23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 039-088050
Offentliggjort
25.02.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
22.03.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6845a37d-7db6-441c-af6a-f2f8b184eb7e/homepage

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Vindere

Valgt firma

(11.07.2019)
OKNygaard A/S
Hasselager

Hækklipning og fritrumsbeskæringer i Københavns Kommune


Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
64942212
Islands Brygge 37
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Leah Elkan
Telefon: +45 52344261
E-mail: lee@horten.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6845a37d-7db6-441c-af6a-f2f8b184eb7e/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6845a37d-7db6-441c-af6a-f2f8b184eb7e/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6845a37d-7db6-441c-af6a-f2f8b184eb7e/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6845a37d-7db6-441c-af6a-f2f8b184eb7e/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af hækklipning og fritrumsbeskæringer i Københavns Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter klipning af hække og pur samt ekstra pleje (tilkøbsydelser) bestående i fjernelse af selvsåede planter i hækkene.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77310000
77342000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Københavns Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter klipning af hække og pur samt ekstra pleje (tilkøbsydelser) bestående i fjernelse af selvsåede planter i hækkene. Der er planlagt idriftssættelse af kontrakten den 1.7.2019. Kontrakten løber indtil den 31.12.2021, dog med mulighed for forlængelse på 1 x 12 måneder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljøhensyn / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 625 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2019
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse på 1 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede virksomheder, vil Ordregiver udvælge de 5 virksomheder, der har dokumenteret den mest relevante erfaring i forhold til teknisk og faglig formåen. Ordregiver vil ved udvælgelsen lægge vægt på de oplysninger, som ansøgerne har afgivet til brug for opfyldelse af mindstekravet til teknisk og faglig formåen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet indeholder en option på 1 x 12 måneders forlængelse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For de 2 seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i besvarelsen give oplysninger om følgende:

- Årsomsætning,

- Soliditetsgrad.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt besvarelse for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Såfremt en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligter under den udbudte kontrakt

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende:

(i) Godkendte årsregnskaber for de 2 seneste afsluttede regnskabsår eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre Ordregiver kan tilgå disse oplysninger fra en offentlig tilgængelig kilde (cvr.dk. eller lignende),

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgeren skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Årsomsætning på minimum 5 000 000 DKK i de 2 seneste afsluttede regnskabsår,

2) Soliditetsgrad på 15% i de 2 seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i besvarelsen give oplysninger om følgende:

Referencer med oplysning om ansøgers betydeligste erfaring med lignende eller tilsvarende arbejder/opgaver udført inden for de seneste 3 år.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, liste over anvendt materiale/materiel, beløb, tidspunkt og sted for udførelsen (dato og lokalitet) og modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson).

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt besvarelse for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPF'et, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgerne skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Ansøger skal have udført mindst 3 lignende eller tilsvarende arbejder/opgaver inden for de seneste 3 år (regnet fra tidspunktet for afgivelse af prækvalifikationsansøgning).

Med lignende eller tilsvarende arbejder/opgaver forstås:

Klipning af flere forskellige typer af hække, herunder som minimum både løvfældende hække og stedsegrønne hække i flere højder samt grov tilbageskæring af fritvoksende krat og parkbusketter. Referencen skal herudover som minimum omfatte klipning foretaget på vanskelige lokaliteter, klipning på skråninger, klipning mod trafikarealer samt klipning med "indbyggede" trådhegn.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der stilles i kontrakten krav om sikkerhedsstillelse.

Kontrakten indeholder endvidere en arbejdsklausul om sikring af arbejdstagerettigheder samt krav om, at entreprenøren efterlever Københavns Kommunes til enhver tid gældende vilkår om samfundsansvar.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/04/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

I henhold til udbudsloven skal standardformularen "Det fælles europæiske udbudsdokument" ("ESPD") benyttes. ESPD fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, samt som bevis for, at tilbudsgiver opfylder de fastsatte krav til egnethed.

Ansøger skal derfor udfylde og vedlægge ESPD i overensstemmelse med Ordregivers anvisninger i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet.

Bemærk, at ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene, skal vedlægge særskilt ESPD for disse enheder. Ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet vil, som en del af dokumentationen, blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Afgives ansøgningen af et konsortium, skal hver konsortiedeltager vedlægge særskilt ESPD.

Bemærk: Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1) - (6) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at ansøgeren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 4.12.2017 (12 måneder før forventet kontraktindgåelse).

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/02/2019

Send til en kollega

0.079