23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 049-112580
Offentliggjort
11.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
09.04.2019 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/101599758.aspx

Udbyder

Nordsjællands Park & Vej I/S

Vindere

Valgt firma

(17.06.2019)
FKSSlamson A/S
Teknikvej 36
5260 Odense S

Tømning af vejbrønde og stibrønde i Helsingør Kommune og Fredensborg kommune


Nordsjællands Park & Vej I/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Nordsjællands Park & Vej I/S
35418733
Kongevejen 425 C
Kvistgård
3490
Danmark
Kontaktperson: Eva Rostgaard-Hansen
Telefon: +45 25312248
E-mail: erh11@helsingor.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/101599758.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.helsingorkommune.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/101599758.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/101599758.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Nordsjællands Park & Vej er et paragraf 60 fællesskab, som løser driftsopgaver i Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune, herunder tømning af vejbrønde og stibrønde.

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Tømning af vejbrønde og stibrønde i Helsingør Kommune og Fredensborg kommune

 

Sagsnr.: 19/4015
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90640000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud vedrører tømning af estimeret 19 000 vejbrønde og estimeret 1 500 stibrønde i Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune. Heraf er estimeret 12 000 vejbrønde og 500 stibrønde beliggende i Helsingør Kommune, hvortil kommer estimeret 7 000 vejbrønde og 1 000 stibrønde beliggende i Fredensborg Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90641000
90642000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalen omfatter tømning af vejbrønde på offentlige veje, herunder gader, gågader, broer, pladser, P-pladser, og offentlige stier i Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune.

De 2 nordsjællandske kommuner støder op til hinanden, og afledt af den fælles kommunegrænse er det offentlige vejnet i Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune i vid udstrækning forbundet. På lange vejstrækninger kan tømningen af vejbrønde derfor gennemføres med stor effektivitet på tværs af kommunegrænsen, hvilket gør det muligt for leverandøren at optimere sin arbejdsplan.

Tømningen af vejbrønde i Helsingør Kommune er estimeret til at omfatte 12 000 stk. Med ca. 325 km offentlig vej svarer det til, at der gennemsnitlig er 37 vejbrønde pr. km.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2019
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver har option på udførelse af yderligere tømning af vejbrønde (cirka 225 timer pr. år) og stibrønde (cirka 55 timer pr. år).

Almindelige optionstømninger kan rekvireres af ordregiver på henholdsvis hverdage, på lørdage samt på søn- og helligdage i tidsrummet kl. 06:00 til kl. 17:00 eller i tidsrummet kl. 17:00-06:00. En almindelig optionstømning er en yderligere tømning i forhold til Arbejdsplanen, hvor NSPV ikke har behov for, at tømningen bliver igangsat inden for 3 timer fra bestilling.

Option på akut tømning kan rekvireres af ordregiver på et hvilket som helst tidspunkt. Ved akut tømning forstås tømning, hvor NSPV har behov for, at tømningen bliver igangsat inden for 3 timer fra bestilling.

Optionen omfatter følgende:

- Slamsuger EURO5 inkl. 2 mand til tømning af vejbrønd,

- Slamsuger EURO5 max 10 ton inkl. 2 mand til tømning af stibrønd.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

(1.1) Tilbudsgiver skal have en årsomsætning på minimum 7 000 000 DKK i hvert af de 2 senest afsluttede regnskabsår.

(1.2) Det seneste aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for tilbudsgivers fortsatte drift eller indikerer, at almindelige nationale regnskabsregler og god regnskabsskik i øvrigt, ikke er overholdt.

(2.1) Der kræves en positiv egenkapital i hver af de 2 senest aflagte årsregnskaber.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

(3.1) Tilbudsgiver skal minimum have 1 reference inden for tømning af vejbrønde, som er udført for offentlig ordregiver inden for de seneste 2 år. Referencen skal som minimum omfatte arbejde med 18 000 vejbrønde pr. år i referencens løbetid.

(3.2) Tilbudsgiver skal minimum have 1 reference inden for tømning af stibrønde, som er udført for of-fentlig ordregiver inden for de seneste 2 år. Referencen skal som minimum omfatte arbejde med 1 500 stibrønde pr. år i referencens løbetid.

(3.3) Tilbudsgiver skal dokumentere anvendelse af slamsuger EURO5 og slamsuger EURO5 max 10 ton til arbejdet, ved fremlæggelse af udskrift fra Skats Motorregister.

(3.4) Tilbudsgiver skal senest ved aftaleindgåelsen dokumentere at have erhvervet forsikringsmæssig dækning af sit produkt- person- og erhvervsansvar i et af Finanstilsynet anerkendt forsikringsselskab på minimum 10 000 000 DKK ved person- og/eller tingsskade pr. år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/04/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 09/07/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/04/2019
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/03/2019

Send til en kollega

0.134