23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 050-115009
Offentliggjort
12.03.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
09.04.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e254318f-c8f4-4810-bef2-5dbc0aa5c24c/homepage

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Renovering af Ny Hollænderskolen


Frederiksberg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederiksberg Kommune
11259979
Frederiksberg Rådhus
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Philippe Scanlon
Telefon: +45 53721350
E-mail: philippe.scanlon@sweco.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e254318f-c8f4-4810-bef2-5dbc0aa5c24c/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e254318f-c8f4-4810-bef2-5dbc0aa5c24c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e254318f-c8f4-4810-bef2-5dbc0aa5c24c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e254318f-c8f4-4810-bef2-5dbc0aa5c24c/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Renovering af Ny Hollænderskolen

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Frederiksberg Kommune ønsker med dette udbud et tilbud på totalrådgivning, der indeholder en

Helhedsorienteret opgaveløsning, som løfter Ny Hollænderskolens indeklimamæssige udfordringer vedr. AT - på ud på manglende ventilation. Derudover skal der være renovering og modernisering af skolens indvendige faciliteter og laves en tilbygning på den eksisterende hovedbygning.

Entreprisen som Totalrådgiveren skal udbyde påtænkes udbudt i en hovedentreprise med en anslået

entreprisesum på 32 000 000 DKK og optioner for 6 000 000 DKK ialt. 38 000 000 DKK. Se også pkt.II.1.5.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 38 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Ny Hollænderskolen

Hollændervej 3

2000 Frederiksberg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Frederiksberg Kommune ønsker, at Totalrådgiveren skal kunne løse en teknisk funderet opgave i et tæt samarbejde med ESD Ejendomsservice (Frederiksberg Kommunes driftsafdeling) og Byggeudvalget (brugerne af skolen og beskrevet i byggeprogrammet). Totalrådgiveren skal derfor kunne facilitere mødeforløb og en designe en proces, der samler og sikrer de ønsker og krav, der findes i samarbejde med Frederiksberg Kommunes driftsafdeling og byggeudvalget.

Der ønskes en Totalrådigiver, der kan vise, at de kan udforme og styre et struktureret forløb frem til udbud.

Under forløbet skal Totalrådgiveren kunne håndtere den nødvendige myndighedsdialog, indhente nødvendige tilladelser og sikre, at projektet udformes indenfor de lovgivningsmæssige rammer og byggeriets anviste og anerkendte standarder og beskrivelser. Totalrådgiveren skal derfor formå at bringe projektet hen til et udbud, der er udarbejdet i et omfang og med en detaljering, der viser og beskriver indhold, snitflader, prioritering og mulige besparelser i omfang og kvalitet, så de af bygherren fastsatte økonomiske rammer og kvalitet overholdes. Det endelige projektindhold skal være bygbart.

Totalrådgiveren skal følge byggeriet under udførelse og frem til aflevering og 1-årsefter syn. Her skal

Totalrådgiveren tilrettelægge et forløb, der tager højde for undervisningsårets forløb og sikre, at entreprenøren når sine deadlines til den ønskede kvalitet.

Endelig ønskes der en totalrådgiver, der kan sikre, at de tekniske installationer funktionsmæssigt lever op til de ønsker og krav, der er stillet under projekteringsfaserne bl.a. gennem performancetest og funktionsafprøvning.

Totalrådgiver skal også kunne implementere en systematisk metode for, hvornår og hvordan kravene

Verificeres.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 38
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt egnede ansøgere vil Frederiksberg Kommune lægge vægt på kvaliteten af de i Udbudsbetingelsernernes Afsnit 2.3 nævnte referencer set i forhold til den udbudte opgave. Begrænsning beskrevet i afsnit 4 i udbudsbetingelserne.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

Ansøger skal udfylde det elektroniske ESPD. ESPD-ets xml og PDF fil skal uploades på udbudsplatformen.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt ansøger er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 1-5 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde. Ansøger skal aflevere ESPD'et som en del af ansøgers ansøgning. ESPD'et indeholder ansøgers erklæring i henhold til de af Frederiksberg Kommunes opstillede betingelser for deltagelse i udbuddet. Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD'et tages ikke i betragtning. Går flere ansøgere sammen i et konsortium, skal hver ansøger i konsortiet vedlægge et individuelt ESPD.

Såfremt en ansøger baserer sig på andres økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen, skal hver enkelt af disse også vedlægge et individuelt ESPD. Baserer ansøger sig på andres formåen og/ eller har underrådgivere opfordres ansøger til at uploade et supplerende dokument, hvor ansøger beskriver sammenhængen er mellem de involverede virksomheder. Det vil sige, at det bør fremgå klart, hvem der er ansøger, og hvem ansøger baserer sig på både for så vidt angår økonomisk formåen som teknisk formåen.

Herudover kan ansøger med fordel beskrive, hvilke opgaver disse virksomheder forventes at varetage.

Såfremt ansøgeren baserer sin ansøgning på andres formåen i henhold til punkt III.1.2 og punkt III.1.3 (fx en underleverandør), skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over de pågældende ressourcer under et

eventuelt kontraktforløb (eksempelvis ved en støtteerklæring), jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Støtteerklæring eller anden dokumentation indhentes senest inden kontraktindgåelse. Det vil ikke være muligt at udskifte den pågældende underleverandør uden den ordregivende myndigheds forudgående skriftlige tilladelse.

Det er ikke nødvendigt at udfylde ESPD del IV, punkt B om økonomisk og finansiel formåen for underleverandør/underrådgiver, hvis ansøger alene baserer sig på underleverandørens/ underrådgiverens

tekniske og faglige formåen. Underleverandør/underrådgiver skal udfylde følgende oplysninger:

— Del II, A og B,

— Del III, A, B og C,

— Del IV, C.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/05/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Brugervejledning til udbudsportalen Ethics kan findes på https://www.udbudssystemet.dk/public/instructions/ETHICS.EO.vejledning.pdf ved at indsætte stien i en browser eller websøgemaskine.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet

fra dagen efter den dag, hvor Frederiksberg Kommune har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Dette er tilfældet såfremt underretningen angiver en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre tilfælde er klagefristen 45 dage fra dagen efter, at Frederiksberg Kommune har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der er indgået en kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2019

Send til en kollega

0.102