23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 051-117570
Offentliggjort
13.03.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
10.04.2019 Kl. 12:00

Udbyder

Københavns Kommune

Opdateringer

Rettelse
(14.03.2019)

IV.1.3
I stedet for:
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale. Rammeaftale med en enkelt aktør.
Læses:
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale. Rammeaftale med 3 aktører.

IV.1.8
I stedet for:
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
Læses:
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Rammeaftale - broer og konstruktioner


Københavns Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Rammeaftale - Broer og konstruktioner
64942212
Islands Brygge 37
København
2300
Danmark
Kontaktperson: Regina Vestergaard-Andersen
E-mail: cb2i@kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kk.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale - Broer og konstruktioner

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45221000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rammeaftalen omfatter i overvejende grad teknisk rådgivning vedrørende renovering af eksisterende anlæg og i mindre grad teknisk rådgivning til opførelse af nye anlæg.

Anlæggene vil være inden for følgende projektkategorier:

— Broer,

— Tunneler,

— Bolværker,

— Havnepontoner,

— Andre bygværker.

Renoveringsprojekterne kan i mindre grad indeholde andre fagområder så som højdevarslingsanlæg til broer og tunneller, belægninger, signaler m.v.

Arkitektbistand kan indgå i projekterne.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311300
71311000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se pkt. II.1.4 ovenfor.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Rådgivers projektorganisation / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Rådgivers virkemidler til økonomistyring / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der er mulighed for forlængelse 2 gange 1 år, jf. Konkurrencebetingelserne pkt. 1.4.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i konkurrencebetingelsernes pkt. 3.2 samt opfylder egnethedskravene i konkurrencebetingelsernes pkt. 3.3, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Til brug for udvælgelsen skal ansøgerne oplyse følgende i Referencelisten (ESPD del V) samt ESPD del IV B:

1) Op til 2 referencer pr. kategori:

- Kategori 1: Renovering af sti- og/eller vejbroer i beton,

- Kategori 2: Renovering af sti- og/eller vejbroer i stål,

- Kategori 3: Nyanlæg af sti- og/eller vejbroer i beton,

- Kategori 4: Nyanlæg af sti- og/eller vejbroer i stål,

- Kategori 5: Renovering af gangtunneller,

- Kategori 6: Renovering bolværker.

Referencerne skal være projekteret i 2013 eller senere. Ved projekteringen forstås perioden indtil aflevering af anlægsprojekt til bygherren.

Én reference kan indeholde mere end én af de ovenstående kategorier, således at en enkelt reference, der rummer flere kategorier.

For hver reference, bør ansøger angive følgende i referencelisten:

(i) Referencenavn,

(ii) Angivelse af hvilke(n) kategori(er) referencen vedrører,

(iii) Kort beskrivelse af projektet,

(iv) Beskrivelse af ansøgers konkrete rolle i projektet (totalrådgiver, underrådgiver, hvilke specialer blev varetaget m.v.),

(v) Periode for projektering og evt. udførelse,

(vi) Projektets samlede projektøkonomi,

(vii) Navn på modtageren af rådgiverydelsen,

(viii) Projektlokaliteten,

(ix) Hvilke grænseflader og interessenter, der var i projektet og hvordan de blev varetaget (fx ledninger, trafik, andre bygherrer),

(x) Inddragelse af arkitekt/landskabsarkitekt for nyanlæg, ja/nej og hvordan.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af oplysninger i Referencelisten (ESPD del V), samt ESPD del IV B og på baggrund af hvilke ansøgere der kan påvise de bedste og mest relevante referencer jf. konkurrencebetingelsernes pkt. 3.4. Derudover lægges der særligt vægt på:

- I hvilken grad at referencerne vedrører projekter i en urban kontekst,

- Hvilke ydelser rådgiver har varetaget. Totalrådgivning vægtes højere end deltagelse i indledende projektering/konkurrence,

- At ansøger kan fremvise flere referencer i rollen som totalrådgiver,

- I hvilken grad at referencerne indeholder håndtering af flere grænseflader og interessenter, dvs. jo større kompleksitet jo højere vægtes referencen,

- At arkitekt er blevet tidligt inddraget i projekteringen af nyanlæg.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Mulighed for forlængelse af rammeaftalen, jf. ovenfor pkt. II.2.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ordregiver stiller ikke minimumskrav til dette forhold.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Samlet for ansøger gælder, at

- Ansøgeren skal have en årsomsætning på minimum 15 000 000 DKK i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i det seneste 3 disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Samlet for ansøger gælder, at

- Ansøgeren skal have en årsomsætning på minimum 15 000 000 DKK i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i det seneste 3 disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger oplyse følgende i reference-listen samt vedlægge referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Ansøgeren skal kunne påvise mindst én reference og maks. 3 referencer, pr. kategori, på teknisk rådgivning udført i forbindelse med:

- Kategori 1: Renovering af vejbroer,

- Kategori 2: Renovering af stibroer,

- Kategori 3: Nyanlæg af vej- og/eller stibroer.

Referencerne skal være projekteret i 2013 eller senere. Ved projekteringen forstås perioden indtil aflevering af projektmateriale til bygherren.

Én reference kan indeholde mere end én af de ovenstående kategorier, således at en enkelt reference, der rummer flere kategorier, vil være tilstrækkelig til at opfylde ordregivers krav til teknisk og faglig formåen.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

— Alle interesserede kan anmode om at blive udvalgt. Københavns Kommune opfordrer også nystartede til at søge om prækvalifikation, evt. sammen med mere etablerede kollegaer,

— Bemærk, at en ansøger kun kan afgive 1 ansøgning om deltagelse i udbudsprocessen.

Efterfølgende dokumentation for minimumskrav til økonomisk og finansiel egnethed, jf. pkt. III.1.2) vil ske på baggrund af:

— Fremlæggelse af årsregnskaber eller uddrag heraf, og/eller

— Fremlæggelse af en erklæring om ansøgerens eller tilbudsgiveren samlede årsomsætning fra de 3 seneste regnskabsår samt soliditetsgrad fra det seneste regnskabsår.

Efterfølgende dokumentation for minimumskrav til teknisk og faglig egnethed, jf. pkt. III.1.3) vil ske på baggrund af:

— En liste over de betydeligste leveringer af tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af beløb (projektøkonomi) og tidspunkter (projekteringsperiode og evt. anlægsperiode) samt kunden. Foruden ovenstående vil øvrig nødvendig dokumentation blive krævet i overensstemmelse med Udbudslovens § 152.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagnævnet for Udbud, Erhvervs- og selskabsstyrelsen
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 53291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelsen af underretning til de berørte ansøgerne om, hvem der er blevet udvalgt, jf. Udbudslovens § 171, stk. 2, eller førnævnte lovs § 2, stk. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klager over ordregivers eventuelle beslutning om kontraktens videreførelse, når tildelingsbeslutningen er annulleret ved endelig afgørelse eller dom, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. Udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Offentlig Konkurrence
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 4171500
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/03/2019

Send til en kollega

0.108