiggørelse 1.6.2016Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kontraktbetingelser


III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Iht. ABT 93 med eventuelle tilføjelser.III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Iht. ABT 93 med eventuelle tilføjelser.III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Opgaven skal udføres i totalentreprise med én entreprenør, der er ansvarlig for opgavens udførelse.III.1.4)

Andre særlige vilkår:

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nejIII.2)

Betingelser for deltagelse


III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: A. Der skal fremsendes tro og love-erklæring om gæld til det offentlige. Ansøgere med gæld til det offentlige på mere end 100 000 DKK vil ikke komme i betragtning.
B. Der skal fremsendes kopi af firmaets forsikringscertifikat.
C. Der skal oplyses fuldstændigt firmanavn, kontaktdata og kontaktperson.
D. Tro og love-erklæring om at virksomheden ikke befinder sig i én af direktiv 2004/18/EF, art. 45, stk. 1 og 2 anførte situationer.III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der skal sendes kopi af firmaets seneste 3 årsregnskaber, som skal være revisorpåtegnet.
Ansøgere med negativ egenkapital vil ikke komme i betragtning.III.2.3)

Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der skal fremsendes referencer for lignende arbejder, herunder oplysninger om udførelsesår og navn på kontaktperson med telefonnummer hos kunden. Referencelisten skal indeholde en opgavebeskrivelse, brændsel, varmeydelse (MW), geografi og udførelsesår. Såfremt en af referencerne ikke er tilfredsstillende, kan ansøger ikke komme i betragtning.III.2.4)

Oplysning om reserverede kontrakter


III.3)

Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter


III.3.1)

Oplysninger om en bestemt profession


III.3.2)

Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure


IV.1)

Type procedure


IV.1.1)

Type procedure

Forhandling
Nogle ansøgere er allerede udvalgt (eventuelt som led i visse typer udbud med forhandling): nejIV.2)

Tildelingskriterier


IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandleIV.2.2)

Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nejIV.3)

Administrative oplysninger


IV.3.1)

Sagsnummer hos ordregiveren:


IV.3.2)

Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nejIV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nejIV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

10.6.2014 - 12:00IV.3.5)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.
Andet: Ansøgninger på andre sprog end dansk accepteres ikke. Oplysninger om referencer accepteres på engelsk.IV.3.6)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud


IV.3.7)

Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nejVI.2)

Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nejVI.3)

Yderligere oplysninger:

Der skal fremsendes 2 eksemplarer af ansøgning om prækvalifikation i papirform. Der skal endvidere fremsendes en CD-rom eller USB-nøgle med det samlede materiale, der er afleveret i papirform. Ansøgning skal fremsendes til modtageren angivet i punkt I.1) »Bud eller ansøgninger om deltagelse«.
Ansøger med gæld større end 100 000 DKK til det offentlige vil ikke komme i betragtning.
Ansøger med kritiske revisorpåtegninger vil ikke komme i betragtning.
Udvælgelsen om prækvalifikation vil ske på baggrund af virksomhedens antal og kvalitet af relevante referencer, virksomhedens størrelse og økonomiske forhold.
Der vil maks. blive prækvalificeret 5 virksomheder.VI.4)

Klageprocedurer


VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne


Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.klfu.dk


VI.4.2)

Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.
Klager over prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har sendt underretning til ansøgerne. Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse er blevet offentliggjort.
Senest samtidigt med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt og med kopi til Klagenævnet underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden.
I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager


Konkurrence- og Forbrugsstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk


VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

15.5.2014

Send til en kollega

0.117