23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 075-176910
Offentliggjort
16.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
14.05.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f756848a-eb79-42ea-888d-5d0f6dcf019b/homepage

Udbyder

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Vindere

Valgt rådgiver

(20.08.2019)
COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

Udviklingsselskabet By & Havn I/S' udbud af rådgiveraftale i forbindelse med etablering af tværgader i Ørestad Syd


Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Udviklingsselskabet By & Havn I/S
30823702
Nordre Toldbod 7
København K
1259
Danmark
Kontaktperson: Amalie Højrup Pedersen
Telefon: +45 72273425
E-mail: ahp@bechbruun.com
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.byoghavn.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f756848a-eb79-42ea-888d-5d0f6dcf019b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f756848a-eb79-42ea-888d-5d0f6dcf019b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f756848a-eb79-42ea-888d-5d0f6dcf019b/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Byudvikling og havnedrift

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udviklingsselskabet By & Havn I/S' udbud af rådgiveraftale i forbindelse med etablering af tværgader i Ørestad Syd

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af rådgiveraftale, som omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Udviklingsselskabet By & Havn I/S' etablering af 10 tværgader i Ørestad Syd.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
71310000
71320000
71400000
71500000
71520000
71530000
71540000
71541000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Ørestad Syd

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte rådgiveraftale omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Udviklingsselskabet By & Havn I/S' etablering af tværgader i Ørestad Syd.

Rådgivningen omfatter ydelserne beskrevet i Opgavebeskrivelsen, der indgår som en del af udbudsmaterialet.

Opgaven består primært af teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med udarbejdelse af et hovedprojekt på baggrund af et myndighedsgodkendt forprojekt, som er udarbejdet af Transform A/S og Rambøll Danmark A/S i april 2016.

Formålet med hovedprojektet er entydigt at færdigprojektere forprojektet i en sådan grad, at betingelserne i myndighedsgodkendelsen kan opfyldes, samt at hovedprojektet kan danne grundlag for udbud, kontrahering og udførelse.

Overordnet består den udbudte opgave af følgende hovedydelser:

1) Hovedprojektering af 10 tværgader;

2) Hovedprojektering af – og koordinering med byggefelter om – belysning af tværgaderne med wirebelysning;

3) Projektopfølgning, fagtilsyn og udarbejdelse af ”som-udført” dokumentation;

4) Option vedrørende udarbejdelse af ledningsplaner samt koordinering med lednings-ejere og byggefelter omkring placering af ledninger i jord.

Der henvises til Opgavebeskrivelsen for en nærmere beskrivelse af den udbudte opgave.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudte nøglepersoner og projektorganisation / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Tilbudsgiver skal afgive en fast pris på en option vedrørende udarbejdelse af ledningsplaner samt koordinering med ledningsejere og byggefelter omkring placering af ledninger i jord.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Udviklingsselskabet By & Havn I/S stiller som mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen, at tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 reviderede og afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Oplysningen afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit B, under feltet ”Finansielle nøgletal”.

Såfremt tilbudsgiver ikke har mulighed for at oplyse om de krævede økonomiske nøgletal (eksempelvis fordi tilbudsgiver er en nyetableret virksomhed), skal tilbudsgiver oplyse, hvornår tilbudsgiver blev etableret. Dette gøres ved at udfylde feltet ”Etablering af virksomhed”.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Udviklingsselskabet By & Havn I/S stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

- At tilbudsgiver fremkommer med mindst 3 – maksimalt 5 – referencer vedrørende hovedprojektering af lokalgader og/eller strøggader i byområder i Danmark samt håndtering og koordinering af grænseflader med andre interessenter vedrørende projektering af veje og vejbelysning,

- Referencerne skal være igangværende eller afsluttet inden for de seneste 3 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For hver reference opfordres tilbudsgiver til at oplyse om følgende:

(i) Perioden for opgavens udførelse.

(ii) Navn og kontaktperson hos kunden.

(iii) En kort beskrivelse af opgaven, herunder tilbudsgivers rolle i opgaven.

(iv) Tilbudsgivers eget oppebårne rådgivningshonorar for opgaven.

(v) Anvendte nøglepersoner til opgaven (dvs. en person, der har haft en væsentlig rolle på opgaven) samt oplysning om, hvorvidt disse nøglepersoner er beskæftiget hos tilbudsgiver på tidspunktet for tilbudsafgivelsen.

Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C. Hvis tilbudsgiver ønsker det, kan tilbudsgiver i stedet vedlægge sin referenceliste i et særskilt bilag. I så fald skal der blot være en henvisning hertil i ESPD’et.

Udviklingsselskabet By & Havn I/S forbeholder sig ret til at kontakte kunden på de referencer, som tilbudsgiver er fremkommet med.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/05/2019
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Tilbuddet skal uploades digitalt på www.udbudssystemet.dk

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. Tilbuddet vil først blive åbnet efter tilbudsfristens udløb.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2019

Send til en kollega

0.145