23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 070-166514
Offentliggjort
09.04.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
07.05.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ixeoorwurj

Udbyder

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Rammekontrakt for vedligehold og reparation af el-anlæg


Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
69330428
Roskildevej 175
Albertslund
2620
Danmark
Kontaktperson: Ulrik Jørgensen
E-mail: uj@veks.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.veks.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ixeoorwurj
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ixeoorwurj
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammekontrakt for vedligehold og reparation af el-anlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50711000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte aftale er en rammekontrakt, der omfatter vedligehold og reparation af el-anlæg på Køge Kraftvarmeværk. Rammekontrakten omfatter såvel planlagte som akutte opgaver, herunder udkald udenfor normal arbejdstid.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Køge Kraftvarmeværk, Værftvej 2, 4600 Køge

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Forpligtelsen består i at stille et kvalificeret team på minimum 6 personer, inklusive en erfaren teamleder, til rådighed med henblik på at udføre el-arbejder på Køge Kraftvarmeværk i det af VEKS til enhver tid ønskede niveau og omfang.

Opgaverne omfatter typisk, men er ikke begrænset til, følgende:

- Lysinstallationer, fejlsøgning og ny installation, KLS installationsarbejder,

- Industriinstallationer, motorer, frekvensomformere,

- Netværksinstallation PDS, Profibus,

- Føringsveje, kabelstiger, stålrør,

- Ventilationsanlæg, ændringer og nyanlæg,

- Termografering, installationer, tavler, sikkerhedsafbrydere og frekvensomformere,

- Kabelsøgning af LSP/HSP,

- PLC Siemens S7, STL/Ladder/Blok, TIA portal,

- PLC Siemens S7 FAILSAFE, udlæse, downloade og forcere ind- og udgange,

- SRO ABB 800xA ved projektarbejde,

- Brydertest LSP/HSP, måling af jordingsanlæg.

Arbejdet planlægges af VEKS, men omfatter også spontant opståede opgaver af enhver art. I forbindelse med spontant opståede opgaver skal entreprenøren kunne stille med mandskab inden for 1 time, både i og udenfor normal arbejdstid.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2019
Slut: 31/08/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

VEKS har option på at forlænge løbetiden ad en eller flere gange op til en maksimal samlet løbetid på 8 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelse mellem principielt egnede anvendes relevansen af referencerne som kriterium, dvs. graden af sammenlignelighed mellem den udbudte rammeaftale og de præsenterede referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af rammeaftalens varighed som nævnt under II.2.7).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Såvel de obligatoriske som de fakultative udelukkelsesgrunde i Udbudsloven finder anvendelse.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse omsætning i de 3 seneste afsluttede årsregnskaber, samt egenkapital og soliditetsgrad ved udgangen af senest afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der kræves en årsomsætning på mindst 15 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 år, samt en egenkapital på mindst 2 000 000 DKK og en soliditatetsgrad på mindst 15% ved udgangen af seneste regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal fremlægge en liste over de betydeligste sammenlignelige opgaver, der er løst inden for de seneste 5 år, samt oplysninger om det gennemsnitlige antal ansatte (fuldtidsækvivalenter) i de seneste 3 regnskabsår med faglig eller videregående uddannelse inden for de faglige område, som kontrakten vedrører.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der kræves minimum 2 referencer fra tilsvarende eller sammenlignelige rammeaftaler om el- og automatikopgaver. Ved sammenlignelig forstås rammeaftaler, der har tilsvarende omfang og indhold. Arbejderne skal vedrøre løbende vedligehold og reparationer på kraftværker, industrielle anlæg eller tilsvarende.

Der kræves minimum 30 ansatte (fuldtidsækvivalenter) som gennemsnit over de seneste 3 år med faglig eller videregående uddannelse inden for de faglige områder, som kontrakten vedrører.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Der kræves en sikkerhedsstillese på 100 000 DKK på anfordringsvilkår.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Jf. udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Sammenslutninger skal hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse, og skal udpege en fælles befuldmægtiget der med bindende virkning for alle sammenslutningens parter kan indgå aftaler vedrørende kontrakten.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Jf. kontraktformularen.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/05/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Anmodning om deltagelse sker ved at udfylde og uploade en ESPD-formular, der er til rådighed på iBinder (xml- og pdf-fil) sammen med det øvrige udbudsmateriale: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ixeoorwurj

Formularen kan udfyldes ved at åbne denne hjememside: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=da og hente xml-filen ind. Når formularen er udfyldt, gemmes denne på egen computer, og efterfølgende uploades filen på iBinder. Tekniske spørgsmål i denne anledning rettes til supportfunktionen hos iBinder.

Alternativt kan ESPD udfyldes direkte på iBinders hjemmeside, når denne funktion er idriftsat.

Generel vejledning i brug af ESPD kan findes her: https://www.kfst.dk/vejledninger/kfst/dansk/2017/20170626-espd-dokumentation-og-ecertis/

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2.6.2016, med senere ændringer.

Klager over afslag på prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning om beslutningen til de berørte ansøgere.

Klager, som ikke vedrører afslag på prækvalifikation, skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/04/2019

Send til en kollega

0.088