23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 070-165248
Offentliggjort
09.04.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
07.05.2019 Kl. 13:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/001c7199-1b4d-4698-a821-00e8989409b4/homepage

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Elevatormodernisering


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
17472437
H.C. Hansens Gade 4
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Christina June Jensen
E-mail: cjj@ski.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/001c7199-1b4d-4698-a821-00e8989409b4/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/001c7199-1b4d-4698-a821-00e8989409b4/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/001c7199-1b4d-4698-a821-00e8989409b4/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Elevatormodernisering

 

Sagsnr.: 15.75
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50750000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

SKI udbyder et dynamisk indkøbssystem for elevatormoderniseringer (15.75 Elevatormodernisering). SKI og SKI’s abonnenter kan benytte det dynamisk indkøbssystem frivilligt, og har således en ret til - men ikke en pligt til - at anvende systemet. Det dynamiske indkøbssystem forventes over en 4-årig periode at omsætte mellem 55 000 000 DKK - 75 000 000 DKK.

Det dynamisk indkøbssystem indeholder kun én indkøbskategori som omfatter anskaffelse af ”elevatormoderniseringer”.

Under indkøbskategorien ”Elevatormodernisering” kan der indkøbes ydelser og produkter til alle reparationer af elevatorer over 5 000 DKK inkl. moms.

Indeholdt i et konkret indkøb af elevatormodernisering kan være alle priser og omkostninger ved elevatormoderniseringen, som for eksempel men ikke begrænset til: reservedele, materialer og komponenter; montørtimer, kørselstimer, alle øvrige udgifter, der må være forbundet med gennemførelsen af moderniseringen – såsom konsulenttimer til udarbejdelse af en tilstandsrapport mv.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 75 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42416000
42417000
42419500
42419510
42416130
42416120
42416210
42416300
42416400
42416500
42419530
42419540
42417210
42417220
42417100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Det dynamisk indkøbssystem indeholder kun én indkøbskategori som omfatter anskaffelse af ”elevatormoderniseringer”.

Under indkøbskategorien ”Elevatormodernisering” kan der indkøbes ydelser og produkter til alle reparationer af elevatorer over 5 000 DKK inkl. moms.

Indeholdt i et konkret indkøb af elevatormodernisering kan være alle priser og omkostninger ved elevatormoderniseringen, som for eksempel men ikke begrænset til: reservedele, materialer og komponenter; montørtimer, kørselstimer, alle øvrige udgifter, der må være forbundet med gennemførelsen af moderniseringen – såsom konsulenttimer til udarbejdelse af en tilstandsrapport mv.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 75 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 31/12/2099
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 100
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der er ingen begrænsning på antallet af ansøgere, der kan optages i systemet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgere skal som minimum have en samlet omsætning på 20 000 000 DKK i seneste disponible regnskabsår, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6.2.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

En sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium) skal påtage sig at hæfte solidarisk, og der skal udpeges en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI.

Der gøres opmærksom på at aftalevilkårenes bilag III, der indeholder SKI's CSR krav, vil være gældende i hele systemets løbetid.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
Det dynamiske indkøbssystem kan blive anvendt af yderligere indkøbere
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/05/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger må ikke være omfattet af nogen af de udelukkelsesgrunde, som angivet i udbudslovens § § 135, 136 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 5. Ordregiver vil kræve endelig dokumentation herfor inden tildeling iht. udbudslovens § 151. Der henvises til udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger om udelukkelsesgrunde, eventuel »self-cleaning«, samt udfyldelse af eESPD og endelige dokumentation.

Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics.

Ad II.1.5) og II.2.6): Fsva. det anførte beløb bemærkes, at der er tale om et skønnet forbrug over 4 år (dog har systemet ikke en ophørsdato) opgjort på baggrund af data for historisk omsætning på området. Leverandørerne vil ikke kunne støtte ret på disse tal, men bærer fuldt ud den kommercielle risiko i såvel opadgående som nedadgående retning. Da nærværende dynamiske indkøbssystem endvidere er frivilligt at benytte, er uden ophørsdato og i sin natur er dynamisk, vil indkøbsestimater tilsvarende være behæftet med en vis usikkerhed.

Ad II.2.7): Den anførte varighed af det dynamiske indkøbssystem er ikke udtryk for systemet varighed, da det er uden ophørsdato, men der skal angives et datoformat i bekendtgørelsen.

Ad II.2.9): Antal ansøgere er angivet som 100. Tallet er ikke udtryk for en begrænsning på 100, men der skal angives et talformat i bekendtgørelsen. I et dynamisk indkøbssystem er der ikke en begrænsning på antallet af økonomiske aktører, der kan optages i systemet.

Ad III.2.2): En sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium) skal afgive ansøgning under iagttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet om karteldannelse.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgningen ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Elektronisk fælles europæisk udbudsdokument (ESPD):

Ansøger skal i forbindelse med afgivelse af ansøgning udfylde en elektroniske version af ESPD og der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 7.2.1. I øvrigt henvises til udbudsbetingelsernes punkt 6.3 og punkt 17.

Udbudssystemet Ethics:

Afgivelse af ansøgning kan kun ske via Ethics.

Adgangen til Ethics sker via links angivet i pkt. I.3), eller via www.ski.dk Her findes i bunden af siden overskriften ”For leverandører” et link til Ethics. I udbudsoversigten klikkes på ikonet til venstre for det udbud/udbudssystem, der ønskes adgang til. På denne side klikkes på det røde ikon ud for den pågældende rammeaftale. Har man allerede en brugerprofil, skal man tilmelde sig ved at klikke på ”Tilmeld eksisterende bruger”. Eksisterende brugere får ikke tilsendt en ny signatur, men skal anvende den signatur, som brugeren tidligere har modtaget fra Ethics. Såfremt signaturen er bortkommet, kan denne fornyes via brugerprofilen, som findes i øverste højre hjørne efter login. Har man ikke en bruger, sker tilmelding ved at klikke på ”Opret og tilmeld ny bruger”. Herefter får man en mail indeholdende et link. Ved at følge linket, aktiveres man som bruger, og vil automatisk blive tilmeldt. Er den oprettede bruger underskriftsberettiget, vil man, efter succesfuld aktivering, få tilsendt en signatur, som skal anvendes til signering (Vær opmærksom på, at mails indeholdende link og signatur kan ende i ens spamfilter). Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og sende ansøgning og de til ansøgningen hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen. Der kan stilles spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics, jf. linket i punkt I.3). SKI henleder opmærksomheden på, at servertiden i Ethics, der vises online, er den gældende tidsangivelse for rettidig modtaget tilbud. Når ansøger uploader ansøgningen og signerer følgebrevet, registreres denne tid på alle de uploadede dokumenter. Det ikke er muligt at uploade dokumenter i Ethics efter ansøgningsfristens udløb iht. til servertiden i Ethics.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. § 7, stk. 1 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen, jf. § 7, stk. 2, nr. 2 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

Klageren skal angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på:

https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/04/2019

Send til en kollega

0.104