23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 075-176909
Offentliggjort
16.04.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
13.05.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/104092702.aspx

Udbyder

Herning Kommune

Vindere

Valgt team

(13.11.2019)
KPC Herning i samarbejde med Årstiderne Arkitekter og ÅF Buildings

Opdateringer

Opdatering
(03.09.2019)

De prækvalificerede er:
- C.C Contractor
- EMR, Murer og Entreprenør
- KPC Herning

Talentskole, hal og ankomst


Herning Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Herning Kommune
29 18 99 19
Torvet 5
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Mai Sloth
E-mail: misl@niras.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/104092702.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/104092702.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/104092702.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Talentskole, hal og ankomst

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører projektering og opførelse af talentskole, hal og ankomst for Herning Kommune.

Herning Kommune ønsker at flytte talentelever fra Skolen på Sønderager til en nyopført talentskole i forbindelse med Sportscenter Herning, udvide centeret med en ny hal, binde de 2 byggerier sammen samt anvende udenomsarealet til at binde hele området i Holing bedre sammen.

Derfor skal der projekteres og opføres en ny skole til 200 elever, en ny hal, et ankomstområde samt etableres udenomsarealer; i alt en forventet bygningsmasse på mellem ca. 4 100 og 5 800 m2 og et større udenomsareal.

Opgaven udbydes i totalentreprise.

Tryk her https://permalink.mercell.com/104092702.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 72 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører projektering og opførelse af talentskole, hal og ankomst for Herning Kommune.

Herning Kommune ønsker at flytte talentelever fra Skolen på Sønderager til en nyopført talentskole i forbindelse med Sportscenter Herning, udvide centeret med en ny hal, binde de 2 byggerier sammen samt anvende udenomsarealet til at binde hele området i Holing bedre sammen.

Derfor skal der projekteres og opføres en ny skole til 200 elever, en ny hal, et ankomstområde samt etableres udenomsarealer; i alt en forventet bygningsmasse på mellem ca. 4 100 og 5 800 m2 og et større udenomsareal.

Opgaven udbydes i totalentreprise.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 72 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 18/11/2019
Slut: 30/04/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges i henhold til kontraktens og ABT93s bestemmelser herom.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er der flere konditionsmæssige, egnede ansøgere, vil bygherre foretage en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af sammenlignelige referencer.

I vurderingen af de sammenlignelige referencer vil bygherre i prioriteret rækkefølge lægge vægt på, at referencerne viser:

- At ansøger har erfaring med opførelse af haller og skoler i sammenhæng,

- At ansøger har erfaring med opførelse af skolebyggeri,

- At ansøger har erfaring med opførelse af sportshaller med plads til mere end 1 000 tilskuere,

- At ansøgers referencer er fra projekter med en entreprisesum på over 50 000 000.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er option på en række forskellige rum. Se prækvalifikations- og udbudsbetingelserne.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en af de udelukkelsesgrunde, som fremgår af udbudslovens § § 135-136 samt de evt. valgte frivillige udelukkelsesgrunde i § 137.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Årlig omsætning,

- Egenkapital,

- Soliditetsgrad,

- Likviditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Årlig omsætning:

Mindstekrav: Ansøgers årlige omsætning skal i hvert regnskabsår være mindst 100 000 000 DKK.

- Egenkapital:

Mindstekrav: Ansøgers egenkapital skal være positiv i alle regnskabsårene.

Soliditetsgrad:

- Mindstekrav: Ansøgers soliditetsgrad skal i hvert regnskabsår være mindst 20%.

Likviditetsgrad:

- Mindstekrav: Ansøgers likviditetsgrad skal i det seneste regnskabsår være mindst 110%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgerteamet bedes angive referencer fra op til 5 sammenlignelige arbejder, som er udført og afleveret inden for de seneste 5 år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Med sammenlignelige forstås referencer fra nybyggeri af skoler (0. - 10. klasse) eller idrætshaller.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav:

- Ansøger skal vedlægge mindst én reference fra et skolebyggeri,

- Ansøger skal vedlægge mindst én reference fra et byggeri af sportshal.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/06/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der vil blive indhentet dokumentation fra de prekvalificerede tilbudsgivere vedr. oplysninger afgivet i ESPD'en.

For danske bydende vil dokumentation kunne bestå af serviceattest og revisorpåtegnet årsrapport eller erklæring.

Udenlandske bydende henvises til e-Certis.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2019

Send til en kollega

0.094