23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
26.03.2019

Spørgsmål

Til
19.03.2019

Addresse
Holstebro byråd, referat
beslutning: godkendt

Udbyder

Holstebro

Klimatilpasning af Holstebro midtby ved Vandkraftsøen


Holstebro

Byrådet_19-03-2019 Punkt 6: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1144, Klimatilpasning af Holstebro midtby ved Vandkraftsøen 01.02.05-P16-11-17 Sagsfremstilling TL/SGW TU-BY Den 14. juni 2017 igangsatte Økonomiudvalgeten kommuneplanændring foret klimatilpasningsprojekt beståendeafet tre-deltanlæg til beskyttelseafHolstebro bymod oversvømmelser fra Storå. Anlægget beståraf 3 bygværker: 1) Dæmningsanlæg syd for Hodsagervej tæt på den nye motorvejsbro over Storådalen. Anlægget vil ved aktiveretsluse kunnetilbageholde 3 mio. m3 vand iselveådalen ved midlertidig opstemning fra kote 15 meter til kote 20 meter. 2) Forstærkning og forhøjelseafeksisterende dæmning ved Ringvejen, samtetablering afslusebygværk iVandkraftsøen. Dæmningen vilmed aktiveretsluse kunnetilbageholde op til 2 mio. m3 vand isøen ved midlertidig opstemning fra kote 13,6 meter tilca. kote 15 meter. Den ekstra magasinering af overfladevand vil kunneske uden oversvømmelseaf bygninger imagasineringsområdet, og vil primært berøre kommunalearealer. 3) Et højvandsværn ved Vigen, der skal optimere mulighederneforataflede mestmulig vand gennembyen, uden oversvømmelseafcentrale boligområder imidtbyen. Projektet indebærer udarbejdelseafto lokalplaner,et kommuneplantillæg, og enmiljørapport. Under forudsætning afByrådets vedtagelseaf kommuneplantillæg og lokalplaner, og udvalgets tiltrædelseafindstillingen i denne dagsorden, igangsætter Teknik ogMiljø nogleinitiativer, der skal håndtereen rækkespørgsmål og bemærkninger fra høringsfasen samt udarbejder VVM-tilladelsetil projektet på grundlag afmiljørapport og behandlingen af høringssvarenesamt resultaterneaf deigangsatteinitiativer. I denne dagsorden behandles lokalplan for dæmnings- og slusebygværker iVandkraftsøen (bygværk 2), lokalplan nr. 1144. Forslag tillokalplan nr. 1144 har været i 8 ugers offentlig høring fra d. 29.august 2018 til den 24. oktober 2018. Forslageter til orientering vedlagtsombilag til dagsordenspunktet. Under offentlighedsfasen fremkom15 høringssvar fra bl.a. statslige myndigheder, interesseorganisationer, forsyningsselskaber og privatpersoner. Et notatmed Teknik ogMiljøs resuméaf høringssvarene og en anbefaling af, hvorvidt de bør medføre ændringer i planforslaget tilendelig vedtagelse,er vedlagtsombilag til dagsordenspunktet. Teknik ogMiljø anbefaler bl.a.,at det ilokalplanensafgrænsningændres, såledesat den ikke omfatter Vejdirektoratetsareal. Herudover vurderer Teknik ogMiljø ikke,at høringssvarene giveranledning tilændringer i planen, ud over mindreredaktionellerettelser. Indstilling Teknisk Udvalg indstiller,at: Lokalplan nr. 1144 vedtagesendeligtmed deiresuménotatetanbefalede ændringer under forudsætning af,at Byrådet vedtager kommuneplantillæg nr. 6 endeligt. Historik Teknisk Udvalg, 5. marts 2019, pkt. 3: Indstilling tiltrådt. Beslutning Godkendtsomindstillet. Ole Andersen (A) og Jens KristianHedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Send til en kollega

0.082