23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
15.04.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
15.05.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk
Byggeweb udbudsnr. TN524713A

Udbyder

Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - DNC-J109


Region Midtjylland

Opgavebeskrivelse Udbuddet vedrører byggearbejderne i forbindelse med udnyttelse af eksisterende råhus for bygning J109 (72.01), plan 01 på Aarhus Universitetshospital (herefter betegnet bygherre), beliggende Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N. Bygning J109 skal indeholde undersøgelsesrum og kontorfaciliteter for ph.d. studerende ved Aarhus Universitet.

Opgaven udbydes i følgende delaftaler opdelt i fagentrepriser:
• Entreprise 01: Råhusentreprisen
• Entreprise 02: Apteringsentreprisen
• Entreprise 03: VVS-entreprisen
• Entreprise 04: Ventilationsentreprisen
• Entreprise 05: EL-entreprisen

Detaljeret beskrivelse af opgaven samt omfang vil blive tilsendt de prækvalificerede i forbindelse med opfordring til at afgive tilbud.

Entreprisekontrakterne er baseret på AB 92 med Region Midtjyllands tilføjelser.

Der kan ansøges om prækvalifikation på én eller flere delaftaler.

Udbuddet gennemføres som en begrænset licitation i henhold til tilbudsloven (LBK nr. 1410 af 07/12/2007), hvilket betyder, at enhver, som opfylder mindstekravene til formåen, kan ansøge om at deltage i udbuddet.

Prækvalifikationsansøgningen skal afgives via Byggeweb, TN524713A.

Ansøgningen skal indeholde følgende:
• Udfyldt Bilag A Virksomhedsoplysninger
• Hvis relevant Bilag B Konsortieerklæring.
• Hvis relevant Bilag C Rådighedserklæring.
• Referenceliste jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 7.3
Indeholder ansøgningen ikke ovennævnte oplysninger, er bygherre berettiget til at afvise ansøgningen, men forbeholder sig ret til at reparere ansøgningen i den udstrækning det er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Bygherre er forpligtet til at afvise ansøgningen, hvis det vil være i strid med gældende lovgivning at ind-hente de manglende oplysninger efterfølgende, eller hvis ansøgningen ikke lovligt kan evalueres uden de manglende oplysninger.
Annonceret 12. april 2019 13:30:00 CEST
Deadline 15. maj 2019 12:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antal prækvalificerede tilbudsgivere 5
CPV kode 45000000, 45200000, 45300000, 45400000
Myndighedstype Region

Dokumenter & materiale

Dokumenter > application/pdf
> application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
> application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
> application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Laveste pris
Udvælgelseskriterier Ansøgers personlige forhold:
• Ansøger skal udfylde og underskrive Bilag A Virksomhedsoplysninger vedr. gæld til det offentlige.
o Mindstekrav: Ansøger må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende 100.000 kr.
• Ansøger skal udfylde Bilag A Virksomhedsoplysninger.

Økonomisk og finansiel formåen:
• Ansøger bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de tre seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed (Oplysningerne bedes angivet i Bilag A Virksomhedsoplysninger):
o Årlig omsætning,
 Mindstekrav: Ansøgers årlige omsætning skal i hvert regnskabsår være mindst 6 mio. kr.
o Egenkapital
 Mindstekrav: Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i alle regnskabsårene.

Teknisk og faglig formåen:
Ansøger skal opfylde nedenstående mindstekrav til teknisk og faglig formåen, men skal samtidig vedlægge referencer og CV’er med henblik på udvælgelse/prækvalifikation af de 3 - 5 entreprenører pr. delaftale.
På den baggrund bedes ansøger vedlægge følgende:

• Ansøger bedes vedlægge en referenceliste over de mest betydelige sammenlignelige arbejder udført, men ikke nødvendigvis afsluttet, inden for de seneste fem år. Med sammenlignelige forstås referencer fra ombygnings- eller renoveringsarbejder på hospitaler i drift under udførelsen.
o Mindstekrav:
 Ansøger skal vedlægge mindst 2 sammenlignelige referencer med en entreprisesum på minimum 0,5 mio. kr.

Ansøger må samlet maksimalt vedlægge 10 referencer. Bygherre forventer ikke, at hver reference fylder mere end ca. 2 A4-sider. Såfremt en ansøgning er vedlagt mere end 10 referencer vil bygherre ale-ne inddrage de første 10 ved vurderingen.

• For Entreprise 04: Ventilationsentreprisen. Såfremt ansøger benytter en underentreprenør til monteringsarbejder, bedes ansøger desuden vedlægge mindst 2 sammenlignelige referencer fra ventilationsentreprenørens underentreprenør på opgaven.

Ventilationsentreprenøren må således vedlægge i alt maksimalt 12 referencer, hvoraf maksimalt 10 ønskes at være hovedansøgers referencer og maksimalt 5 ønskes at være underentreprenørreferencer. Bygherre forventer ikke, at referencerne fylder mere end ca. 2 A4-sider. Såfremt en ansøgning til ventilationsentreprisen er vedlagt mere end 12 referencer vil bygherre alene inddrage de første 12 ved vurderingen.

Udvælgelse:
Bygherre forventer at prækvalificere 3 - 5 ansøgere pr. delaftale, som vil blive opfordret til at afgive endeligt tilbud.
Er der flere egnede ansøgere, vil bygherre foretagelse en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af de vedlagte referencer.
I vurderingen af referencerne vil bygherre lægge vægt på, at referencerne viser:
• at ansøger har erfaring med komplekse renoveringer af hospitaler i drift
• at ansøgers referencer er relevante for den udbudte opgave ift. entreprisestørrelse og kompleksitet

Kontaktperson

Navn Birgitte Møller
Telefon +45 61557233
E-mail bigm@niras.dk

Ordregiver

Navn Region Midtjylland
Adresse Skottenborg 26
8800 Viborg
DK
Telefon +45 78414500
E-mail im@rm.dk
WWW www.rm.dk

Modtager af tilbud

Navn www.rib-software.dk
Adresse for modtagelse af tilbud Byggeweb udbudsnr. TN524713A

Send til en kollega

0.088