23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 075-179289
Offentliggjort
16.04.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
15.05.2019 Kl. 23:59

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=237952&B=ACCURA

Udbyder

Frederikshavn Havn

Vindere

Valgt totalentreprenør

(03.04.2020)
CG Jensen A/S
Gammel Silkeborgvej 7F
8462 Harlev J

Ny pier


Frederikshavn Havn

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Frederikshavn Havn
35431926
Oliepieren 7
Frederikshavn
9900
Danmark
Kontaktperson: Sekretariatet
E-mail: newpier@pof.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.pof.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=237952&B=ACCURA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=237952&B=ACCURA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ny pier

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45241000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Frederikshavn Havn udbyder en totalentreprisekontrakt vedrørende etablering af en ny pier til modtagelse af større skibe og forankring af en flydedok på Frederikshavn Havn. Projektet omfatter landareal, havnekonstruktioner og uddybning for etablering af en skibskaj og en dokkaj ved eksisterende Østre Kaj i Frederikshavn Havn. Arbejder omfatter bl.a. etablering af nye dybvandskajer for tung last for værftsanvendelse med vanddybde på ned til 14,0 m og med en forventet samlet længde på ca. 400 m plus nødvendige tilslutninger. Kajkonstruktioner skal udover almindeligt kajudstyr tillige forstærkes til forankring af en 180 m flydedok. Der gennemføres en større uddybning for besejling og anvendelse af flydedok med ca. 300 000 m3. Det nye anlæg nødvendiggør hel eller delvis fjernelse af eksisterende mole og kajanlæg. Området forsynes med belægning, belysning, afvanding samt forsyningsanlæg og tekniske installationer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 260 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45241000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Frederikshavn Havn udbyder en totalentreprisekontrakt vedrørende etablering af en ny pier til modtagelse af større skibe og forankring af en flydedok på Frederikshavn Havn. Projektet omfatter landareal, havnekonstruktioner og uddybning for etablering af en skibskaj og en dokkaj ved eksisterende Østre Kaj i Frederikshavn Havn. Arbejder omfatter bl.a. etablering af nye dybvandskajer for tung last for værftsanvendelse med vanddybde på ned til 14,0 m og med en forventet samlet længde på ca. 400 m plus nødvendige tilslutninger. Kajkonstruktioner skal udover almindeligt kajudstyr tillige forstærkes til forankring af en 180 m flydedok. Der gennemføres en større uddybning for besejling og anvendelse af flydedok med ca. 300 000 m3. Det nye anlæg nødvendiggør hel eller delvis fjernelse af eksisterende mole og kajanlæg. Området forsynes med belægning, belysning, afvanding samt forsyningsanlæg og tekniske installationer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet og kvalitet / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og nøglepersoner / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 260 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder egnethedskravene i afsnit III.1.2) og afsnit III.1.3), vil Frederikshavn Havn foretage udvælgelsen på baggrund af følgende objektive og ikkediskriminerende kriterier:

- Ansøgerne med de bedste referencer baseret på en vurdering af – i uprioriteret rækkefølge – (i) relevansen af referencerne (jo mere relevant, jo bedre), (ii) værdien og/eller størrelsen af referencerne (jo højere værdi og/eller større størrelse, jo bedre), og (iii) antallet af relevante referencer (jo højere antal, jo bedre).

Frederikshavn Havns vurdering vil blive foretaget på baggrund af beskrivelsen af kontraktens hovedelementer, jf. afsnit II.2.4).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontrakten indeholder optioner på etablering af forøget vanddybde, forstærkning af kajkonstruktioner, udvidelse af arealer samt etablering af bølgedæmpende mole. Optionerne er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ad. II.1.5) og II.2.6)

Af den anslåede kontraktværdi skønnes ca. 100-150 000 000 DKK at kunne henføres til projektets 1. etape, mens den øvrige del af beløbet udgør en skønnet værdi for de udbudte optioner. Beløbet bygger på et skøn og er navnlig vedr. optionerne forbundet med en ikke ubetydelig usikkerhed.

Ad. II.2.7)

Det er forventningen, at kontrakten vil have en varighed på ca. 14 mdr.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger indestår for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135, stk. 1 og 3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1-7, jf. § 10, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om implementering af forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, skal ovenstående gælde for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger indestår for, at ansøger opfylder følgende mindstekrav til finansiel og økonomisk formåen:

- Ansøgers egenkapital i henhold til det seneste godkendte regnskab skal udgøre mindst 100 000 000 DKK,

- Ansøgers soliditetsgrad i henhold til det seneste godkendte regnskab skal udgøre mindst 15 pct.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, er det tilstrækkeligt at én af virksomhederne i sammenslutningen eller virksomhederne i sammenslutningen i fællesskab opfylder ovenstående mindstekrav.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Ansøgers egenkapital i henhold til det seneste godkendte regnskab skal udgøre mindst 100 000 000 DKK,

- Ansøgers soliditetsgrad i henhold til det seneste godkendte regnskab skal udgøre mindst 15 pct.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger indestår for, at ansøger opfylder følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

- Ansøger skal inden for de seneste 5 år have enten 1 reference på opførelse af et kaj- eller havneanlæg med en kontraktsum på minimum 50 000 000 DKK eller 3 referencer på opførelse af 3 forskellige kaj- eller havneanlæg med en kontraktsum på minimum 20 000 000 DKK pr. kaj- eller havneanlæg.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder, er det tilstrækkeligt at én af virksomhederne i sammenslutningen eller virksomhederne i sammenslutningen i fællesskab opfylder ovenstående mindstekrav.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Ansøger skal inden for de seneste 5 år have enten 1 reference på opførelse af et kaj- eller havneanlæg med en kontraktsum på minimum 50 000 000 DKK eller 3 referencer på opførelse af 3 forskellige kaj- eller havneanlæg med en kontraktsum på minimum 20 000 000 DKK pr. kaj- eller havneanlæg.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Frederikshavn Havn forventer at invitere 5 ansøgere til at afgive tilbud.

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder egnethedskravene i afsnit III.1.2) og afsnit III.1.3), vil Frederikshavn Havn foretage udvælgelsen på baggrund af følgende objektive og ikkediskriminerende kriterier:

- Ansøgerne med de bedste referencer baseret på en vurdering af – i uprioriteret rækkefølge – (i) relevansen af referencerne (jo mere relevant, jo bedre), (ii) værdien og/eller størrelsen af referencerne (jo højere værdi og/eller større størrelse, jo bedre), og (iii) antallet af relevante referencer (jo højere antal, jo bedre).

Frederikshavn Havns vurdering vil blive foretaget på baggrund af beskrivelsen af kontraktens hovedelementer, jf. afsnit II.2.4).

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Sikkerhedsstillelse og garantier forlanges. Der henvises til udbudsmaterialet, herunder navnlig 'Totalentreprisekontrakt vedrørende etablering af en ny pier til modtagelse af større skibe og forankring af en flydedok på Frederikshavn Havn' og 'Fællesbetingelser (FBT)'.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder navnlig 'Totalentreprisekontrakt vedrørende etablering af en ny pier til modtagelse af større skibe og forankring af en flydedok på Frederikshavn Havn' og 'Fællesbetingelser (FBT)'.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder navnlig 'Totalentreprisekontrakt vedrørende etablering af en ny pier til modtagelse af større skibe og forankring af en flydedok på Frederikshavn Havn' og 'Fællesbetingelser (FBT)'.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 048-111158
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/05/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/04/2019

Send til en kollega

0.594