23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 040-090482
Offentliggjort
26.02.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
23.03.2023 Kl. 08:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/100096682.aspx

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Vindere

Ejendomsservice på byfornyede ejendomme

(13.06.2019)
Rengøringsservice Danmark A/S
Produktionsvej 8-10
2600 Glostrup

Opdateringer

Rettelse
(16.04.2019)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 26-03-2019
Time: 08:00
Læses:
Dato: 23-03-2023
Time: 08:00

Dynamisk Indkøbssystem vedrørende ejendomsservice for Københavns Kommune


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
København
Danmark
Kontaktperson: Martin Koopmann Jensen
E-mail: g17s@kk.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kk.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/100096682.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/100096682.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Dynamisk Indkøbssystem vedrørende ejendomsservice for Københavns Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98341120
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Københavns Kommune opretter et dynamisk indkøbssystem vedrørende ejendomsservice. Med ejendomsservice menes:

— Viceværtsydelser, som f.eks. fremvisning af lejligheder, udlevering af nøgler og rekvirering af håndværkere,

— Mindre ind- og udvendige vedligeholdelsesopgaver på ejendommene, f.eks. justering og smøring af låse og dørpumper og drift af tekniske anlæg,

— Diverse rengøringsydelser, som f.eks. trappevask, polering af vinduer og generel oprydning,

— Gårdmandsydelser, som f.eks. græsslåning, lugning af bede, hækkeklip, beskæring af træer og fejning af fortov og gårdareal,

— Snerydning og saltning af gangareal og fortov.

Tryk her https://permalink.mercell.com/100096682.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77311000
90610000
90612000
90620000
90911200
90911300
98341140
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Alle leverandører kan ansøge om at optages på det dynamiske indkøbssystem. Optagelse sker på baggrund af de i udbudsbetingelserne pkt. 6 opstillede udelukkelsesgrunde og egnethedskrav. Systemet etableres efter, at Ordregiver har færdigbehandlet de ansøgninger, som modtages indenfor minimumsfristen på 30 dage efter afsendelse af udbudsbekendgørelsen. Interesserede leverandører kan dog løbende optages i hele systemets levetid.

Når Københavns Kommune har et konkret indkøbbehov, udsendes der notifikation til de på systemet optaget virksomheder, som derefter får adgang til beskrivelsen af den konkrete opgave og muligheden for at afgive tilbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Krav om erhvervsansvarsforsikring;

2) Krav om omsætning;

3) Krav om egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår, der dækker minimum 10 000 000 DKK for person- og tingskade;

2) Den økonomiske aktørs omsætning skal i det seneste disponible regnskabsår udgøre minimum 2 000 000 DKK (ekskl. moms);

3) Den økonomiske aktør skal i det senest disponible regnskabsår have haft en positiv egenkapital.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Krav om referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Den økonomiske aktør skal fremvise i alt 3 referencer udført indenfor de seneste 3 år. Referencen må ikke være mere end 3 år gammel og referencen skal have haft en omsætning på minimum 100 000 DKK indenfor en periode på 12 måneder. Referencen skal være indenfor området ejendomsservice.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder arbejdsklausul vedr. arbejdstagervilkår. Bilag 3 indeholder krav om overholdelse af CSR krav.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/03/2019
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/02/2019

Send til en kollega

0.11