23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 047-106857
Offentliggjort
07.03.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://portal.iprojekt.dk/link/MGP

Anmodning om deltagelse

Til
04.04.2019 Kl. 13:00

Udbyder

Vivabolig, afd. 31 og Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen

Vindere

Valgt totalentreprenørteam

(11.09.2019)
Dansk Boligbyg, EKJ og Rum

Markusgården - totalentreprise omfattende opførelse af 73 plejeboliger og tilhørende serviceareal


Vivabolig, afd. 31 og Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vivabolig, afd. 31
Kayerødsgade 43
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Henning Rolf Christensen
E-mail: hrc@vivabolig.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.vivabolig.dk/

I.1) Navn og adresser
Ældre- og Handicapforvaltningen
Storemosevej 17-21
Vodskov
9310
Danmark
Kontaktperson: Lotte Holmgaard Stær
E-mail: lohs@aalborg.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk/om-kommunen/organisation/%C3%A6ldre-og-handicapforvaltningen

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://portal.iprojekt.dk/link/MGP
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Markusgården - Udbud med forhandling. Totalentreprise omfattende opførelse af 73 plejeboliger og tilhørende serviceareal

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet omfatter opførelse af ca. 6 200 kvm. plejehjemsbyggeri, indeholdende 73 boliger bestående af 2 boligtyper, boligfællesareal, fælleshus og tilhørende ca. 700 m2 serviceareal. Projektet, Markusgården, opføres på den gamle kasernegrund beliggende Bonnesensgade 16 i Aalborgs Øgadekvarter og omfatter nedrivning, grundforberedende arbejder samt opførelse af nøglefærdigt byggeri inkl. commissioningproces. Projektet udbydes til 4 prækvalificerede og indeholder forhandling i forventeligt 2 runder. For en nærmere beskrivelse af udbuddet henvises til udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektet omfatter opførelse af ca. 6 200 kvm. plejehjemsbyggeri, indeholdende 73 boliger bestående af 2 boligtyper, boligfællesareal, fælleshus og tilhørende ca. 700 m2 serviceareal. Projektet, Markusgården, opføres på den gamle kasernegrund beliggende Bonnesensgade 16 i Aalborgs Øgadekvarter og omfatter nedrivning, grundforberedende arbejder samt opførelse af nøglefærdigt byggeri inkl. commissioningproces. Projektet udbydes til 4 prækvalificerede og indeholder forhandling i forventeligt 2 runder. For en nærmere beskrivelse af udbuddet henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 4 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 4 bedste ansøgere ud fra en samlet vurdering af de opstillede kriterier. Ved vurderingen heraf vil der – alt andet lige - blive lagt størst vægt på erfaring med lignende opgaver. Ansøgeres og underrådgivers erfaring med lignende opgaver bedømmes ud fra de medsendte referencer..

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optioner i dette udbud udgør en minimal del af den udbudte opgave og omfatter alene netto-tilkøbs-priser for opgradering til 2 højere niveauer af døgnrytmebelysning.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Bygherrerne ønsker at udbyde opgaven i totalentreprise for at undgå de koordineringsmæssige ydelser samt for atmindske ansvarsgrænseflader i projektet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Omsætning,

— Egenkapital,

— Soliditetsgrad.

Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere angivelse af kriterierne og den nødvendige dokumentation herfor.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet:

— Ansøger skal have en gennemsnitlig omsætning på mindst 100 000 000 DKK ekskl. moms i de seneste 3 regnskabsår,

— Ansøger skal have positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår,

— Ansøger skal have en soliditetsgrad på min. 10% i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Ressourcemæssig kapacitet,

— Antal ansatte,

— Rådighedserklæring,

— Referencer.

Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere angivelse af kriterierne og den nødvendige dokumentation herfor.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet:

— Ansøger skal have mindst ét referenceprojekt som indeholder minimum 50 almene etageboliger opført som totalentreprise,

— Ansøgers underrådgiver, såvel arkitekt som ingeniør, skal have mindst ét referenceprojekt, som indeholder projektering af hovedprojekt, for et plejehjem indeholdende min. 40 boliger med tilhørende servicearealer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

ABT 18 er gældende med de præciseringer, der følger af aftalegrundlaget.

Projektet omfatter almene boliger, totalentreprenøren skal således medvirke til at sikre, at de særlige krav, der gælder ved alment byggeri, overholdes.

Krav til sociale klausuler fremgår af udbudsmaterialet.

Der kræves ingen særlig retlig form. Deltagerne i et eventuelt konsortium eller lignende sammenslutning skal påtage sig solidarisk og direkte hæftelse over for ordregiver. Mindst én af konsortiedeltagerne skal have fuldprokura for konsortiet.

For yderligere se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/04/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7.

- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation,

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt,

- Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/03/2019

Send til en kollega

0.083