23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 060-139454
Offentliggjort
26.03.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
24.04.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

Valgt totalrådgiver

(16.09.2019)
Architema Architects A/S og Cowi
Ny Carlsberg Vej 120
1799 København V

Totalrådgivning - Nykøbing Falster Sygehus, fase 2 - projektet


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Sjælland
29190658
Alleen 15
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Region Sjælland
E-mail: pbit@regionsjaelland.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Munksgaard plus Andersen, Bygherrerådgivning A/S
30083709
Jagtvej 113H, 3
København N
2200
Danmark
Kontaktperson: Knud Toft Andersen
Telefon: +45 61613406
E-mail: kta@mplusa.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.mplusa.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://www.rib-software.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalrådgivning - Nykøbing Falster Sygehus, fase 2 - projektet

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Totalrådgivning til Nykøbing Falster Sygehus, fase 2 - projektet omfatter totalrådgivning til realisering af en samlet moderniseringsplan for sygehuset, der omfatter både nybyggeri og ombygning af de eksisterende bygninger.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet af totalrådgivning omfatter totalrådgivningsydelser for projektets realisering. Projektet opdeles i delprojekter der vil blive realiseret med forskellige udbudsformer af entrepriseydelserne. Således forventes nogle delprojekter udbudt i totalentreprise og andre delprojekter udbydes på Udbudsprojekt. Totalrådgiver forventes at skulle udarbejde det tekniske udbudsgrundlag for alle delprojekter og bistå i varierende omfang under udførelse afhængig af udbudsform.

Delvist tidsmæssigt parallelt med nærværende udbud af totalrådgivning pågår et særskilt udbud af Bygherrerådgivning til projektet. Udbyder har planlagt dette således, at tidspunktet for tildeling af aftale om Bygherrerådgivning falder før tidspunktet for udvælgelse af tilbudsgivere til nærværende udbud af totalrådgivning.

Ved nærværende udbud med forhandling indgår såvel pris, organisation og proces under tildelingen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 09/07/2019
Slut: 31/12/2028
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I henhold til det anførte i udbudsmaterialet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Byggeledelse er indeholdt som option.

Udbudsform af S3 sengebygning er indeholdt som 2 varianter/optioner.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

I henhold til det anførte i udbudsmaterialet.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I henhold til det anførte i udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikation og udbud gennemføres via Byggeweb på webadressen http://www.rib-software.dk hvorprojektet har titlen: Totalrådgivning - Nykøbing Falster Sygehus, fase 2 - projektet med udbudsnr.:TN013479.

Der er fri adgang til udbudsmaterialet efter gratis oprettelse af brugerprofil.

Spørgsmål vedrørende anvendelse af Byggeweb Udbud kan rettes til:

RIB A/S

Telefon: +45 35 245 250 - tryk 2

support@rib-software.dk

Der vil blive anvendt Byggeweb Q/A-modul i forbindelse med besvarelse af spørgsmål under prækvalifikation og udbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8000
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor den ordregivende myndighed har sendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klager over andre forhold skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiver har offentliggjort bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Ved EU-udbud skal klagen vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/03/2019

Send til en kollega

0.11