23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 070-166295
Offentliggjort
09.04.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb

Vindere

Valgt firma

(09.04.2019)
Udviklingsselskabet af 1.6.2015 A/S (c/o AP Ejendomme A/S)
Østbanegade 135
2100 København Ø

Køb af ejendom til daginstitution på forventet 2.000 kvm eksklusiv andel af fællesarealer


Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb
CVR-nummer 64942212
Borups Allé 177
København NV
2400
Danmark
Kontaktperson: Iben Aarestrup Laursen
E-mail: ey9u@kk.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kobenhavnsejendomme.kk.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Køb af ejendom til daginstitution på forventet 2 000 m2 eksklusiv andel af fællesarealer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
70120000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udviklingsselskabet af 1.6.2015 A/S (sælger) opfører en selvstændig ejendom på dele af matr.nr. 345 Eksercerpladsen, København, hvorfra ejendommen planlægges udstykket. Såfremt det måtte vise sig, at udstykning ikke kan ske uden øgede omkostninger til følge eller forsinkelse, etableres ejendommen som en ejerlejlighed på matr.nr. 345 Eksercerpladsen, København (Grunden). Kommunen har fået tilbud om at købe ejendommen som nøglefærdig daginstitution. Ejendommen får et forventet nettoareal på ca. 2 000 m2. Hvis kommunen indgår aftale med sælger om at købe den pågældende ejendom, vil den blive opført af sælger via ”råhusmodellen”, jf. nærmere herom nedenfor. Byggeriet har en fælles arkitektur, og byggepladsen skal placeres uden for Grunden for at byggeriet kan gennemføres. Opførelse af ejendommen indgår som en integreret og uadskillelig del af den samlede opførelse af byggeri på Grunden, hvorved særskilt udbud af råhus for institutionen ikke er praktisk gennemførlig.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 59 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

København S

Foreløbig adresse: Ørestads Boulevard 49.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Daginstitutionen projekteres af sælger og dennes rådgivere i samarbejde med Københavns Kommune og i henhold til Københavns Kommunes funktionsprogram for nybygning, tilbygning og ombygning af daginstitutioner, 3. udgave, udgivet 2016, (samlet ”Funktionsprogrammet”).

Sælger etablerer en legeplads til brug for daginstitutionen. Legepladsen etableres dels på den ejendom som udstykkes til kommunen og dels på den eksisterende ejendoms udendørs arealer. Der er offentlig adgang til legepladsen uden for daginstitutionens til enhver tid gældende åbningstider.

Der er tale om køb af fast ejendom, hvilket er undtaget fra udbudspligt, jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 1. Da ejendommen indrettes til daginstitution, vil selve opførelsen blive håndteret via ”råhusmodellen”. Sælger vil indgå totalentreprisekontrakt med en totalentreprenør for en samlet bebyggelse af Grunden, herunder råhuset til brug for daginstitution. Totalentreprenøren indgår umiddelbart efter indgåelse af totalentreprisekontrakten underentreprisekontrakter og leveranceaftaler med underentreprenører og underleverandører om opførelse af det samlede råhus på Grunden.

Grunden har en bebyggelsesprocent på 300, byggeriet har en fælles arkitektur, og byggepladsen skal placeres uden for Grunden for at byggeriet kan gennemføres. Opførelse af ejendommen til brug for daginstitutionen indgår således som en integreret og uadskillelig del af den samlede opførelse af byggeriet på Grunden, hvorved udbud af råhus til daginstitutionen ikke er praktisk gennemførlig. Den samlede udførelse af de nævnte opgaver er således grundlæggende begrundet i, at det private og det offentlige af byggeriet er så nært forbundet, at en opdeling ville savne både byggeteknisk og økonomisk mening. Udskillelse af en eller flere af opgaverne relateret til råhuset ville medføre byggetekniske vanskeligheder, herunder med hensyn til f.eks. fordeling af ansvar mellem flere entreprenører.

Den resterende del af byggeriet - fra råhusstadie og frem til færdiggørelse - udbydes. De med opførelsen af ejendommen (daginstitutionen) forbundne apteringsentrepriser udbydes således i overensstemmelse med gældende tilbuds- og udbudslovgivning for offentligt byggeri. Selve udbuddet sker via den delegerede bygherremodel, hvor sælger på vegne af kommunen påtager sig at udbyde samtlige bygge- og anlægsarbejder fra råhusstadie og frem til færdiggørelse. Sælger videredelegerer forpligtelsen til udbud af disse arbejder til totalentreprenøren. Totalentreprenøren forestår således på vegne af kommunen og sælger gennemførelsen af udbuddet af apteringsentrepriserne i overensstemmelse med gældende tilbuds- og udbudslovgivning for offentligt byggeri.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Der er tale om køb af fast ejendom, hvilket er undtaget fra udbudspligt, jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 1. Da ejerlejligheden indrettes til daginstitution, er der et element af skræddersyet byggeri over erhvervelsen af ejerlejligheden. Opførelsen vil derfor blive håndteret via ”råhusmodellen”. Byggeriet har en fælles arkitektur, og byggepladsen skal placeres uden for Grunden for at byggeriet kan gennemføres. Opførelse af ejendommen (daginstitutionen) indgår således som en integreret og uadskillelig del af den samlede opførelse af byggeriet på Grunden, hvorved udbud af råhus for institutionen ikke er praktisk gennemførlig. Den samlede udførelse af de nævnte opgaver er således grundlæggende begrundet i, at det private og det offentlige af byggeriet er så nært forbundet, at en opdeling ville savne både byggeteknisk og økonomisk mening. Udskillelse af en eller flere af opgaverne relateret til råhuset ville medføre byggetekniske vanskeligheder, herunder med hensyn til f.eks. fordeling af ansvar mellem flere entreprenører. Det er ikke muligt for Københavns Kommune blot at købe grunden og selv etablere en daginstitution på matriklen. Opførelsen kan derfor kun ske via sælger.

Den resterende del af byggeriet fra råhusstadie og frem til færdiggørelse udbydes via den delegerede bygherremodel, hvor sælger på vegne af kommunen påtager sig at udbyde samtlige bygge- og anlægsarbejder fra råhusstadie og frem til færdiggørelse. Samtlige apteringsentrepriser udbydes således i overensstemmelse med gældende tilbuds- og udbudslovgivning for offentligt byggeri.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

 

Køb af ejendom til daginstitution på forventet 2 000 m2 eksklusiv andel af fællesarealer

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
08/04/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Udviklingsselskabet af 1.6.2015 A/S (c/o AP Ejendomme A/S)
CVR-nummer 27005748
Østbanegade 135
København Ø
2100
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 59 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Kontrakten vil tidligst blive indgået efter udløbet af indsigelsesfristen på 10 dage, jf. § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes på www.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/04/2019

Send til en kollega

0.083