23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 050-115176
Offentliggjort
12.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
08.04.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f9624feb-6a2b-4f04-8511-00f33401923e/homepage

Udbyder

Frederiksberg Forsyning A/S

Vindere

Valgt totalrådgiver

(02.05.2019)
EnviDan A/S
Fuglebækvej 1A
2770 Kastrup

Totalrådgivning vedrørende Opland til skybrudsanlæg på Jens Jessens Vej


Frederiksberg Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederiksberg Forsyning A/S
28500769
Stæhr Johansens Vej 38
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Daniel Wolff
Telefon: +45 30766132
E-mail: dawo@frb-forsyning.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f9624feb-6a2b-4f04-8511-00f33401923e/homepage

Internetadresse for køberprofilen: www.frb-forsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f9624feb-6a2b-4f04-8511-00f33401923e/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f9624feb-6a2b-4f04-8511-00f33401923e/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f9624feb-6a2b-4f04-8511-00f33401923e/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalrådgivning vedrørende Opland til skybrudsanlæg på Jens Jessens Vej

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører totalrådgivningsaftale om projektet "Oplandet til skybrudsanlæg på Jens Jessens Vej.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Frederiksberg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Frederiksberg Forsyning A/S (ordregiver på vegne af Frederiksberg kloak A/S) har i forbindelse med projektet behov for totalrådgivning vedrørende projektet "Oplandet til skybrudsanlæg på Jens Jessens Vej. Opgaven består af, at udarbejde projektforslag, projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale for det projekterede anlæg, gennemførelse af udbud samt fagtilsyn med anlægsarbejdet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kompetencer / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 08/03/2019
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysninger om tilbudsgivers økonomiske nøgletal for det seneste tilgængelige regnskabsår skal udfyldes i ESPD'ets del IV, afsnit B, som angivet nedenfor:

— Samlet årsomsætning på minimum 30 000 000 DKK,

— Soliditetsgrad på minimum 20%.

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig, at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen udpeger én fælles befuldmægtiget,der er ansvarlig for kontakten til Frederiksberg Forsyning A/S. Den fælles befuldmægtigede forestår upload af ansøgning i udbudssystemet på vegne af sammenslutningen.

Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), afgives oplysninger om omsætning for hver enkelt økonomisk aktør, der deltager i sammenslutningen, og vurderingen af egnethed sker på baggrund af summen af de økonomiske aktørers samlede omsætning.

En tilbudsgiver, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders formåen for at opfylde kravene til økonomisk og finansiel formåen, udfylder alene ét ESPD.

En tilbudsgiver, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders formåen (f.eks. et moder-,søsterselskab eller underleverandør) i forhold til opfyldelse af kravene til økonomisk og finansiel formåen, udfylder et ESPD for egen virksomhed, samt uploader et særskilt ESPD for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på, og med de relevante oplysninger, som ansøgeren baserer sin formåen på. De særskilte ESPD’er underskrives af de respektive enheder, som ansøger baserer sig på.

En tilbudsgiver, der er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), udfylder og uploader et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører i sammenslutningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger i seneste disponible regnskabsår skal have haft en samlet årsomsætning på minimum 30 000 000 DKK og en soliditetsgrad på 20%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal kunne fremvise/beskrive referencer, der i videst muligt omfang dokumenterer, at ansøger har erfaring med:

— rådgivning svarende til det udbudte:

- En tilbudsgiver, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders formåen for at opfylde kravene til teknisk og faglig formåen, udfylder alene ét ESPD,

- En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders formåen (f.eks. et moder-,søsterselskab eller underleverandør) i forhold til opfyldelse af minimumskrav til egnethed udfylder et ESPD for egen virksomhed, samt uploader et særskilt ESPD for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på, og med de relevante oplysninger, som ansøgeren baserer sin formåen på. De særskilte ESPD’er underskrives af de respektive enheder, som ansøger baserer sig på,

- En ansøger, der er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), udfylder og uploader et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører i sammenslutningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver oplyser 2 referencer som dokumenterer erfaring med rådgivning inden for det udbudte område.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/04/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet vil ligge offentligt tilgængeligt i Ethics, som er Frederiksberg Forsynings A/S' elektroniske udbudssystem.

Angående anvendelse af Ethics:

Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via Ethics. Adgangen hertil sker via linket i nærværende bekendtgørelse.

For at afgive elektronisk tilbud skal man tilmelde sig via menupunktet ”Tilmelding”.Har man allerede en bruger, skal man tilmelde sig ved at klikke på ”Tilmeld eksisterende bruger”. Har man en eksisterende bruger, får man ikke tilsendt en ny signatur, men man skal anvende den signatur som man tidligere har modtaget fra Ethics. Såfremt signaturen er bortkommet, kan denne fornyes via brugerprofilen,som findes i øverste højre hjørne efter login.

Har man ikke i forvejen en bruger, skal man tilmelde sig ved at klikke på ”Opret ny bruger”. Når man opretter en ny bruger, får man en mail indeholdende et aktiveringslink. Ved at følge linket, aktiverer man sin bruger, og man vil herefter automatisk blive tilmeldt til udbuddet. Såfremt den oprettede bruger er underskriftsberettiget, vil man, efter succesfuld aktivering, få tilsendt en signatur, som skal anvendes til signering. OBS: aktiveringsmails kan ende i ens spamfilter.

Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via Ethics.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2019

Send til en kollega

0.094