23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 055-127171
Offentliggjort
19.03.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
23.04.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/102200546.aspx

Udbyder

Herlev Kommune

Vindere

Valgt totalrådgiver

(31.07.2019)
Friis Andersen Arkitekter A/S
Frisegade 1
4800 Nykøbing

Opdateringer

Rettelse
(02.04.2019)Yderligere oplysninger
Som anført i udbudsbetingelserne (del 1, prækvalifikationsbetingelser) pkt. 4.1, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 anvendelse.

Totalrådgiveraftale - Herlev Byskole, ENG


Herlev Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Herlev Kommune
63640719
Herlev Bygade 90
Herlev
2730
Danmark
Kontaktperson: Frederik Wibeck Heintz
E-mail: udbud@mowe.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/102200546.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.herlev.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/102200546.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/102200546.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af totalrådgiveraftale - Herlev Byskole, ENG

 

Sagsnr.: 105562
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71356400
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbudsformen er begrænset udbud efter Udbudslovens § § 58-60.

Udbudsbetingelserne (som består af et sæt prækvalifikationsbetingelser og et sæt tilbudsbetingelser) indeholder de formelle betingelser for gennemførelse af udbudsprocessen. Det er derfor vigtigt, at ansøgere om prækvalifikation og senere de udvalgte tilbudsgivere sætter sig grundigt ind i disse dokumenter.

Herlev Kommune vil udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud på totalrådgiveraftalen.

Tildelingskriteriet er "bedste forhold mellem pris og kvalitet".

Tryk her https://permalink.mercell.com/102200546.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71220000
71221000
71240000
71242000
71243000
71245000
71246000
71247000
71248000
71250000
71300000
71310000
71322000
71330000
71520000
71521000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Herlev Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Befolkningsprognosen viser, at der de kommende år vil ske en befolkningstilvækst i Herlev Kommune primært i Herlev syd. Det betyder, at Herlev Kommune har behov for at udvide institutionskapaciteten i det sydlige Herlev. I den forbindelse er helhedsplanen for projektet om en ny daginstitution og nye faglokaler på Herlev Byskole, afdeling Eng blevet politisk godkendt i januar 2019.

I projektet på Herlev Byskole, afdeling Eng vil Herlev Kommune udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet. Projektet omfatter også etableringen af en ny bygning til faglokaler, en ny tilbygning til personalefaciliteter samt renovering af fagfløjen (Fyensfløjen).

Projektet går ud på, at den gamle fagfløj skal omdannes til en ny daginstitution på skolen, og de nye faglokaler skal etableres i en ny separat tilbygning. I den 3 etager høje fagfløj (Fyensfløjen) skal de naturfaglige lokaler renoveres og fornyes. Der skal etableres nye fælles personalefaciliteter i en ny tilbygning til den eksisterende personalefløj. Herudover skal der foretages en optimering af de eksisterende fysiske rammer på skolen.

Det er formålet med projektet at få etableret et tilpasset antal daginstitutionspladser samt få udført et markant kvalitetsløft af skolens faglokaler.

Den samlede økonomiske ramme for projektet, alt inklusive, er 54 800 000 DKK ekskl. moms.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, økonomi- og tidsstyring / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 28
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Herlev Kommune modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Herlev Kommune udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en samlet vurdering af relevansen af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave. Ved vurderingen vil Herlev Kommune særligt lægge vægt på:

a. I hvor høj grad referencerne viser erfaring med projektering af ombygninger af skoler og/eller daginstitutioner med en entreprisesum mellem 15 000 000 DKK ekskl. moms og 65 000 000 DKK ekskl. moms, og i hvor høj grad entreprisesummerne for referencerne svarer til den udbudte opgave.

b. I hvor høj grad referencerne viser erfaring med kapacitetsudvidelser i forbindelse med skolebebyggelser.

c. I hvor høj grad referencerne viser erfaring med projektering og gennemførelse af tilbygning og/eller renoveringer og/eller kapacitetsudvidelser af skoler og/eller daginstitutioner i hovedentreprise i samarbejde med en kommunal bygherre.

Kriterierne a-d vægter lige, og bedømmelsen foretages samlet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på totalrådgivning i forbindelse med helhedsplan for udearealer.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbudsmaterialet kan tilgås via følgende link: https://permalink.mercell.com/102200546.aspx

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for at løse opgaver under aftalen, er det et krav, at ansøgeren opfylder følgende krav:

a) Ansøgerens nettoomsætning for det seneste regnskabsår skal være mindst 10 000 000 DKK.

b) Ansøgerens egenkapital for det seneste regnskabsår skal være mindst 3 000 000 DKK.

c) Ansøgerens soliditetsgrad er på mindst 15%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav:

a) at ansøgeren vedlægger en reference, der dokumenterer erfaring med totalrådgivning i forbindelse med renovering, inkl. tilbygning, på skolebyggeri i hovedentreprise, og som har en entreprisesum på mindst 10 000 000 DKK ekskl. moms.

b) at ansøgeren vedlægger en reference, der dokumenterer erfaring med totalrådgivning i forbindelse indvendig renovering (dvs. planløsning og inventar) af undervisningsfaciliteter med en entreprisesum på mindst 3 000 000 DKK ekskl. moms.

Ansøgeren kan enten opfylde kravene i litra a) og b) med én samlet reference som opfylder begge krav eller 2 separate referencer på opfyldelse af litra a) henholdsvis litra b).

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/04/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/03/2019

Send til en kollega

0.079