23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 075-178319
Offentliggjort
16.04.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
16.05.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/login2/Default.aspx?publiclinkId=tlsuweahdx&marketid=3&lang=3

Udbyder

Tønder Kommune Byrum- og Klimatilpasning i Tønder Midtby

Totalrådgivning i forbindelse med byrums- og klimatilpasning - Tønder Kommune


Tønder Kommune Byrum- og Klimatilpasning i Tønder Midtby

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Tønder Kommune Byrum- og Klimatilpasning i Tønder Midtby
Wegners Plads 2
Tønder
6270
Danmark
Kontaktperson: Torsten Hoffmann
E-mail: torh6@toender.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.soebo.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/login2/Default.aspx?publiclinkId=tlsuweahdx&marketid=3&lang=3
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Kuben Management A/S
Jupitervej 1
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Lars Storr
E-mail: Last@kubenman.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kubenman.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/login2/Default.aspx?publiclinkId=tlsuweahdx&marketid=3&lang=3
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalrådgivning i forbindelse med byrums- og klimatilpasning - Tønder Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I forbindelse med byrums- og klimatilpasning af Tønder midtby, udbyder Tønder Kommune hermed totalrådgivningskontrakt hvorved visioner, strategier og nøgleprojekter i byrums- og klimatilpasningsplanen kan omsættes til forslag til, hvordan Tønder Kommune kan disponere de afsatte midler til midtbyomdannelsen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
71500000
71600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Tønder midtby

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til udbudsbetingelserne.

For at få adgang til det samlede udbudsmateriale skal ansøger anvende nedenstående link:

https://www.ibinder.com/login2/Default.aspx?publiclinkId=tlsuweahdx&marketid=3&lang=3

En udfyldt ESPD udgør alene en egenerklæring som foreløbigt bevis på, at tilbudsgiver opfylder de relevante egnethedskriterier og ikke befinder sig i de oplyste udelukkelsessituationer. Ordregiver har derfor pligt til at indhente endelig dokumentation herfor, senest inden tildeling af opgaven.

Udelukkelse (ESPD DEL III A-C):

- En økonomisk aktør udelukkes fra deltagelse, hvis den økonomiske aktør er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136, stk. 1, nr. 1.-3,

- En økonomisk aktør udelukkes ligeledes, hvis den økonomiske aktør er omfattet af en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-2, 4 og 6,

- En økonomisk aktør kan ikke udelukkes fra deltagelse, hvis den økonomiske aktør fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at den økonomiske aktør er pålidelig, selv om den økonomiske aktør er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-137, jf. udbudslovens § 138, stk. 1.

VII.2)

Yderligere supplerende oplysninger:

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil udvælge 3 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 3 konditionsmæssige ansøgninger fra ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og som opfylder egnethedskravene, udvælges de 3 ansøgere, som ud fra hensynet til en optimal konkurrence, vurderes bedst egnede til at løse opgaven.

De oplyste referencers relevans i forhold til lignende opgaver som den udbudte. Referenceprojekter med stor lighed af den udbudte opgave vægtes højere end andre referencer. Referenceprojekter som er afsluttet vægtes højere end referenceprojekter som endnu ikke er afsluttet. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Med lignende opgaver menes opgaver der omfatter:

- totalrådgivning, hvor ansøger har været totalrådgiver,

- landskabsarkitektonisk byrumsomdannelser i ældre bymidtemiljøer,

- klimatilpasninger hvor klimatilpasningsløsninger bruges til at skabe merværdi i forhold til byrummets rekreative kvaliteter, opholds- eller aktivitetsmuligheder,

- wayfinding og formidling af oplevelser i bymidter og destinationer,

- tilsyn og byggeledelse i udførelsesperioden,

- byggeregnskab i udførelsesperioden (håndværkerudgifter).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der er direkte adgang til udbudsmaterialet via det link, der fremgår af udbudsbekendtgørelse del I.3. Ansøgere skal registrerer sig på portalen i forbindelse med første log ind til udbudsmaterialet. Registrering af ansøgere sker automatisk og ansøgere har uhindret adgang til udbudsmaterialet. Afgivelse af prækvalifikationsansøgning kan kun ske igennem den digitale udbudsportal.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende nøgletal for de 3 senest afsluttede regnskabsår, indeholdende oplysninger om:

— Omsætning,

— Soliditetsgrad i procent,

— Egenkapital.

Udvælgelseskriterier er endvidere gengivet i udbudsbetingelserne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet (gennemsnit for de 3 senest afsluttede regnskabsår):

(a) Samlet omsætning: Minimum 1 500 000 DKK,

(b) Soliditetsgrad i procent: Minimum 15%.

(c) Egenkapital: Positiv.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende:

(d) Referenceprojekter med beskrivelse af de betydeligste lignende opgaver, som tilbudsgiver helt eller delvist har udført i de seneste 3 år med angivelse af:

- Kort beskrivelse af opgaven, herunder angivelse af entrepriseform,

- Anlægssum,

- Ansøgerens rolle (hvilket faser ansøger har udført) / funktion og hvem opgaven blev udført for,

- Udførelsestidsperiode,

- Ordregiver.

Der må maksimalt angives 5 referencer inkl. referencer fra andre enheder (f.eks. underrådgivere), ansøger baserer sig på. Der bør vedlægges referencer fra underrådgivere, dog stadig maksimalt 5 referencer i alt.

Udvælgelseskriterier er endvidere gengivet i udbudsbetingelserne.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.(loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde forbeslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med,at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3 stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2019

Send til en kollega

0.098