23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 074-174314
Offentliggjort
15.04.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
13.05.2019 Kl. 23:59

Udbyder

Viborg Kommune

Vindere

Valgt firma

(08.08.2019)
Murer- og entreprenørfirmaet Kaj Bech a/s
7500 Holstebro

Viborg Banebro Udbudsområde IV


Viborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Viborg Kommune
Prinsens allé 5
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Britt Bak Odgaard
Telefon: +45 87875118
E-mail: bo1@viborg.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kommune.viborg.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Cubo Arkitekter a/s
Frederiksgade 72b
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Morten Birk Nielsen
Telefon: +45 29220811
E-mail: mbn@cubo.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://cubo.dk/

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Viborg Banebro Udbudsområde IV

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende projekt er en integreret del af et kompleks af projekter, som er afhængige af hinanden: Nyt Erhvervsgymnasium, Ny Banebro og nye parkeringsarealer og med relationer til naboprojekter som ny Banevej, forlægning af perroner, nye parkeringsarealer på banens sydside samt byudviklingsmuligheder ved Viborg Baneby.

Nærværende opgave omfatter etablering af parkerings- og friarealer, der får en sammenbindende rolle i området og har en række grænseflader til alle de omliggende projekter.

Udbudsområde IV omhandler arealet nord for baneterrænet mellem det nybyggede gymnasium og den eksisterende stationsbygning samt et areal syd for baneterrænet. På arealet nord for banen skal

Vejen Banegårdspladsen omlægges og der skal indrettes nye parkeringspladser og standsepladser samt nye cykelparkeringer.

På arealet syd for baneterrænet skal der udføres en sti fra Middagshøjvej samt nye belagte arealer nedenforden sydlige perrontrappe.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Banegårdsalle i Viborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbudsområde IV omhandler friarealer omkring det nye Erhvervsgymnasie og arealer mod Stationsbygningen samt mindre arealer nord for Banegårdsallé ved biblioteket. Der er tale om belægningsarbejder og parkeringsarealer, beplantningsarbejder, udstyr, belysning og skiltning samt cykeloverdækning/containerrum.

Der skal etableres terræntrappe og rampe til gymnasiets niveau 1 fra Banegårds Allé samt trappe til Himmerlandsstien.

Den eksisterende spuns omkring Gymnasiet skal afsluttes med en betonhammer og der skal sættes værn på spuns, rampe til gymnasiets niveau 1 samt på den nordlige side af Himmerlandsstien.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 10
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

For at sikre, at tilbudsgiveren har den økonomiske/finansielle formåen til at løse opgaverne under de udbudte kontrakter, stiller Ordregiver mindstekrav til tilbudsgivernes seneste årlige omsætning, senest opgjorte egenkapital og soliditetsgrad. iht. BUT-P Prækval.

For at sikre, at tilbudsgiveren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at tilbudsgiveren kan fremlægge referencer på tilsvarende projekter iht BUT-P prækval.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/05/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/05/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsdokumenter kan downloades på https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ - TN324165A

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet organ med ansvar for mæglings procedurer i Danmark
i
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 7, stk. 1. Andre klager skal indgives inden 45 dage.

Klage over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Se i øvrigt på https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/04/2019

Send til en kollega

0.136